24 Φεβ 2024 01:17

“Αποφάσεις ένατης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-8-2013)”

Στην ένατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30 – 8 – 2013, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 28 θέματα από τα οποία 5 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης.

2.Αποδοχή της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου» και έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου» και την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

3.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

4.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Γ΄ κατανομή 2013).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ κατανομή 2013).

5.Δημιουργία Δημοτικού Ωδείου στο Δήμο Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερήσιας διάταξης:

16. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μπράτσου Δημητρίου, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μπράτσου Δημητρίου, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2013.

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.

3.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

4.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).

5.Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης ένταξης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης ένταξης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πύλης».

6.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

7.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

8.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στο Τ.Δ. Δέσης (οικισμός Βάκαρι)».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στο Τ.Δ. Δέσης (οικισμός Βάκαρι)».

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης (αποπεράτωση).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στο Τ.Δ. Δέσης (οικισμός Βάκαρι)».

11.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

12.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

13.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

14.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο της πρώην Αγροτικής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο της πρώην Αγροτικής».

15.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης».

17.Ανάκληση της αριθμ. 177/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 177/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

18.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλογήρων «Ο ΕΧΕΝΙΚΟΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλογήρων «Ο ΕΧΕΝΙΚΟΣ».

19.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

20.Ορισμός τακτικού μέλους για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό τακτικού μέλους για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

21.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

22.Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα δημότη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα δημότη.

23.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

 

Πύλη, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ