27 Φεβ 2024 12:58

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης (4-8-08).”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Αυγούστου 2008, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Περί συμμετοχής Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας».

Με το αριθμ. Πρωτ. 142/18.07.2008 έγγραφο του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας, όπου ως Δήμος συμμετέχουμε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μας γνωστοποιείται η απόφαση της Συνέλευσης του Δ.Σ. με θέμα «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» της Εταιρίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε το ποσό συμμετοχής του Δήμου μας να ανέλθει σε ποσό περίπου 700,00 Ευρώ, στο 1/3 δηλ. του αιτούμενου 2055,00 Ευρώ.

 

2ον: «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER ( Ε.Π.Δ. LEADER) της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ».

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσουμε ένα μέλος του Δ.Σ. για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER ( Ε.Π.Δ. LEADER) της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ προτάθηκε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος με αναπληρωτή του τον κ. Σουφλιά Ιωάννη.

 

3ον: «Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων & ΥΠΕΣΔΔΑ – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – Ανάθεση εκτέλεσης έργων».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν οι εισερχόμενες πιστώσεις για την εκτέλεση έργων: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΡΟΠΩΤΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΔΔ ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ – ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ 1ο – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ», «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ ΠΥΛΗΣ».

Παράλληλα εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προύπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων και τέλος στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης αυτών.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει τις τεχνικές περιγραφές ενός εκάστου έργου.

 

4ον: «Παραλαβή – έγκριση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο δ.δ. Πύλης».

Με την αριθμ. 107/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανατέθηκε η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με τίτλο«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Πύλης για την εκτέλεση του έργου αυτού στην συνέχεια, στον κ. ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΗΛ/ΓΟ Μηχανικό, με έδρα τα Τρίκαλα, με Αριθμό Μητρώου 13749 – Βύρωνος 14, αντί του ποσού των 1.500,00 Ευρώ συν Φ.Π.Α., μέσα από δημοτικούς πόρους.

Έχουμε σήμερα μπροστά μας την εν λόγω μελέτη, η οποία αποτελεί μέρος της γενικότερης μελέτης με αριθμό 6/2008 μελέτης ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 143.007,99 Ευρώ και περιλαμβάνει α) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, β) μελέτη εφαρμογής ηλεκτρικής εγκατάστασης, γ) μελέτη ύδρευσης και δ) μελέτη αποχέτευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

5ον: «Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ & ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση τεχνικής έκθεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ & ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 6.924,61 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση υλοποίησής του από τον κ. ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από πιστώσεις για αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

6ον: «Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΡΕΜΜΑ ΕΩΣ ΘΑΝΑΣΕΪΚΑ».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση τεχνικής έκθεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΕΩΣ ΘΑΝΑΣΕΪΚΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 6.980,30 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση υλοποίησής του από την κ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από πιστώσεις για αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.

 

7ον: «Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Προγράμματος ΘΗΣΕΑ».

Από το αδιάθετο ποσό των 35.000 Ευρώ που αντιστοιχεί στο 45% των συνολικών πόρων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, αιτούμαστε την εξόφληση υποχρεώσεων προμήθειας μεταφορικών μέσων του Δήμου Πύλης που ανέρχεται στο ύψος των 33.712,99 Ευρώ.

Προτείνεται την προένταξη της ενέργειας αυτής με τίτλο «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καθώς και την έγκριση του συνταχθέντος Τεχνικού Δελτίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε με τον κ. Πανάγο Λεωνίδα να καταψηφίζει την πρόταση.

 

8ον: «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκσκαφή μικροτάφρου και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στα δ.δ. Πύλης, Ροπωτού, Αγίου Προκοπίου, Πετροχωρίου».

Από το Τεχνικό Τμήμα του Ο.Τ.Ε. Τρικάλων με το αριθμό πρωτ. 1134/14.07.2008 του μας γνωστοποιείται ότι: Για την ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της περιοχής μας ο Ο.Τ.Ε. πρόκειται να προβεί στην εκσκαφή Μικροτάφρου (Μ/Τ), τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων οπτικών ινών στα δ.δ. Πύλης – Ροπωτού – Αγίου Προκοπίου και Πετροχωρίου.

Περιγράφονται επακριβώς οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν και υποβάλλονται στον Δήμο μας δύο σειρές σχεδίων και δύο τεχνικές περιγραφές.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η χορήγηση η προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 άδεια εκσκαφής για να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου.

 

9ον</sup>: «Ταμειακή τακτοποίηση και συμψηφισμός ποσού ύψους 1.904,00 Ευρώ με οφειλή ενοικιαστή Δημοτικού Καταστήματος».

Με προηγούμενη απόφασή μας είχαμε εγκρίνει την διαδικασία εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο μας ενοικιαστών Δημοτικών Καταστημάτων.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ταμειακή τακτοποίηση ποσού ύψους 1904,00 Ευρώ για την τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης στον περιβάλλοντα χώρο.

Απαιτήθηκε ποσό ύψους 1.904,00 Ευρώ, το οποίο κατέβαλε ο χρήστης του χώρου στον κ. Παπασπύρου Ηλία – Δασοπόνο και όχι ο Δήμος ως όφειλε, αφού το σχετικό τιμολόγιο κόπηκε επ΄ ονόματι του κ. Μπλέτσα.

Πρέπει ως Σώμα να αποφασίσουμε τον συμψηφισμό του ποσού αυτού στο γενικότερο ποσό οφειλής του κ. Μπλέτσα.

 

10ον: «Έγκριση διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2008».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου προέβη στην λήψη απόφασης και τον καταρτισμό του Προγράμματος των εκδηλώσεων του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν και έχουν ως κατωτέρω:

@ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ: Τετάρτη 06 Αυγούστου 2008: «ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ» στον Νερόμυλο Κάτω Παλαιοκαρυάς.

Διοργάνωση : ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ με την συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκαρυάς.

@ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ: Σάββατο 09 Αυγούστου 2008: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ – Παράσταση με τίτλο «ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΑ -ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ»

@ ΚΟΤΡΩΝΙ: Πέμπτη 14 Αυγούστου 2008:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΩΜΩΔΙΑ με τίτλο «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ».

@ ΡΟΠΩΤΟ: Σάββατο 16 Αυγούστου 2008 – Στην Πλατεία Αγίας Τριάδας, Πλούσια Δημοτική Βραδιά με την επιμέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροπωτού.

@ ΠΥΛΗ: Τρίτη 19 Αυγούστου 2008:

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» με τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΤΑΣ από νοικοκυρές της Πύλης.

Διοργάνωση: ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ με την συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης.

@ ΠΥΛΗ: Τετάρτη 20 Αυγούστου 2008:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΩΜΩΔΙΑ με τίτλο «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ».

@ ΠΥΛΗ: Πέμπτη 21 Αυγούστου 2008:

Λαϊκή Βραδυά στο δ.δ. Πύλης, στα πλαίσια των ΤΣΙΤΣΑΝΕΙΩΝ, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων με την παρουσία των καλλιτεχνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ.

@ ΠΥΛΗ: Κυριακή 24 Αυγούστου

AΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

@Επίσης θα συμμετάσχουμε οικονομικά και στις πανήγυρεις των Ι.Ν. των δ.δ. του Δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ