02 Μαρ 2024 08:06

“Αποφάσεις όγδοης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (31-07-2012)”

Στην όγδοη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 31-7-2012, παραβρέθηκαν 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 19 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης.

1.Καθορισμός  χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.

Ημερήσιας διάταξης:

1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2012.

2.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2012.

3.Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης – Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης – Τρικάλων.

4.Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς μαθητών σε τρίτους με ανοιχτό διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης σύστασης δημοτικής συγκοινωνίας, την έγκριση μελέτης μεταφοράς μαθητών και τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μεταφοράς σε τρίτους.

5.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6.Ορισμός εκπροσώπων φορέων ως μελών και Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων φορέων ως μελών και Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

7.Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής στο δημοτικό δάσος Καλογήρων.

8.Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

9.Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση της  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – Γ. & Η. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση της  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – Γ. & Η. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε.).

10.Διαγραφή οφειλής δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή οφειλής δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

11.Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

12.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

13.Υποβολή αίτησης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Πηγής» του πρώην Δήμου Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Πηγής» του πρώην Δήμου Γόμφων.

16.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

17.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων, στην Αθήνα.

18.Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

 

Πύλη, 3 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος