02 Μαρ 2024 08:53

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2007».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν οι Απολογισμοί του οικονομικού έτους 2007 οι οποίες υποβλήθηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές των κάτωθι Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας νομίμως θεωρημένοι και υπογεγραμμένοι, ήτοι:

1. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου Κάτω Παλαιοκαρυάς:

2. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ροπωτού.

3. Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πύλης

4. Ενιαία Σ.Ε. 1ου-2ου Γυμνασίου & Λυκείου Πύλης

 

2ον: «Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών 1ου Γυμνασίου – 2ου

Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Πύλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κάτωθι Σ.Ε. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους:

1ον: Σ.Ε. 1ου Γυμνασίου Πύλης,

2ον: Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου Πύλης &

3ον: Σ.Ε. Γενικού Λυκείου Πύλης.

Η κάθε Σ.Ε. θα διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Προτάθηκαν οι κάτωθι:

1. Κων/νος Δ. Κουφογάζος – Δήμαρχος Πύλης,

2. Λαμπρογεώργος Ηλίας- Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του την Παπασπύρου Ιφιγένεια -Δημοτική Σύμβουλο,

3. Πατέρας Κων/νος – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του τον Μπαλατσούκα Στυλιανό – Δημοτικό Σύμβουλο,

4. Τριχιάς Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή του τον Τσιούτσια Μιχαήλ – Δημοτικό Σύμβουλο,

5. Πανάγος Λεωνίδας – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας,

6. Τον εκάστοτε Δ/ντή του 1ου Γυμνασίου Πύλης, του 2ου Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Πύλης,

7. Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, ( σε κάθε μία Σχολική Επιτροπή),

8. Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας, ( σε κάθε μία Σχολική Επιτροπή)

9. Ένας (1) δημότης που έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση με τον αναπληρωτή του, ( σε κάθε μία Σχολική Επιτροπή).

 

3ον: «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 1566/85, με την είσοδο των τριών Διευθυντών, του 1ου Γυμνασίου, του 2ου Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Πύλης.

Παράλληλα εγκρίθηκε η κατανομή της α΄ δόσης των λειτουργικών εξόδων για το σύνολο των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας.

 

4ον: «Συμμετοχή Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΚΕΝΑΚΑΠ

Α.Ε. με την επιπλέον αγορά αδιάθετων μετοχών».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην αύξηση του Μ.Κ. της «Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» ( ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) πλέον των 1.573 μετοχών προς 14,67 Ευρώ εκάστη, σε αγορά επιπλέον μετοχών ύψους 3.000 Ευρώ περίπου.

 

5ον: «Συμμετοχή Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΝΕΝΤ Α.Ε.».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην αύξηση του Μ.Κ. της

Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Τρικάλων (ΑΝΕΝΤ ΑΕ), σε ποσό ύψους 1.446,66 Ευρώ.

6ον: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Πύλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η προκήρυξη για την ανάδειξη Δ.Σ. Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Πύλης, με ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών την 23η Μαρτίου 2008, ημέρα Κυριακή, ως ημέρα που θα βρίσκονται εδώ το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών μας.

Με βάση τον Ν. 3443/2006 θεσπίστηκε ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος μας με την αριθμ. 118/2007 απόφασή του προέβη σε όλες τις κινήσεις δημιουργίας του Μητρώου Νέων και μέχρι σήμερα ανέρχονται στα εκατόν πενήντα (150) άτομα.

Μέσω του Προέδρου του, το Συμβούλιο Νέων μπορεί να προωθήσει όλες τις απόψεις, τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι καινοτόμος θεσμός, χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών με επιχορήγηση προς τον Δήμο.

Ως Πρόεδρος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προτείνεται ο Κωστάκης Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

 

 

7ον: «Εγγραφή Δήμου Πύλης ως συνδρομητή σε Εφημερίδες και λοιπά έντυπα».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – έντυπα κ.λ.π., στα πλαίσια της πολιτικής για την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου μας στα απολύτως απαραίτητα. Δηλ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: 1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ, 2. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, 3. ΕΡΕΥΝΑ, 4. ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ, 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 7. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ & 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.

 

 

8ον: «Χρηματοδότηση Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης και λοιπών Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ψήφιση χρηματοδότησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πύλης, Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης-δ.δ. Πύλης- Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης-δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα- Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης, Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, Σχολικών Επιτροπών καθώς και πολιτιστικών – αθλητικών Συλλόγων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των, από πλευράς Δήμου, για το οικονομικό έτος 2008.

9ον: «Έγκριση Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης ( Α΄, Β΄, Γ, ΚΑΠΗ Δήμου- Δημοτικού Παιδικού Σταθμού -Α.Ο. – Π.Ο. – ΔΕΚΑΔΗΠ) οικονομικού έτους 2008».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν οι Προϋπολογισμοί των Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2008, ήτοι:

1ον: Αθλητικός Οργ.

2ον: Πολιτιστικός Οργανισμός:

3ον: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΔ Πύλης Δήμου Πύλης:

4ον: Α΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

5ον: Β΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

6ον: Γ΄ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

7ον: ΔΕΚΑΔΗΠ

με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 

10ον: «Έγκριση μετατόπισης – παραλλαγής δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε δ.δ. Πύλης & δ.δ. Πετροχωρίου του Δήμου Πύλης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν η απόδοση δαπανών προς την ΔΕΗ Τρικάλων για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και για μετατοπίσεις – παραλλαγές δικτύων διανομής ρεύματος, εντός σχεδίου πόλης:

1ον: ποσού ύψους 2.128,68 Ευρώ για την τοποθέτηση 2 στύλων στο δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης ( πλησίον οικίας κ.κ. Σοφογιάννη & Μπακατσή) και

2ον: ποσού ύψους 3.577,60 Ευρώ για την τοποθέτηση 4 στύλων Φ.Ο.Π. συν ΦΠΑ για το δ.δ. Πετροχωρίου (το αριθμ. Πρωτ. 51287/2007 έγγραφο ΔΕΗ Τρικάλων),

3ον: ποσού ύψους 10.500,00 Ευρώ συν ΦΠΑ για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου πλησίον της Γέφυρας ΚΟΝΔΥΛΗ για την εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης.

 

11ον: «Έγκριση προμήθειας & τοποθέτησης αναμεταδοτών για την τηλεοπτική κάλυψη δ.δ. Παλαιοκαρυάς & Ροπωτού του Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η απόδοση δαπάνης ποσού ύψους 10.000 Ευρώ, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλήματος που παρουσιάστηκε στα δημοτικά διαμερίσματα Παλαιοκαρυάς και Ροπωτού με την λήψη τηλεοπτικού σήματος,

με δεδομένο ότι οι κάτοικοι των εν λόγω διαμερισμάτων δεν είχαν την δυνατότητα να ενημερώνονται, να ψυχαγωγούνται από κανένα τηλεοπτικό μέσο,

μετά από έλεγχο της ελεύθερης αγοράς, κατατίθεται πρόταση από τον κ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ- SAT VISION, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.

Η αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών και στα δύο διαμερίσματα θα γίνει μέσω αναμεταδοτών υψηλών προδιαγραφών (IKUSI), με μηχανήματα για επαγγελματική χρήση που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, με συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία.

Η αναμετάδοση θα υλοποιηθεί μέσω σήματος από τα ήδη υπάρχοντα κανάλια που αναμεταδίδονται από Πήλιο και από Δουβρούτσι. Θα εκπέμπουν 8 μέχρι 10 κανάλια.

 

12ον: «Έγκριση ή μη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ».

Υπεβλήθησαν από την ΔΕΥΑ Πύλης οι με αριθμό 5 & 6/2008 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα:

1ον: Αναπροσαρμογή τιμολογίου -δημιουργία κατηγορίας γεωργικών παροχών.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η δημιουργία της κατηγορίας των γεωργικών παροχών και ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η αναπροσαρμογή του τιμολογίου στην ΔΕΥΑ Πύλης.

2ον: Επί εμπλουτισμού των πηγών – καλλιέργεια αυτών.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανόρυξη γεώτρησης με σκοπό την επίλυση του προβλήματος λειψυδρίας.

13ον: «Περί εγκρίσεως δαπάνης για την επισκευή – συντήρηση δημοτικής Γεφυροπλάστιγγας & μετατροπή αυτής με ηλεκτρονική ζύγιση».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η δαπάνη και η λήψη ενεργειών για τη συντήρηση της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας, την πλήρη λειτουργία αυτής μέσω μετατροπής της σε ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα, δεδομένου ότι αυτή εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους, τους χρήστες της Λαϊκής Αγοράς και άλλους κλάδους.

 

 

14ον: «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Πύλης και υπηρεσιακών παραγόντων σε Αθήνα».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η μετακίνηση του Δημάρχου Πύλης – Αντιδημάρχου και υπηρεσιακών παραγόντων στη Αθήνα επί τριήμερον με σκοπό την τακτοποίηση θεμάτων του Δήμου.

Συγκεκριμένα θα μεταβεί:

1ον: Στο ΥΠΕΧΩΔΕ με σκοπό την υπογραφή των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης ΥΔΡΕΥΣΗ του Προγράμματος ΘΗΣΕΑ,

2ον: Στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την εκταμίευση χρημάτων και

3ον: Στο Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό την συζήτηση γύρω από το θέμα της παραχώρησης του χώρου ΚΑΜΑΡΑ.

 

15ον:

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η στατική μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΥΛΗΣ».

16ον:

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η χορήγηση – έκδοση αδείας από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για την αμμοληψία στον Πορταϊκό ποταμό, υπό προϋποθέσεις και ανάλογο έλεγχο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ