18 Απρ 2024 16:06

Aποκατασταση ζημιών Δημοτικών κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 5 – 6 – 2018
Αρ. Πρωτ. : 6216

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

  1. O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Aποκατασταση ζημιών Δημοτικών κτιρίων”, με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  N.4412/2016,  προϋπολογισμού

48.387,10€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Οικοδομικές εργασίες : 47.630,70€.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 15 – 6 – 2018. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους,

που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15) ευρώ. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους  και  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πύλης   www.dimospylis.gr.  Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών

με  δαπάνες  και  φροντίδα  τους  από  τα  γραφεία  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας

2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτρης Φέκος.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 – 6 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις

26 – 6 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Επίσης καλούνται Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ).

  1. Η διακήρυξη του  έργου  έχει συνταχθεί σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  σχέδιο  από  την

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Πύλης.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Πύλης (ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ055) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

 

 

Kατεβάστε τα αρχεία

 

1.perilhptikh_diakhryjh
2.analytikh_diakhryjh adam
2.teyd
2.teydok
3.entypo_prosforas
4.texnikh_perigrafh
5&6.proypologismos
7.timologio_meleths
8.esy_N.4412
9.etep & tsy
10.say
11.fay