30 Σεπ 2023 06:08

«Αποφάσεις ένατης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-07-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 9η/7-7-2015 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης  «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης  «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).
(Αριθμ. απόφασης 195/2015)

2.    Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.
(Αριθμ. απόφασης 196/2015)

3.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

 (Αριθμ. απόφασης 197/2015)

 

Πύλη, 8 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 Γιαννοτάκης Αθανάσιος