29 Φεβ 2024 01:52

“Αποφάσεις έκτης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (18-5-2012)”

Στην έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 18-5-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, συζητήθηκαν 25 θέματα από τα οποία 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενώ η συνεδρίαση διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 24-5-2012.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Περιορισμοί βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Παραμέρου.

2. Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων βοσκής στο δημοτικό δάσος Παραμέρου.

3. Συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

4. Αποδοχή των όρων ανοικτής πρόσκλησης «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή  των όρων ανοικτής πρόσκλησης «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση και έγκριση Β2 Σταδίου ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση και έγκριση Β2 Σταδίου ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων και διατύπωσε τις προτάσεις του.

2. Έγκριση μελέτης «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013.

4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

5. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

6. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

7. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.

8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας».

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων.

10.  Καθορισμός οριογραμμής χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την οριοθέτηση του χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων.

11.  Έγκριση μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού πνευματικού κέντρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού πνευματικού κέντρου».

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωσίας στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωσίας στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδού από Άγιο Γεώργιο προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης» του πρώην Δ. Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδού από Άγιο Γεώργιο προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης» του πρώην Δ. Αιθήκων.

15.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαρρύθμιση χώρων παλαιού ξενώνα για τη στέγαση του Δημαρχείου – Αποπεράτωση» του πρώην Δ. Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαρρύθμιση χώρων παλαιού ξενώνα για τη στέγαση του Δημαρχείου – Αποπεράτωση» του πρώην Δ. Αιθήκων.

16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων πρώην Δήμου Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων πρώην Δήμου Γόμφων».

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Πηγής».

18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄Φάση)».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄Φάση)».

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

20.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

21.  Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Πύρρας» πρώην Δήμου Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Πύρρας» πρώην Δήμου Αιθήκων.

22.  Διακοπή συνεδρίασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος σχετικά με τη γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 MW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράϊδας, στο Νομό Τρικάλων αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης λόγω του προχωρημένου της ώρας και τη συνέχισή της στις 24-5-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00.

Πύλη, 22 Μαϊου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος