05 Οκτ 2023 05:49

ΔΕΥΑ Πύλης “Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης»”

 deyap ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 52.441,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κ.Α. 25.07.01.0000
Αριθμ. Πρωτ.: 1823-1222
Πύλη 01-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (ΔΕΥΑΠ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη τιμή μονάδος (ανά είδος) για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ με ΦΠΑ (52.441,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. οικονομικού έτους 2016 και τον Κ.Α. 25.07.01.0000

«Αγορές Υλικών Ύδρευσης».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αξίας 845,82 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Πύλη στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. που βρίσκονται στην οδό Α. Βαμβέτσου 1, 42032 Πύλη την 08η  Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:30 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. που βρίσκονται στην Πύλη, Α. Βαμβέτσου 1, τηλ. 24340 22700 & fax: 24340 22750, τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως τις 14.30.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ