Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Κατόπιν της κατάρτισης των οριστικών πινάκων επιτυχόντων, της προκήρυξης 15166/08-12-2020, σας καλούμε, όπως προσέλθετε, κατά το διάστημα από 28/12/2020 έως 30/12/2020, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης (Ηρώων 1940 Αρ. 1, Πύλη) για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την πρόσληψή σας να μας προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής της θέσης

Κατά την προσέλευσή σας στο χώρο θα πρέπει να έχετε μαζί σας ευκρινή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και Βιβλιάριο Τραπέζης ή αντίστοιχο έντυπο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN

 

24.12.2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

21.12.2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ