02 Μαρ 2024 07:40

“Αποφάσεις δωδέκατης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (25-11-2014)”

Στη δωδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 25-11-2014, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 30 θέματα, εκ των οποίων 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης και 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτηση ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝ. ΕΠΕ για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες στα δημοτικά σφαγεία Πύλης σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής για την αποτίμηση των εκτελεσθεισών εργασιών σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και με ειδικούς συνεργάτες και την υποβολή της στο δημοτικό συμβούλιο.

2.    Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

3.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (4η κατανομή 2014).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (4η κατανομή 2014).

4.    Τροποποίηση της αριθμ. 231/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 231/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

5.    Τροποποίηση της αριθμ. 232/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 232/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

6.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

7.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

8.    Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2014.

9.    Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές  εκδηλώσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για εορταστικές  εκδηλώσεις.

10.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα και την ψήφιση πίστωσης.

11.    Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής (αίτηση Λαμπρογιώργου Κωνσταντίνου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής (αίτηση Λαμπρογιώργου Κωνσταντίνου).

12.    Αίτηση Καρακικέ Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος Καρακικέ Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

13.    Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2014 στον Δ.Α.Σ. Πύρρας και κατά πλειοψηφία τον καθορισμό του μισθώματος.

14.    Διάθεση έκτακτης κάρπωσης από τα δημοτικά δάση Βροντερού – Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση της έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού, κατά πλειοψηφία τον καθορισμό του μισθώματος  και ομόφωνα τη διάθεση της έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Ελάτης για ατομικές ανάγκες κατοίκων Τ.Κ. Ελάτης.

15.    Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

16.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

17.    Καθορισμός όρων εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό όρων εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

18.    Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ» του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2007-2013».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ» του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» και την τροποποίηση σχεδίου αισθητικής αναβάθμισης Τ.Δ. Πύλης.

19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

20.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

21.    Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».

22.    Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Ζαμπάκα Νικολάου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Ισιώματα της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Ζαμπάκα Νικολάου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Ισιώματα της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

23.    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες του Δήμου.

24.    Αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Φήκης για παραχώρηση χρήσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης του Τ.Ο.Ε.Β. Φήκης για παραχώρηση χρήσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

25.    Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

26.    Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

27.    Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου για συμμετοχή τους στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Περιστατικών Προσέγγισης – Αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου για συμμετοχή τους στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Περιστατικών Προσέγγισης – Αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.

28.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικό – γεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης του Ν. Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικό – γεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης του Ν. Τρικάλων».

29.    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ).

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» και τροποποίηση της αριθμ. 198/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» και την τροποποίηση της αριθμ. 198/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 


Πύλη, 26 Νοεμβρίου 2014

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος