29 Φεβ 2024 01:30

“Αποφάσεις έβδομης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (29-6-2012)”

Στην έβδομη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 29-6-2012, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν συνολικά 53 θέματα εκ των οποίων τα 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 51 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – έγκριση μελέτης «Διαπλάτυνση ρεμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού και την έγκριση μελέτης «Διαπλάτυνση ρεμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

2.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οχετού ρέματος Ζαχαράκη στο Τ.Δ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οχετού ρέματος Ζαχαράκη στο Τ.Δ. Ελάτης».

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση σύναψης δανείου για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Πύλης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη δανείου για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Πύλης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.

3.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2012 για τις ανάγκες των Δ.Ε. Πύλης, Αιθήκων, Πινδέων, Νεράϊδας και Μυροφύλλου μετά τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2012 για τις ανάγκες των Δ.Ε. Πύλης, Αιθήκων, Πινδέων και Νεράιδας μετά τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

4.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή – ενίσχυση πιστώσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή – ενίσχυση πιστώσεων.

6.Έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και δέσμευσης καταβολής ιδίας συμμετοχής – υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και δέσμευσης καταβολής ιδίας συμμετοχής – υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

7.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

8.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

9.Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέης «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέης «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

10.Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέης «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέης «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

11.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέης «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέης «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

12.Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

13.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

14.Έγκριση προμελέτης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προμελέτης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

15.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων, Γόμφων» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων, Γόμφων» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.

16.  Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.

17.Έγκριση μελέτης «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

18.Έγκριση μελέτης «Τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση ΦΡΑΞΟΣ Τ.Κ. Ν. Πεύκης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση ΦΡΑΞΟΣ Τ.Κ. Ν. Πεύκης».

19.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

20.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Γαρδικίου».

23.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα» της πρώην Κοινότητας Μυροφύλλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα» της πρώην Κοινότητας Μυροφύλλου.

24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στα Δ.Δ. πρώην Δήμου Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στα Δ.Δ. πρώην Δήμου Πιαλείων».

25.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και οριοθέτηση οικοπέδων στη θέση «Γουλά» Τ.Δ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και οριοθέτηση οικοπέδων στη θέση «Γουλά» Τ.Δ. Γαρδικίου».

26.Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

27.Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Παραμέρου, έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Παραμέρου, έτους 2012, με διαγωνισμό.

28.Ανάκληση της αριθμ. 124/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 124/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2012.

29.Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

30.Ρύθμιση υφιστάμενης οφειλής του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για υπογραφή συμβάσεων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για υπογραφή συμβάσεων ρύθμισης υφιστάμενης οφειλής του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

31.Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου (αίτηση Μπράτσου Αναστασίας).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου (αίτηση Μπράτσου Αναστασίας).

32.Συμψηφισμός οφειλών – Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Στεργιούλη Ιωάννας – Αρμάγου Γεωργίας).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος για συμψηφισμό οφειλών και την αποδοχή του για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Στεργιούλη Ιωάννας – Αρμάγου Γεωργίας).

33.Ανανέωση μίσθωσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας KALOGERIX (4674-01) του Δ. Πύλης (αίτημα της COSMOTE).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση μίσθωσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας KALOGERI-X (4674-01) του Δ. Πύλης (αίτημα της COSMOTE).

34.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τ.Κ. Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τ.Κ. Πιαλείας.

35.Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης.

36.Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Τ.Κ. Μουριάς.

37.Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα με απευθείας συμφωνία (αίτηση Κουτσιβέτα Ιωάννη).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα με απευθείας συμφωνία (αίτηση Κουτσιβέτα Ιωάννη).

38.Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις (αίτηση Πάλλα Χαράλαμπου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις (αίτηση Πάλλα Χαράλαμπου).

39.Ορισμός θέσεων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό θέσεων παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Φήκης.

40.Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και προσωρινή οριοθέτησή τους στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων και προσωρινή οριοθέτησή τους στην Τ.Κ. Φήκης.

41.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πύλης.

42.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

43.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Γενικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Γενικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2011.

44.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2011.

45.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2011.

46.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2011.

47.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του  Γυμνασίου Φήκης, οικ. έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του  Γυμνασίου Φήκης, οικ. έτους 2011.

48.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Υγείας στην Αλεξανδρούπολη στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Υγείας στην Αλεξανδρούπολη στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ.

49.Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα δημότη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα δημότη.

50.Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλύρας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλύρας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

51.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος και  οχήματος τύπου jeep στο Ελληνικό Δημόσια για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος και  οχήματος τύπου jeep στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2012.

Πύλη, 2 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος