22 Ιούν 2024 19:48

Διακοπή των μαθημάτων αύριο 25-01-2018 στην σχολική μονάδα της Α/θμιας Εκπ/σης Φιλύρας λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Πύλης
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2 . Την διακοπή ηλεκτροδότησης του οικισμού Φιλύρας λόγω έργων της ΔΕΗ.

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

Την διακοπή των μαθημάτων  αύριο 25-01-2018 στην σχολική μονάδα της Α/θμιας Εκπ/σης Φιλύρας λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

 


ΠΥΛΗ: 23/01/2018

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κωνσταντίνος Μαράβας