28 Φεβ 2024 08:40

“Αποφάσεις πρώτης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (1-2-2013)”

Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στη 1-2-2013, παραβρέθηκαν 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 26 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 25 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν: 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αγώνες των αγροτών. 

Ημερήσιας διάταξης:

1.Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2012, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2012.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2012.

3.Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ετών  2012 και 2013 (ΣΑΤΑ).

4.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή και κατά πλειοψηφία την  κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

5.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων.

6.Διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αιτήματος οφειλέτη του Δήμου για διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής.

7.Διαγραφή τέλους χρήσης πλατειών οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αιτήματος οφειλέτη του Δήμου για διαγραφή τέλους χρήσης πλατειών

8.Διαγραφή τέλους ύδρευσης οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή τέλους ύδρευσης οφειλέτη του Δήμου.

9.Επιστροφή χρηματικού ποσού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή χρηματικού ποσού.

10.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.

11.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου.

12.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

13.Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Πύλης.

14.Ορισμός Μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

15.Αποδοχή παραίτησης – ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης και εκπροσώπου κοινωνικού φορέα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και του εκπροσώπου κοινωνικού φορέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης και τον ορισμό νέου Προέδρου και εκπροσώπου κοινωνικού φορέα.

16.Αποδοχή παραίτησης – ορισμός Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.) Δήμου Πύλης και τον ορισμό νέου Προέδρου.

17.Αποδοχή παραίτησης – εκλογή Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και εξέλεξε νέο Πρόεδρο.

18.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

19.Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €. 

20.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους Δημοτικούς Συμβούλους για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

21.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον δημοτικό σύμβουλο για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

22.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

23.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

24.Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

25.Ανάκληση της αριθμ. 271/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης από τη γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριιθμ. 271/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης από τη γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής.

 

Πύλη, 4 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ