22 Ιούν 2024 20:24
6ΨΞΞΩ14-4ΦΑ1 / 17.03.2023
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στην πρόσκληση της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με κωδικό: 01, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 241 και ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΓ-2ΞΙ, η οποία αφορά τη Δράση «1.3.1:Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ», με αντικείμενο την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 48/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 48
66ΥΞΩ14-8ΩΩ1 / 16.03.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός, της Κοινότητας Παχτουρίου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3405
6ΜΡΠΩ14-ΣΑΓ1 / 16.03.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(ξενώνας), στην Κοινότητας Παχτουρίου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3404
9ΨΛΣΩ14-Α161 / 16.03.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός στην Κοινότητα Παχτουρίου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 46/2023
66Ρ4Ω14-ΡΚ91 / 16.03.2023
Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 51/2023
9ΩΜΨΩ14-7Β41 / 15.03.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Eγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 47/2023
ΨΣΤ3Ω14-Α351 / 15.03.2023
Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 45/2023
6Χ2ΧΩ14-Ω5Χ1 / 15.03.2023
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3294
6ΤΑΗΩ14-4Ν31 / 14.03.2023
Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 42/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3232/14-03-2023
6ΤΑΗΩ14-4Ν31 / 14.03.2023
Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 42/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3232/14-03-2023
9ΥΖΟΩ14-Φ2Φ1 / 14.03.2023
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 73/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3229/14-03-2023
ΨΜΗΒΩ14-ΘΟ91 / 14.03.2023
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 72/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3228/14-03-2023
1 38 39 40 41 42 50