18 Απρ 2024 17:32
95ΚΦΩ14-6ΒΒ1 / 08.02.2023
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 17/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1664/08-02-2023
Ψ09ΕΩ14-66Ψ1 / 08.02.2023
Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1661/08-02-2023
95ΒΑΩ14-ΧΗΘ1 / 08.02.2023
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1660/08-02-2023
9ΙΒ4Ω14-2ΩΦ1 / 08.02.2023
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1658/08-02-2023
63Ζ5Ω14-ΓΡΞ1 / 08.02.2023
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1657/08-02-2023
9ΚΧ2Ω14-6Δ01 / 08.02.2023
Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 11/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1656/08-02-2023
9ΕΒ5Ω14-ΙΥΘ1 / 08.02.2023
Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2023, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 10/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1654/08-02-2023
93ΥΨΩ14-ΛΡΣ1 / 08.02.2023
Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 9/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1655/08-02-2023
945ΚΩ14-3ΧΙ1 / 08.02.2023
Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1659/08-02-2023
937ΓΩ14-Ζ071 / 08.02.2023
Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2023
Ψ14ΟΩ14-7Σ31 / 08.02.2023
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και του «Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου» για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ανάπλασης της παραποτάμιας περιοχής καθώς και έργων διευθέτησης του Πορταϊκού ποταμού (προστασία των πρανών και ενίσχυσης των αναχωμάτων).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 22/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1649/08-02-2023
9ΩΗΔΩ14-Λ2Δ1 / 08.02.2023
Έγκριση της αριθμ. 34/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης σχετικά με την έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1602/08-02-2023
1 45 46 47 48 49 50