28 Φεβ 2024 08:16

“Αποφάσεις τρίτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης”

Στην τρίτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 18-4-2013, παραβρέθηκαν τα 6 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Παρόντα μέλη                                                                      Απόντα μέλη

1.Μαγκούτης Δημήτριος -Πρόεδρος                      1.Παναγιώτου Γεώργιος-μέλος

2. Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα -μέλος                    2.Λάππας Δημήτριος-μέλος

3.Θέος Φώτιος-μέλος                                          3.Κατσίβελος Βύρωνας-μέλος

4.Σουφλιάς Ιωάννης-μέλος

5.Καλαντζής Δημήτριος-μέλος 

6. Καλαμαράς Στέφανος-μέλος

Συζητήθηκαν συνολικά  27θέματα από τα οποία  21  θέματα ημερήσιας διάταξης και το 6 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη  άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για τα έτη 2013,2014,2015 στο κατάστημα του κ. Μπουρνάζου Αποστόλου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, επειδή από τον φάκελο δικαιολογητικών απουσιάζει η βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα  Υγειονομικού Ελέγχου, για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.

2ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο -ψησταριά», στην Τ.Κ. Λυγαριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σαργιώτη Αθανάσιο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο -ψησταριά», στην Τ.Κ Λυγαριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σαργιώτη Αθανάσιο του Δημητρίου.

3ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο -οβελιστήριο», στην Τ.Κ. Νεραΐδας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπάμπαλη  Ευάγγελο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Την χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο -οβελιστήριο», στην Τ.Κ. Νεραΐδας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπάμπαλη  Ευάγγελο.

4ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Την χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Αναγνώστου Γεώργιο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, επειδή ο φάκελος δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης.

5ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Εξέταση του αριθμ. 8543/18-4-2013 αιτήματος της εταιρείας Πηλός Ανδρέας-Σύρμου Αντιγόνη Ο.Ε. για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ -μπάρ», στην Τ.Κ.Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Πηλό Ανδρέα.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Την χορήγηση προέγκρισης, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ -μπαρ», στην Τ.Κ.Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Πηλό Ανδρέα και ιδιοκτήτη καταστήματος την εταιρεία Πηλός Ανδρέας-Σύρμου Αντιγόνη Ο.Ε.

6ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ -παντοπωλείο», στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μαράβα Γεώργιο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα : Την χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ -παντοπωλείο», στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μαράβα Γεώργιο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Επανεξέταση του θέματος: Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Αρκουμάνη Σπύρου του Βασιλείου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

2.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη, του κ. Στρωματιά Δημητρίου του Κωνσταντίνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

3.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματά Ιωάννη  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

4.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Στρωματιά Βασιλείου  του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

5.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Γεωργίου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

6.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Ντάλλα Χρήστου του Νικολάου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

7.Επανεξέταση του θέματος :Διοικητική αποβολή ή μη,  του κ. Μαράβα Βασιλείου  του Στεφάνου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

8.Εξέταση αιτημάτων των Αρκουμάνη Σπύρου του Βασιλείου, Στρωματιά Δημητρίου του Κωνσταντίνου, Στρωματά Ιωάννη του Νικολάου, Στρωματιά Βασιλείου  του Νικολάου,  Ντάλλα Χρήστου του Νικολάου, Μαράβα Βασιλείου  του Στεφάνου για τροποποίηση του ρυμοτομικού στην Τ.Κ. Φήκης.

Αποφασίσθηκε να εξετασθούν από κοινού και η  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. αποφάσισε ομόφωνα: Λαμβάνοντας υπόψη το    32/14-2- 21955 ΦΕΚ Τεύχος Α', με τίτλο:«Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκτάσεως προς κατασκευήν αναχώματος και διακλαδώσεως του χειμάρου  Μπεντένη – Τρικάλων», προτείνω, πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την διοικητική αποβολή ή μη, των Σπύρο Αρκουμάνη του Βασιλ., Στρωματιά Δημήτριου του Κων/νου, Στρωματά Ιωάννηςτου Νικ , Στρωματιά Βασίλειου του Νικ, Ντάλλα Γεώργιου του Νικ, Ντάλλα Χρήστου του Νικ., Μαράβα Βασίλειου του Στεφ., να εξετασθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και να διευκρινισθεί η κυριότητα της έκτασης , δηλαδή το αν αυτή είναι δημοτική ή ανήκει στην κυριότητα της Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ)

9ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ. 2305/31-1-2013 αίτησης  των Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Δημητρίου, Τζάλα Κων/νου, Ράπτη Βασιλείου,  για τροποποίηση ρυμοτομικού στην Τ.Κ. Ελάτης στο Ο.Τ. 68 ΚΑΙ 69.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, πρόταση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Τ.Κ. Ελάτης στα Ο.Τ. 68 και 69,  που πρότειναν με αίτησή τους οι : Ιωάννου Γεώργιος, Ιωάννου Δημήτριος, Τζάλας Κων/νος, Ράπτης Βασίλειος, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ευαγγέλου Ζαφείρη για τους λόγους που αναφέρονται στην παρακάτω εισήγηση του Πολιτικού Μηχανικού, κ. Ράπτη Ηλία:

«Η εγκεκριμένη Ρ.Γ εφάπτεται της ιδιοκτησίας Γεωργίου & Δημητρίου Ιωάννου και έχει διαφορετική πορεία από την παρούσα κατάσταση. Με την κατασκευή του δρόμου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ρ.Γ. μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στατικότητας της οικοδομής αφού περνάει ακριβώς στο όριό της και θα εγκυμονεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θίγεται Δημοτική έκταση και ακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση που μέχρι σήμερα δεν δημιουργεί προβλήματα».

10ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Εξέταση της αριθμ.4123/25-2-2013 αίτησης του  Φράγκου Αποστόλου  για χώρος στάθμευσης   ΑΜΕΑ, στην Τ.Κ. Φήκης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Κάνει αποδεκτό το  αίτημα  του  Φράγκου Αποστόλου  να μη εξετασθεί η  αριθμ 4123/25-2-2013 αίτησή να μη εξετασθεί η  αριθμ 4123/25-2-2013 αίτησή του για χώρο στάθμευσης   ΑΜΕΑ, στην Τ.Κ. Φήκης.

11ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ», στην  Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Γούλα Κων/νο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Ανακαλεί την αριθμ.110/30-8-2012 απόφασή της για χορήγηση στον Γούλα Κων/νο προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» στην Τοπική Κοινότητα Πύλης, επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε στο δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, ούτε δόθηκε παράταση για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση-γνωστοποίηση στο δήμο μας, φάκελο δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β)

12ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην  Τ.Κ. Γόμφων, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Μπουζιώκα Δημήτριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα: Ανακαλεί την αριθμ.91η /2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., για χορήγηση στον κ. Μπουζιώκα Δημήτριο προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε στο δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, ούτε δόθηκε παράταση για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση-γνωστοποίηση στο δήμο μας, φάκελο δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β)

13ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ κ.τ.λ.», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαομοναστήρου, στην  εταιρεία «Μπουροζίκας Ο.Ε.», με νόμιμη εκπρόσωπο την κ. Γιαννακοπούλου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα: Ανακαλεί την αριθμ.90η/30-8-2012 απόφασή της για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ κ.τ.λ.», στην Τ.Κ. Παλαομοναστήρου, στην  εταιρεία «Μπουροζίκας Ο.Ε.» και νόμιμη εκπρόσωπο την κ. Γιαννακοπούλου, επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε στο δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, (16-6-2011), ούτε δόθηκε παράταση για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση-γνωστοποίηση στο δήμο μας, φάκελο δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β.

14ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΛΙΚΕΊΟ), στην Τ.Κ. Δροσερού,  με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Καραντάκο Ιωάννη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα: Ανακαλεί την αριθμ.49η /1-6-2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «κυλικείο» στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού, στον κ. Καραντάκο Ιωάννη, επειδή στο χρονικό διάστημα των πέντε μηνών (χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'.), ο κ.  Καραντάκος,  δεν έχει υποβάλει στο Δήμο, τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργία ΚΥΕ.

15ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Ανάκληση ή μη, της  προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», στην   θέση «Αναύρα» της Τ.Κ. Ροπωτού, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ.  Τζανή Λάμπρο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα: Ανακαλεί την αριθμ.84/2012 απόφασή της για χορήγηση στον Τζανή Λάμπρο προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «καφενείο» στην    θέση «Αναύρα» της Τ.Κ. Ροπωτού, επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε στο δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, (16-6-2011), ούτε δόθηκε παράταση για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον δεν υποβλήθηκε αίτηση-γνωστοποίηση στο δήμο μας, φάκελο δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β.

16ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, στο κατάστημα «καφετερία» του Τσιονάρα Βησσαρίωνα που βρίσκεται στην Ε.Ο. Τρικάλων -Άρτης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα: Την χορήγηση άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013, στο κατάστημα «καφετερία» του Τσιονάρα Βησσαρίωνα που βρίσκεται στην Ε.Ο. Τρικάλων -Άρτης – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 673/3-4-2013 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.- Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή περίοδο.- Η ανωτέρω άδεια , παύει να ισχύει και ο Δήμος προχωρά στην ανάκλησή της, χωρίς άλλη προειδοποίηση εάν μέχρι την 31/12ου του έτους 2013, δεν υποβληθεί  προς τον Δήμο Πύλης το σχετικό παράβολο για το έτος 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007. 

17ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2014 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα «καφετερία» της εταιρείας «Παπαβασιλείου Γεωργίου – Ιωάννη Γκίνα Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Ε.Ο. Τρικάλων -Άρτης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:  Την χορήγηση άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για τα έτη 2013-2014-2015 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα «καφετερία» της εταιρείας «Παπαβασιλείου Γεωργίου – Ιωάννη Γκίνα Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Ε.Ο. Τρικάλων -Άρτης.

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο. – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 673/3-4-2013 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας

18ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Παχτουρίου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπόλλη Παναγιώτη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:  Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Παχτουρίου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπόλλη Παναγιώτη.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης, τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

19ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεράιδας, με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Πένκα Λάμπρου του Ιβάν.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:    

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεράιδας, με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Πένκα Λάμπρου του Ιβάν.

20ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψητοπωλείο», στην Τ.Κ. Στουρναραίικων, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Λαμπρογεώργου Γεωργία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:    Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. Λαμπρογεώργου Γεωργία.

21ο Θέμα εντός ημερήσια διάταξης: Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», στην  Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Βλάχου Αγγελική.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:  Την ματαίωση της συζήτησης του θέματος αφού η κ. κ. Βλάχου Αγγελική, κατέθεσε τον φάκελο δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».