20 Ιούλ 2024 23:04

“Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου”

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ     

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α                                                                                                                  

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:  

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου

2) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960  (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

4) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν,

5) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών                                                         

6) βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής 

7) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας

8) φωτοαντίγραφο του ίχνους θεώρησης του βιβλίου της ταμειακής μηχανής

 

 ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ :

9) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

10) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Λειτουργία πλανόδιων καντινών

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α') :


1)
Απαιτείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της Υ.Α. Α1β/8577/83        

2) Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. 

3) Εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας

4) Βιβλιάριο υγείας

5) Για την λειτουργία κινητής καντίνας, απαιτείται και έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου θεωρημένη από τη Δ/νση Συγκοινωνιών, για αλλαγή χρήσης, αν πρόκειται για τροχόσπιτο ή άλλο ρυμουλκούμενο όχημα.

                                                               
Η καντίνα θα πρέπει να είναι ρυμουλκούμενη (από συγκεκριμένο όχημα) ή αυτοκινούμενη με αριθμό κυκλοφορίας.