Θ Ε Μ Α: «Αποδοχή παραιτήσεων Αντιδημάρχων – Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».