02 Μαρ 2024 08:37

“Αποφάσεις της έβδομης (7ης) τακτικής συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου Πύλης”

Στην έβδομη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 1-6-2012, παραβρέθηκαν 6 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκαν συνολικά 8 θέματα από τα οποία 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-κρεπερί», στον κ. Γραδούλα Σπυρίδωνα.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον κ. Γραδούλα Σπυρίδωνα,, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-κρεπερί», στην Τ.Κ. Πύλης.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του   καταστήματος.

 

2. Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012 στο κατάστημα «Αναψυκτήριο -καφέ», της κ. Τζέλλιου Αικατερίνης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων  με παράταση για το έτος 2012, στο κατάστημα της κ. Τζέλλιου Αικατερίνης που λειτουργεί στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.  

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

 – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 19102/22-07-2011/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

 

3.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (είδη παντοπωλείου), στον κ. Χάμο Δημήτριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον κ. Χάμο Δημήτριο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (είδη παντοπωλείου), στην Τ.Κ. Πηγής .

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων της (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Φήκης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α..Να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία της Τ.Κ. Φήκης σύμφωνα με το σχέδιο που συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης  και δίδει τις παρακάτω θέσεις:

Στα 5 καταστήματα που έχουν προβολή στην πλατεία  μπορούν να δοθούν  οι παρακάτω θέσεις:

Θέση 1: εμβαδού 37,92

Θέση 2: εμβαδού 37,51

Θέση 3: εμβαδού 74,94

Θέση 4: εμβαδού 74,18

Θέση 5: εμβαδού 72,28

Άλλες δύο θέσεις,

Θέση 6: εμβαδού 18,75

Θέση 7: εμβαδού 30,72,

Επίσης  στο κέντρο περίπου της πλατεία οριοθετούνται δύο θέσεις, με σκοπό να διατεθούν σε καταστήματα που δεν έχουν προβολή στην πλατεία.

Θέση 6: εμβαδού 18,75

Θέση 7: εμβαδού 30,72

Η διάθεση των δύο θέσεων αυτών να γίνει με την διενέργεια δημοπρασίας , τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση  δημοτικών ακινήτων.

β. Την μη σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων της (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) που να αφορά  μόνο την  Τ.Κ. Φήκης, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., να συνταχθεί Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, για όλο τον Δήμο Πύλης.

 

2.Συζήτηση επί της πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης για την διαπλάτυνση πεζοδρομίων και την προσωρινή οριοθέτησή τους στην Τ.Κ. Φήκης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την διαπλάτυνση και την προσωρινή οριοθέτησή των πεζοδρομίων που διέρχονται μπροστά από τα καταστήματα των Πινακούλια & Μπαλτόπουλου στην Τ.Κ. Φήκης σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

 

3.Ανανέωση ή μη άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ -Ν.Ε.Τ.», ιδιοκτησίας Κόκκαλη Νικολάου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης.

 Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας κ. Κόκκαλη Νικολάου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης με την επωνυμία  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – Ν.Ε.Τ.».  

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

 – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 539/26-6-2010/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

 

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΛΙΚΕΊΟ), στην Τ.Κ. Δροσερού, στον κ. Καραντάκο Ιωάννη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον κ. Καραντάκο Ιωάννη , προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείο), στην Τ.Κ. Δροσερού.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

 

5. Εξέταση του υπ' αριθμ. 13389/23-5-2012 Αιτήματος του κ. Σωτηρίου Ηλία για την  προσωρινή άδεια παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Αθαμανίας την 8/7/ 2012,  για την τέλεση του  γάμου του. 

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  την  προσωρινής άδειας παραχώρησης  του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Αθαμανίας την Κυριακή 8 Ιουλίου του 2012,  για την τέλεση του  γάμου του κ. Σωτηρίου Ηλία , με τους εξής όρους:

1.Η  κατάληψη  του  χώρου και η τοποθέτηση λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού ισχύουν  αποκλειστικά  για  το  τμήμα της πλατείας και για την 8η Ιουλίου 2012 , ημέρα Κυριακή.   Με το πέρας της ημερομηνίας απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

2.Όλα  τα  στοιχεία, (λειτουργικά ή διακοσμητικά ),  τοποθετούνται  μέσα  στα  όρια  του παραχωρημένου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Αθαμανίας και σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.

3.Η  προσωρινή  άδεια  για  την  κατάληψη  κοινοχρήστου  χώρου  της πλατείας χορηγείται  με  την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου, δηλαδή με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι όροι καθαριότητας, οι υγειονομικοί όροι και η εν γένει προφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

4.Οι αιτούντες για την άδεια, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της  καθαριότητας,  της  ασφάλειας  και  της  προστασίας  του  παραχωρούμενου  χώρου.  Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους αδειοδοτημένους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.

5.Η  προσωρινή  άδεια  για  την  κατάληψη  του κοινοχρήστου  χώρου  της πλατείας, αφορά αυστηρά και μόνο την πλατεία και σε καμία περίπτωση τους παράπλευρους σ' αυτήν δρόμους.