24 Ιούν 2024 02:58

«Αποφάσεις όγδοης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-06-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  ϕαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 8η/30-6-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Μεταϕορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Κατά πλειοψηϕία το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και διαπίστωσε την μη ύπαρξη ταμειακού διαθεσίμου για μεταϕορά του στην Τράπεζα της Ελλάδος στην παρούσα ϕάση.

 (Αριθμ. απόϕασης 179/2015)

 

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

(Αριθμ. απόϕασης 180/2015)

 

3. Εισήγηση για διαγραϕές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη διαγραϕή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών.

(Αριθμ. απόϕασης 181/2015)

 

4. Εισήγηση για διαγραϕές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη διαγραϕή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

(Αριθμ. απόϕασης 182/2015)

 

5. Σύσταση επιτροπής ελέγχων του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την αναβολή του θέματος για σύσταση επιτροπής ελέγχων του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013.

(Αριθμ. απόϕασης 183/2015)

 

6. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροϕή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροϕή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

(Αριθμ. απόϕασης 184/2015)

 

7. Διοργάνωση εκδήλωσης «Μαραθώνιος της Πίνδου» – ψήϕιση πίστωσης.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης «Μαραθώνιος της Πίνδου».

(Αριθμ. απόϕασης 185/2015)

 

8. Καθορισμός χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης και την εκμίσθωσή τους με διαγωνισμό.

 (Αριθμ. απόϕασης 186/2015)

 

9. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόϕασης 187/2015)

 

10. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Πύρρας.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Πύρρας.

(Αριθμ. απόϕασης 188/2015)

 

11. Έγκριση εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομάνδρι της Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομάνδρι της Τ.Κ. Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόϕασης 189/2015)

 

12. Έγκριση της αριθμ. 19/2015 απόϕασης του Δ.Σ. της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με την έγκριση Οικονομικού και Ταμειακού Απολογισμού – Ισολογισμού ΚΟΙΔΕΚΑΠ (Χρήσης 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014).

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση της αριθμ. 19/2015 απόϕασης του Δ.Σ. της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με την έγκριση Οικονομικού και Ταμειακού Απολογισμού – Ισολογισμού ΚΟΙΔΕΚΑΠ (Χρήσης 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014).

(Αριθμ. απόϕασης 190/2015)

 

13. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου.

(Αριθμ. απόϕασης 191/2015)

 

14. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

(Αριθμ. απόϕασης 192/2015)

 

15. Έγκριση 1ου Ανακεϕαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασϕαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση 1ου Ανακεϕαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασϕαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

(Αριθμ. απόϕασης 193/2015)

 

16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροϕύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροϕύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόϕασης 194/2015)

 

Πύλη, 1 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 Γιαννοτάκης Αθανάσιος