24 Φεβ 2024 15:32

“Αποφάσεις πρώτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (23/01/2013)”

Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 23/01/2013, παραβρέθηκαν τα 6 από τα 9 μέλη της Επιτροπή:

Συζητήθηκαν συνολικά 20 θέματα από τα οποία 17 θέματα ημερήσιας διάταξης και το 3 θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2013 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του κ. Μπάγκου Αθανασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2013, στο κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας Μπάγγου Αθανασίου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Μουριάς.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2013, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 3685/27-12-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας

2ο .Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2013 στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Παπακωνσταντίνου Θεοδώρου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης με την επωνυμία “CITY“.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2013, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Παπακωνσταντίνου Θεοδώρου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης..

 Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2013, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 3685/27-12-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας .

3ο.Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πιτσαρία -κρεπερί», στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Κασσοπούλου Ευαγγελία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πιτσαρία – κρεπερί », στην Τ.Κ. Μουριάς με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Κασσοπούλου Ευαγγελία. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης, τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Καλαμαρά Στέφανο, (σύμβουλο μειοψηφίας) ο οποίος συγκέντρωσε  έξι (6)  ψήφους.

2ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012 και την αποστολή αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

3ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση ή μη άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2012 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του κ. Μπάγκου Αθανασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2012, στο κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας Μπάγγου Αθανασίου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Μουριάς.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 3685/27-12-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδεια.

4ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση ή μη άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2012 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του κ. Μαργαρίτη Δημήτριο, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2012, στο κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Δημητρίου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 3546/27-12-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

5ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση ή μη άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2012 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του κ. Μαγκούτη Θεοφάνη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γόμφων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2012, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Μαγκούτη Θεοφάνη, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Γόμφων.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ3624/27-12-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

6ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2012 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. Ζυγολίκα Ευάγγελου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2012, στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας του κ. Ζυγολίκα Ευάγγελου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Μουριάς.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 3685/27-12-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

7ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Χορήγηση ή μη άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2012 με παράταση ωραρίου, στο κατάστημα του κ. Μπαλατσούκα Ηλία, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2012, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.», ιδιοκτησίας κ. Μπαλατσούκα Ηλία, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 4883/21-11-2011 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας

8ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη άδειας ΚΥΕ με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Θάνου Παρασκευή.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της αριθμ. 5454/1-α/7-10-2010 Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης,  με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Θάνου Παρασκευή.

9ο. Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη άδειας ΚΥΕ με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Σαργιώτη Γεώργιο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της αριθμ. 1020/620 /24-10-1966 Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ «καφεπαντοπωλείο», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λυγαριάς,  με υπεύθυνο λειτουργίας τον  Σαργιώτη Γεώργιο.

10ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη άδειας ΚΥΕ με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Κωστόπουλο Αχιλλέα.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της αριθμ. 169/Α.Π. -14202- /31-5-2012 Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης , στην Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας αριθμ 30, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Σαργιώτη Γεώργιο.

11ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Μπέτσικου Αναστασία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση επειδή ο φάκελος της κ Μπέτσικου, δεν ήταν πλήρης.

12ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δροσερού, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Καραντάκο Ιωάννη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση επειδή ο φάκελος του κ Καραντάκου,δεν ήταν πλήρης.

13ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σιώμο Δημήτριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Ανακαλεί την αριθμ. 29/6-4-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του δήμου Γόμφων για χορήγηση στον Σιώμο Δημήτριο του Στεφάνου προέγκριση  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ -παντοπωλείο», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

14ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Πώληση  μελισσοκομικών προϊόντων», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Παπαιωάννου Σωτήριο του Χρήστου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Ανακαλεί την αριθμ. 105/1-10-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πύλης για χορήγηση στον Παπαιωάννου Σωτήριο του Χρήστου,  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «πώληση μελισσοκομικών προϊόντων», στην Τ.Κ. Πύλης.

15ο.Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κρεοπωλείο», που βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Φήκης- Φιλύρας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Βαμπούλα Χρήστο του Αθανασίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Ανακαλεί την αριθμ. 23Η /2011 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,του δήμου Πύλης για χορήγηση στον Βαμπούλα Χρήστο του Αθανασίου,  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «κρεοπωλείο», στην Τ.Κ. Φιλύρας.

16ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής», που βρίσκεται στο εθνική οδό Τρικάλων -Άρτας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κανέλά Παναγιώτη του Βασιλείου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Ανακαλεί την αριθμ. 53/2012 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., του δήμου Πύλης για χορήγηση στον Κανέλα Παναγιώτη του Βασιλείου, άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «κρεοπωλείο», στην Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτας.

17ο .Θέμα εντός ημερήσια διάταξης:

Ανάκληση ή μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ”που βρίσκεται στην Τ.Κ Φήκης με υπεύθυνη λειτουργίας την MARKITANIS .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

αποφάσισε ομόφωνα :

Ανακαλεί την αριθμ. 120η/2012 /6-4-2009 Απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., του Δήμου Πύλης για χορήγηση  προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  “ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ” στην MARKITANIS ELSIE που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φήκης , ύστερα από αίτημα της ίδιας.