23 Ιούν 2024 07:23

“Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου στο χώρο υποδοχής των Σκιέρ – Καντίνα στο Χ.Κ. Περτουλίου”

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Αριθμ. Πρωτ.:14

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Κουφογάζος Κωνσταντίνος,

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση ακινήτου, του χώρου υποδοχής των Σκιέρ – Καντίνα που βρίσκεται στην κορυφή του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου

OΡΟΙ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΚΙΕΡ – ΚΑΝΤΙΝΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 2 (χώρος υποδοχής σκιέρ).

Κτήριο εμβαδού 50 τ.μ. περίπου ξύλινη λυόμενη κατασκευή στην κορυφή του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Θέση: Περτουλιώτικα Λιβάδια, Τ.Κ. Περτουλίου, Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμος Πύλης.

ΆΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 2 (χώρος υποδοχής σκιέρ)

Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής σκιέρ/αναψυκτήριο – καντίνα.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε άλλη χρήση του μισθίου χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

1.Η εκμίσθωση θα διενεργηθεί, ύστερα από φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, βάσει διακηρύξεως η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, με τοιχοκόλληση στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης και σε περίληψη σε μία τουλάχιστον Τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2.Η δημοπρασία θα γίνει στην Πύλη και στο Δημαρχείο, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. με 13:00 π.μ. και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) πλήρεις ημέρες από τον πρώτο διαγωνισμό εφόσον αυτός αποβεί άγονος ή η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη κριθεί ασύμφορη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

3.Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:

Στάδιο 1ο:Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από τις 11:00 π.μ. ως 11:30 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων:

Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο Πύλης για οποιαδήποτε αιτία. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να προσκομίσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο Πληρεξούσιο, γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ.)

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως τελευταίου μήνα.

Δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία

Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να μη χρωστάει στο Δήμο Πύλης (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Πύλης)

Σε περίπτωση σύμπραξης φυσικών  προσώπων συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.000,00).

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 400,00 € (10% της αρχικής τιμής) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή (εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης), για την υπογραφή της σύμβασης, ποσού ίσο με το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με την κατακύρωση της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε επτά (7) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει και να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας χωρίς δικαστική παρέμβαση και καλείται ο δεύτερος πλειοδότης και ου το καθεξής.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα εγγυάται την καλή εκτέλεση, θα πρέπει να έχει ισχύ για ένα

Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει δύο τουλάχιστον μηνιαίες δόσεις από το ετήσιο κατακυρωτέο μίσθωμα η Εταιρία δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Στον σκοπό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να αναγράφεται:

1.Για την καλή εκτέλεση των όρων της μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου – Εκθετηρίου Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου).

2.Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τηρήσει κάποιον από τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, η εταιρεία δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στο Δ.Σ. της Εταιρίας.

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Αντί μισθωτηρίου συμβολαίου θα συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό του οποίου τα έξοδα, καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεως στις εφημερίδες και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη (ενοικιαστή). Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. θα βαρύνουν τον μισθωτή. Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο φορέα ή υπηρεσία που συνδέεται με τη χρήση του μισθίου κατά τη λειτουργία αυτού αλλά και τυχόν τεχνικών επισκευών. Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται τα έξοδα της ΔΕΗ.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΠΛΩΣΗ

Ο Εξοπλισμός και η Επίπλωση θα παραδοθεί στον τελευταίο πλειοδότη με ειδικό Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής, με την σύνταξη και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και εγκατάστασης του αναδόχου που θα αναδειχθεί και λήγει την ημερομηνία λήξης της χιονοδρομικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Το ενοίκιο θα πληρώνεται από τον ενοικιαστή στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε λογαριασμό Τραπέζης της  Εταιρίας και το καταθετήριο θα είναι αποδεικτικό πληρωμής του ενοικίου. Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται η πρώτη με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και η δεύτερη στην 1η Φεβρουαρίου 2012.

Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τη δεύτερη δόση του μισθώματος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτει και η Εταιρία δύναται να καταγγείλει αυτοδικαίως τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το μίσθιο, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και ζημίες, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης καθώς επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ' οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο (Ενδεικτικά: μισθώματα, τέλος χαρτοσήμου, τέλη, οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους και κοινόχρηστες δαπάνες οι οποίες θα καθοριστούν με Απόφαση του Δ.Σ). Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ίση με το ποσό της ζημιάς, η οποία θα εκτιμηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης. Επίσης είναι υποχρεωμένος ν' αντικαταστήσει οποιαδήποτε φθορά προέλθει στο μίσθιο είτε προέλθει από την κοινή χρήση είτε όχι.

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κατάστημα αποκλειστικά και μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου (ο όρος αυτός είναι βασικός και η μη τήρησή του λύει τη σύμβαση)

Όλες οι εργασίες συντήρησης του ακινήτου θα βαρύνουν τον ενοικιαστή.

Ο μισθωτής για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή στο κτίριο ή στην χρήση αυτού, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΡΜΙΣΘΩΣΗ

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Η «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για το οποίο υποτίθεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Ο δε μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει της Εταιρία τουλάχιστον έξι μήνες πριν την αποχώρηση από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση από τους παραπάνω λόγους.

Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Πλαβό Αθανάσιο με αναπληρωτή την Γιαννοτάκη Μαρία.

2.Τσιούτσια Χρυσοβαλάντη με αναπληρωτή τον Κομματά Δημήτριο

3.Γκρέκο Χρήστο με αναπληρωτή τον Βράκα Κωνσταντίνο.