13 Ιούλ 2024 02:38

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΕΠ
Πύλη 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι αρχηγοί οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) μέχρι 4.700€.
Ως οικογένεια θεωρούνται :
–  Οι δύο σύζυγοι
–  Οι δύο σύζυγοι με τέκνα που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας
–  Οι μονογονεϊκές οικογένειες
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
3) Βεβαίωση Δημάρχου του τόπου μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον διαμονή σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή
4) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του 2014
5) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έτους 2015
6) ΑΜΚΑ

Υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 31/12/2015.