23 Μάι 2024 05:19

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΚΑΠΗ Μοσχόφυτου Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Φήκη
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.∆.) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
19/6/2017
Αρ.Πρωτ.246

Ταχ. ∆/νση: Φήκη (∆ηµαρχείο)
Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα
Πληροφ: Πληθάρα Αφροδίτη
Τηλ: 2431352341
Fax:2431051588

 

 

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού µε φανερές και προφορικές προσφορές για την εκµίσθωση των παρακάτω κυλικείων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Πύλης µε τους κάτωθι όρους ήτοι:

 

Άρθρο 1

Μίσθια ακίνητα και ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας:

 

Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ στις 3/7/2017… ηµέρα

∆ευτέρα.. και ώρα 09πµ-10πµ..

 

Άρθρο 2

Η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού θα γίνει µε φανερές και προφορικές

προσφορές, µε βάση τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/81 στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Πύλης ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.

 

Άρθρο 3

Καθορίζεται το ύψος της πρώτης προσφοράς ετησίως σε 50,00€ π(ενήντα ευρώ) ανά

κυλικείο και για κάθε χρόνο

 

Άρθρο 4

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται εφ΄ άπαξ αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος πέραν από ένα (1) µήνα ο

Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης θα έχει το δικαίωµα να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο.

 

Άρθρο 5

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει:

1.Να προσκοµίσει δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα

2Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας

3Βεβαίωση του ∆ήµου ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του

4 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

 

5 Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του

6Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του ιδίου

7Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8 Σε περίπτωση συµµετοχής µε αντιπρόσωπο, ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αστυνοµία, διαφορετικά δε µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό.

9 Να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το

10% της πρώτης προσφοράς δηλ . 5,00€ π(έντε ευρώ)

Το ποσό αυτό επιστρέφεται στους µη επιλεχθέντες µετά το τέλος της δηµοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να αντικαταστήσει την εγγύηση µε άλλο γραµµάτιο που να καλύπτει το 1/10 του

µισθώµατος ολόκληρης της µισθωτικής περιόδου.

Η εγγύηση παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης.

Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκµισθωτή και χωρίς δικαστική παρέµβαση σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της συµβάσεως σε δέκα (10) ηµέρες από της προσκλήσεώς του από το Ν.Π.∆.∆. και την κοινοποίηση εγκρίσεως των πρακτικών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή και θα πρωτοκολλούνται

 

Άρθρο 6

∆ικαίωµα συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό έχουν ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα)

µε την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό στο ∆ήµο Πύλης

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί µόνο δηµότες του ∆ήµου Πύλης και µόνιµοι κάτοικοι της ∆ηµοτικής Ενότητα ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ όπου βρίσκεται το κυλικείο µε βάση την οικογενειακή τους κατάσταση ( µονογονεϊκές- πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άποροι)

 

Άρθρο 7

∆εν γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισµό:

Α) όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση

Β) συνταξιούχοι

Γ) όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 18,21,22,23 και

25 του Π.∆. 611/77

∆) όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου

 

Άρθρο 8

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα

υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη το πρακτικό της δηµοπρασίας και το µισθωτήριο συµβόλαιο , καθιστάµενος αλληλέγγυα και αδιαίρετα µε τον ενοικιαστή συνυπεύθυνος για την πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης παραιτούµενος του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διηζήσεως

 

Άρθρο 9

Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας γίνεται από το ∆.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.∆.

∆ήµου Πύλης και αποστέλλεται στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση για την τελική έγκριση,

 

ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα ούτε µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση από την µη έγκριση των πρακτικών από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα

 

Άρθρο 10

Η σύµβαση θεωρείται ότι οριστικά καταρτίστηκε µετά την έγκριση του

αποτελέσµατος από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα

 

Άρθρο 11

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται όπως ορίζει το άρθρο 6 του Π.∆/τος 270/81

Αν η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί και δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν όλοι οι δηµότες του ∆ήµου Πύλης

 

Άρθρο 12

Ένσταση για τη νοµιµότητα της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής

κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, υποβάλλεται µέχρι την επόµενη µέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο ∆.Σ. που είναι αρµόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψή της

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους λόγους δε γίνονται δεκτές

 

 

 

 

Άρθρο 13

Η εκµίσθωση του κυλικείου του ανωτέρω ΚΑΠΗ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ του ∆ήµου

Πύλης ορίζεται για το διάστηµα τεσσάρων (4) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

 

Άρθρο 14

Οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά 10€ δ(έκα ευρώ) τουλάχιστον,

απαγορευµένης µικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρα 15

Ο Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας συµπεραίνεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση. Ο Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης δεν υποχρεούται συνεπώς στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε την λύση της µίσθωσης.

 

Άρθρο 16

Ο µισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στην

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Οι βελτιώσεις που τυχόν γίνουν θα παραµείνουν στο Ν.Π.∆.∆. άνευ αποζηµιώσεως

 

Άρθρο 17

Σιωπηρά αναµίσθωση όπως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή

απαγορεύεται απολύτως

 

Άρθρο 18

 

Μετά τη λήξη της σύµβασης µπορεί αυτή να παραταθεί µε απόφαση του ∆.Σ. για διάστηµα τριών µηνών. Η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων των ΚΑΠΗ σε εµφανές σηµείο στην είσοδο των ΚΑΠΗ, στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Πύλης και θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πύλης και σε δύο τοπικές εφηµερίδες

 

Άρθρο 20

Οι εισπράξεις από τη δηµοπρασία του κυλικείου αποτελούν έσοδο του Ο.Κ.Π.Α.∆.

∆ήµου Πύλης και διατίθενται για την κάλυψη ή συµπλήρωση των λειτουργικών του δαπανών

 

Άρθρο 21

Οι δαπάνες θέρµανσης, η καταβολή εξόδων για ∆.Ε.Η. και ∆.Ε.Υ.Α.Π. θα βαρύνουν

τον Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης ενώ οι δαπάνες συντήρησης του κυλικείου και οι δαπάνες καθαριότητας θα βαρύνουν τον µισθωτή.

Τα έξοδα για τυχόν αδειοδότηση κτιρίου –µελέτη πυρασφάλειας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

 

Άρθρο 22

Το ωράριο λειτουργίας είναι : κατά την θερινή περίοδο οι αίθουσες θα είναι ανοιχτές

από 08,00 το πρωί έως 12,00 το µεσηµέρι και από 17,00 το απόγευµα έως 21,00 το βράδυ και κατά την χειµερινή περίοδο από 08,00 το πρωί έως 12,00 το µεσηµέρι και από 16,00 το απόγευµα έως 20,00 το βράδυ

 

Άρθρο 23

Ο µισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί τους χώρους των κυλικείων του ΚΑΠΗ για

εκδηλώσεις που αποφασίζει το ∆.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης

 

Άρθρο 24

Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί µε σχολαστικότητα τους όρους καθαριότητας και

υγιεινής του χώρου καθηµερινώς.

 

Άρθρο 25

Ο µισθωτής επιβάλλεται να συµπεριφέρεται ευγενικά και κόσµια στους ανθρώπους

της τρίτης ηλικίας. Θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αµοιβή, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η παραγγελία ειδών κυλικείου από τα µέλη του ΚΑΠΗ όταν βρίσκονται στο χώρο του.

 

Άρθρο 26

Ο µισθωτής υποχρεούται να πωλεί στο κυλικείο µόνο τα παρακάτω είδη:

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΛΟΥΚΟΥΜΙ, ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΚΑΦΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», ΤΣΑΪ –ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΚΑΦΕ ΝΕΣ- ΦΡΑΠΕ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ,ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ,ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ,ΕΣΠΡΕΣΣΟ,ΦΡΕΝΤΟ ΕΣΠΡΕΣΣΟ. Οτιδήποτε άλλο θεωρείται παράνοµο και ποτελεί λόγο λύσης της σύµβασης.

Οι τιµές των προσφερόµενων προς πώληση ειδών καθορίζονται ως εξής:

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ
ΚΑΦΕΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» 0,50€
ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ -ΦΡΑΠΕ 0,70€
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 0,70€
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 0,70€
ΧΥΜΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 0,70€
ΤΣΑΪ -ΧΑΜΟΜΗΛΙ 0,50€
ΛΟΥΚΟΥΜΙ 0,50€
ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 0,70€
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 1,00€
ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 1,00€
ΕΣΠΡΕΣΣΟ 1,00€
ΦΡΕΝΤΟ ΕΣΠΡΕΣΣΟ 1,00€

 

Οι προσφορές των παραπάνω ειδών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιµές και σε περίπτωση αναπροσαρµογής των τιµολογίων στα ανωτέρω είδη καθώς επίσης και σε περίπτωση πρόσθεσης νέων ειδών οι τιµές θα πρέπει να γίνονται δεκτές από το

∆.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης και µετά θα γίνεται αναπροσαρµογή των τιµών

 

Άρθρο 27

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να ενεργήσει για την έκδοση άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας καταστήµατος και να χαρακτηρίσει την κατηγορία κυλικείου.

Να αναρτήσει δε πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το τιµολόγιο των προσφερόµενων ειδών, που θα τοποθετήσει σε εµφανή θέση του µισθίου

Επίσης να διατηρεί ταµειακή µηχανή

Οποιοεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις λειτουργίας του κυλικείου αποτελούν ευθύνη του µισθωτή.

Τυχόν φορολογικές καθώς και ασφαλιστικές εκκρεµότητες που απορρέουν µετά την έκδοση άδειας λειτουργίας του κυλικείου βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή.

 

Άρθρο 28

Ο εκµισθωτής δεν είναι υποχρεωµένος σε καµία απολύτως συµπλήρωση,

διαρρύθµιση, προσθήκη ή επισκευή στο µίσθιο όλο το χρόνο της µισθωτικής συµβάσεως. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία ο µισθωτής θα κρίνει ότι επιβάλλεται κάποια επισκευή ή βελτίωση ή προσωρινή εγκατάσταση κάποιου πράγµατος ή αντικειµένου στο µίσθιο για καλύτερη εξυπηρέτηση και λειτουργία του κυλικείου, τότε αυτή θα γίνει µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης

 

Άρθρο 29

Απαγορεύεται απολύτως στον µισθωτή να εναποθέσει στο µίσθιο αντικείµενα που

προκαλούν κρότους, θορύβους, δυσοσµία όπως επίσης και εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα άσχετα µε τον προορισµό του µισθίου και ικανά να προξενήσουν βλάβη σ΄αυτό ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Για τα ανωτέρω φέρει ακέραια ευθύνη ο µισθωτής.

 

Άρθρο 30

Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται στη σχετική σύµβαση.

Θεωρούνται και είναι ουσιώδεις και η παραβίαση ενός και µόνο εξ΄ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.

 

Η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.∆. ∆ήµου Πύλης

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.pdf