23 Μάι 2024 07:08

“Αποφάσεις δωδέκατης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (30-9-2012)”

Στην δωδέκατη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 30-9-2012, παραβρέθηκαν τα 6 από τα 9 μέλη της Επιτροπής:

Συζητήθηκαν συνολικά 17 θέματα εκ των οποίων τα 3 είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και τα υπόλοιπα 14 είναι εντός ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ», στην  Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Αδαμόπουλο Ανδρέα

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ», στην  Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Αδαμόπουλο Ανδρέα.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ», στην  Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Γούλα Κων/νο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ», στην  Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Γούλα Κων/νο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

3. Ανάκληση της 23η/2012 Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με θέμα: «προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ” στην Τ.Κ. Μουριάς, στην κ. Σωτηρίου Βασιλική» και λήψη νέας απόφασης με Θέμα: προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ” χωρίς παρασκευαστήριο, στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Σωτηρίου Βασιλική.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανάκληση της 23η/2012 Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με θέμα: «προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ” στην Τ.Κ. Μουριάς, στην κ. Σωτηρίου Βασιλική».

Την προέγκριση της άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ” χωρίς παρασκευαστήριο, στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Σωτηρίου Βασιλική.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη  λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

Θέματα εντός ημερήσιας διάταξης:

1. Ανανέωση ή μη άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα του κ. Μπαλατσούκα Ηλία που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανανέωση της άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα του κ. Μπαλατσούκα Ηλία, που λειτουργεί ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Τ.Κ. Πύλης.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 2531/31/8/2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα την θερινή περίοδο

2. Ανανέωση ή μη άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα του κ. Παρίση  Βασίλειο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την ανανέωση της άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα του κ. Παρίση  Βασίλειο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 2531/31/8/2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα την θερινή περίοδο

3. Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Πηγής, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Πηγής, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

Η  προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 111/2011 Απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., του Δήμου Πύλης με θέμα: Χορήγησης προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Τ.Κ. Πηγής, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στο γήπεδο Παλαιομοναστήρου της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Μουμούρη Κων/να.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στο γήπεδο Παλαιομοναστήρου της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, με υπεύθυνη λειτουργίας την  κ. Μουμούρη Κων/να.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ», στην  Τ.Κ. Δροσερού, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Παλιούρα Νικόλαο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ», στην  Τ.Κ. Δροσερού, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Παλιούρα Νικόλαο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

6. Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην  Τ.Κ. Δροσερού, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Μπούγα Γρηγόριο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην  Τ.Κ. Δροσερού, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Μπούγα Γρηγόριο.

7. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εμπορίας καταψυγμένων προϊόντων και νωπών ψαριών στην Τ.Κ. Πύλης με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Τσιγάρα Ευάγγελο και ανάκληση προηγούμενης άδειας προέγκρισης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εμπορίας καταψυγμένων προϊόντων και νωπών ψαριών στην οδό Ερμού 34  της Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη λειτουργίας την  «Τσιγάρας Ευάγγελος & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

Και

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίας καταψυγμένων προϊόντων και νωπών ψαριών, στην οδό Ερμού 4  της Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  «Τσιγάρας Ευάγγελος & ΣΙΑ Ο.Ε.».

8. Ανάκληση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στον χώρο του σκοπευτηρίου στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Κονταξή Ελένη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στον χώρο του σκοπευτηρίου της Τ.Κ. Φήκης, στην θέση «Μαγούλα», με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Κονταξή Ελένη.

Η προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 85η/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του  πρώην Δήμου Πιαλείων.

Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3) την κ. Κονταξή Ελένη.

9 .Ανάκληση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ» που βρίσκεται στον χώρο του σκοπευτηρίου στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Γούλα  Ελένη.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ» που βρίσκεται στον χώρο του σκοπευτηρίου στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Γούλα  Ελένη.

Η προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την αριθμ. 49η/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του  Δήμου Πιαλείων.

Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3). κ. Γούλα  Ελένη.

10. Ανάκληση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς,  με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο .

Η προέγκριση που ανακαλείται είχε εγκριθεί με την 31Η /2012 Απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,του Δήμου Πύλης.

Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς :1) το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων 2) την Δ.Ο.Υ., Τρικάλων  3).τον κ. Χειλημίντρη  Φίλλιπο.

11 .Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπαμπούρη Κωνσταντίνο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την ματαίωση της συζήτησης του θέματος.

12. Εξέταση της 21347/7-9-2012 Αίτηση των Τσικαρδώνη Ιωάννου και Κατσαρού Βασιλική, που αφορά την προσκύρωση δημοτικής έκτασης υπέρ του οικοπέδου αριθμ. 60 στο Ο.Τ. 12 στην θέση «Βίγλα» ή «Λιβάδεια» της Τ.Κ. Πύρρας.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.

13. Εξέταση της 7231/12-03-2012 συλλογικής διαμαρτυρίας-δήλωσης-πρόσκλησης κατοίκων της Τ.Κ. Γαρδικίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

1. Αποδέχθηκε το αίτημα του εκπροσώπου του  κ. Μπράτσου, που ζήτησε παράταση ενός μήνα για την προσκόμιση νέων στοιχείων.

2. Την αναβολή του θέματος επειδή ο φάκελος ήταν ελλιπής και την επανεξέταση σε επόμενη συνεδρίαση.

14. Σύνταξη πρότασης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

Συνέταξε την πρόταση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης.