02 Μαρ 2024 08:42

“Αποφάσεις τέταρτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12-3-2013)”

Στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 12-3-2013, παραβρέθηκαν 31 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 15 θέματα από τα οποία 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενώ η συνεδρίαση διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 13-3-2013.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Β΄ κατανομή 2013).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Β΄ κατανομή 2013).

2.Έκδοση ψηφίσματος για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

2.Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

3.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

4.Παραχώρηση χρήσης πρώην νηπιαγωγείου Φήκης στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Πύλης για στέγαση λαογραφικού εκθετηρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση της χρήσης του πρώην νηπιαγωγείου Φήκης στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Πύλης για τη στέγαση λαογραφικού εκθετηρίου.

5.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Ο.Κ.Π.Α.Δ. για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Ο.Κ.Π.Α.Δ. για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

6.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

7.Έγκριση σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

8.Έγκριση μελέτης «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της μελέτης «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

9.Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (LEADER).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (LEADER).

10.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

31.Έγκριση της αριθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με θέμα «Έγκριση νέου τιμολογίου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Γόμφων και Πιαλείων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με θέμα «Έγκριση νέου τιμολογίου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Γόμφων και Πιαλείων».

25.Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ετών 2012 και 2013 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ετών 2012 και 2013 (ΣΑΤΑ).

39.Αίτηση της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για επιμήκυνση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών σφαγείων Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για επιμήκυνση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών σφαγείων Πύλης.

Διακοπή συνεδρίασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης λόγω του προχωρημένου της ώρας και τη συνέχισή της στις 13-3-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

 

Πύλη, 13 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ