26 Σεπ 2023 18:51

“Αποφάσεις τρίτης τακτικής συνεδρίασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  7/6/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                      Αρ. Πρωτ.-38-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Πίνακας θεμάτων, αριθμός και περίληψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης της τρίτης τακτικής συνεδρίασης αυτού στις 6/6/2011 όπου παραβρέθηκαν και τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α/Α

Αριθμός Απόφασης

Περίληψη  Απόφασης

1

14/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση -Προσφορά στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. στα πλαίσια της Αρ.Πρωτ.757/24-5-2011 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για τη χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης

2

15/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών για το έτος 2011

3

16/2011

 Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν εκτέλεση έργων, εργασιών και παροχή υπηρεσιών

4

17/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε Δικηγόρο για  συζήτηση- κατάθεση υπομνήματος  στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων

5

18/2011

 Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε αρμόδιο υπάλληλο για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

6

19/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε αρμόδιο υπάλληλο για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύλης τα οποία συγχωνεύτηκαν και μεταφορά των χρηματικών τους υπολοίπων στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης