20 Ιούλ 2024 22:11

“Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (19-6-2013)”

Στην έβδομη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 19-6-2013, παραβρέθηκαν 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση κατάστασης δικαιούχων, για έγκριση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατάστασης δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το δάνειο που θα συνάψει ο Δήμος με το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 20 Ιουνίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ