30 Σεπ 2023 05:04

Διακήρυξη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων κ Λιπαντικών του Δήμου Πύλης κ των Νομικών του Προσώπων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


Πύλη 22/10/ 2015
Αρ. Πρωτ: 19755

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 345.727,74€ (με τον Φ.Π.Α.)

Τόπος διεξαγωγής

Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005».
 Του άρθρου 158 παρ. 1 περίπτωση δ και του άρθρου 209 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης – ΕΚΠΟΤΑ» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/01-02-1995 τεύχος Α΄) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 12 – 12 – 2012 (ΦΕΚ Α΄ 240), που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία προμηθευτών – χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {ΕΚΠΟΤΑ – αρ. 11389/8-3-1993 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 Της Υπουργικής απόφασης Π1/358/27-1-99 (ΦΕΚ Β΄ 92/10-2-1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β΄ 448/07-04-2005) & Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ Β΄ 1240/19-07-2007), περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30-09-2010): Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
 Του άρθρου 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α).
 Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

2. Την 171/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

3. Την 91/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 345.727,74€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απαιτούμενη πίστωση των 345.727,74€ (με Φ.Π.Α.) είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α. : 10-6643.001, 10-6641.001, 20-6641.001 και 30-6641.001) καθώς και στους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων: ΔΕΥΑΠ (Κ.Α.: 64.00.00, 64.08.00 και 25.04.00), ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. (ΚΑ: 62.07.00.02, 62.07.00.03), Ο.Κ.Π.Α.Δ. (ΚΑ: 10-6643.001) και Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης (Κ.Α.: 64.08.00.0016) οικ. Έτους 2015.

 

Συνέχεια εδώ κατεβάστε το Συνημμένο αρχείο