24 Απρ 2024 08:32

“Αποφάσεις έκτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (14-5-2012)”

Στην έκτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 14-5-2012, παραβρέθηκαν 7 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκαν συνολικά 6 θέματα από τα οποία 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

1.Ανανέωση ή μη άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012 στο κατάστημα του κ. Σχιζοδήμου Γεωργίου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης με την επωνυμία  «ΣΦΕΝΤΟΝΑ».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας κ. Σχιζοδήμου Γεωργίου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης με την επωνυμία  «ΣΦΕΝΤΟΝΑ».  

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

– Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 1246/19-5-2011/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

 

2.Ανανέωση ή μη άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012 στο κατάστημα του κ. Θανασιά Γεωργίου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης με την επωνυμία  «ΚΑΚΤΟΣ».   .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας κ. Θανασιά Γεωργίου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης με την επωνυμία  «ΚΑΚΤΟΣ».  

– Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 3400/20-7-2011 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή .

 

3. Εξέταση του υπ' αριθμ.:12516/11-5-2012 αιτήματος της κ. Καζαντζή  Ευαγγελίας για την  προσωρινή παραχώρηση  της πλατείας στην θέση  «Πλάτανος» της Τ.Κ. Πύλης την Παρασκευή 1η Ιουνίου του 2012 για τον γάμο της κόρης της .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  προσωρινής άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου (πλατεία στην θέση  «Πλάτανος» της Τ.Κ. Πύλης) στην κ. Καζαντζή  Ευαγγελία, με του εξής όρους:

1. Το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Πύλης να είναι σύμφωνο με την χορήγηση της   προσωρινής άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου (πλατεία στον Πλάτανο Πύλης).

2. Το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης  να είναι σύμφωνο με την χορήγηση της   προσωρινής άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου (πλατεία στην  θέση  «Πλάτανος» της Τ.Κ. Πύλης).

3.Η  κατάληψη  του  χώρου και η τοποθέτηση λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού ισχύουν  αποκλειστικά  για  το  τμήμα της πλατείας και για την 1η Ιουνίου 2012 , ημέρα Παρασκευή.   Με το πέρας της ημερομηνίας απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

4.Όλα  τα  στοιχεία, (λειτουργικά ή διακοσμητικά),  τοποθετούνται  μέσα  στα  όρια  του παραχωρημένου χώρου (πλατεία στην  θέση  «Πλάτανος» της Τ.Κ. Πύλης),  και σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.

5.Η  προσωρινή  άδεια  για  την  κατάληψη  κοινοχρήστου  χώρου  της πλατείας χορηγείται  με  την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου, δηλαδή με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι όροι καθαριότητας, οι υγειονομικοί όροι και η εν γένει προφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

6.Οι αιτούντες για την άδεια, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της  καθαριότητας,  της  ασφάλειας  και  της  προστασίας  του  παραχωρούμενου  χώρου.  Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους αδειοδοτημένους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.

7.Η  προσωρινή  άδεια  για  την  κατάληψη  του κοινοχρήστου  χώρου  της πλατείας, αφορά αυστηρά και μόνο την πλατεία και σε καμία περίπτωση τους παράπλευρους σ' αυτήν δρόμους

 

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση και έγκριση του Β2 Σταδίου ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων Ημερήσιας διάταξης:

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραπέμψει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, κρίνοντας ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.Εξέταση του αιτήματος του Κωνσταντίνου Νασιάκου του Δημητρίου για κατάληψη δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 50 τ.μ. στην πλατεία της Τ.Κ. Φήκης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για:

1.Την αποστολή εγγράφου προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης για την σύνταξη πρότασης σχεδίου  λειτουργίας της πλατείας της Τ.Κ. Φήκης.

2.Την αποστολή της πρότασης του σχεδίου  λειτουργίας της πλατείας της Τ.Κ. Φήκης που θα συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης , προς το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Φήκης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτής .

3.Την επανεξέταση της υπ. αρ. 9703/30-03-2012 αίτησης του Κωνσταντίνου Νασιάκου για κατάληψη δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 50 τ.μ. στην πλατεία της Τ.Κ. Φήκης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε επόμενη συνεδρίαση.

 

2.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 ΜW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράιδας, στον Νομό Τρικάλων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραπέμψει το συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, κρίνοντας ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.