27 Φεβ 2024 12:43

“Αποφάσεις ένατης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (24-9-2014)”

Στην ένατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 24-9-2014,

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 38 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 36 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 190/2014)

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

(Αριθμ. απόφασης 191/2014)

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Εκλογή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α’ 143).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α’ 143).

(Αριθμ. απόφασης 192/2014)

2.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και εξέλεξε Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο.

(Αριθμ. απόφασης 193/2014)

3.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εξέλεξε Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο.

(Αριθμ. απόφασης 194/2014)

4.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εξέλεξε Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο.

(Αριθμ. απόφασης 195/2014)

5.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

(Αριθμ. απόφασης 196/2014)

6.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.» – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.» τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

(Αριθμ. απόφασης 197/2014)

7.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 198/2014)

8.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

(Αριθμ. απόφασης 199/2014)

9.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – Συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – Συγκρότηση της επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 200/2014)

10.    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

(Αριθμ. απόφασης 201/2014)

11.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

(Αριθμ. απόφασης 202/2014)

12.    Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

(Αριθμ. απόφασης 203/2014)

13.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

(Αριθμ. απόφασης 204/2014)

14.    Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 205/2014)

15.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 206/2014)

16.    Σύσταση επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2014.

(Αριθμ. απόφασης 207/2014)

17.    Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.

(Αριθμ. απόφασης 208/2014)

18.    Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Τρικάλων 2014-2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Τρικάλων 2014-2015.

(Αριθμ. απόφασης 209/2014)

19.    Ορισμός εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

20.    Ορισμός εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

(Αριθμ. απόφασης 211/2014)

21.    Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε αντιπροσώπους του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 212/2014)

22.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

(Αριθμ. απόφασης 213/2014)

23.    Κατάργηση τραπεζικού λογαριασμού στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση τραπεζικού λογαριασμού στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 214/2014)

24.    Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

(Αριθμ. απόφασης 215/2014)

27. Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 216/2014)

28. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για τις άδειες χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για τις άδειες χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών.

(Αριθμ. απόφασης 217/2014)

29. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Δέσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Δέσης.

(Αριθμ. απόφασης 218/2014)

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 219/2014)

31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

(Αριθμ. απόφασης 220/2014)

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 221/2014)

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».

(Αριθμ. απόφασης 222/2014)

34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

(Αριθ. απόφασης 223/2014)

35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικού οδικού άξονα Δ.Δ. Βαλκάνου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικού οδικού άξονα Δ.Δ. Βαλκάνου».

(Αριθμ. απόφασης 224/2014)

36. Ανάκληση της αριθμ. 94/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 94/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 225/2014)

25.    Έγκριση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την έγκριση απολογισμού – ισολογισμού 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την έγκριση απολογισμού – ισολογισμού 2013.

(Αριθμ. απόφασης 226/2014)

26.    Έγκριση της αριθμ. 30/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 30/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού 2014.

(Αριθμ. απόφασης 227/2014)

Πύλη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος