ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης

Kατεβάστε τα αρχεία

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed
1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Περίληψη Διακήρυξης_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Τεχνική Περιγραφή_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Διάγραμμα Χωροθέτησης & Μονογραμμικό_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Τεχνικές Προδιαγραφές_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός Μελέτης_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_signed

deya.winrar