07 Δεκ 2023 05:27

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (7/2009)”

Στην τακτική Συνεδρίαση με αριθμό 7/2009 που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Μαΐου 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1. «Παραλαβή – έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 141.632,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

2. «Παραλαβή – έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 53.119,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

3. «Παραλαβή – έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ – ΡΟΠΩΤΟΥ».

Μετά την ανάθεση και εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ – ΡΟΠΩΤΟΥ», με την αριθμ. 14/2009 απόφαση της Δ.Ε., από τον ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – με Αριθμό Μητρώου Γ.Ε.Μ.: 17079 και κόστος υλοποίησης ύψους 4.760,00 Ευρώ με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α., , χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ»,

πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

4. «Παραλαβή – έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ & ΠΥΛΗΣ».

Μετά την ανάθεση και εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ & ΠΥΛΗΣ», με την αριθμ. 114 /2009 απόφαση της Δ.Ε., από τον ΚΑΛΛΙΑΡΑ Χ., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ,

πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

5. «Υποβολή πρότασης σε Υπουργείο Εσωτερικών για Πρόγραμμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Με το αριθμ. Πρωτ. 16006/2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας γνωστοποιείται η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σε ποσό ύψους 88.000,00 Ευρώ.

Προτείνεται η λήψη ομόφωνης απόφασης για την εκπόνηση της μελέτης και την υποβολή της πρότασης στην συνέχεια στο Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότησή της.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

6. «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Με το αριθμ. Πρωτ. 37/230/04.02.2009 έγγραφο της κ. Καραθανάση- εκπροσώπου της Εταιρίας ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Έφη Καραθανάση & Συν. Ε.Ε.- Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διακριτικός τίτλος ΗΛΙΔΑ – Σύμβουλοι Μηχανικοί,

ζητείται από πλευράς Σώματος η χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο:«ΕΚΠΟΝΗΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», μέχρι 30.06.2009.

Με το αριθμ. Πρωτ. 1551/11.03.2009 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας δίδεται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

7. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας υποβλήθηκε ο 1οι Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», νομίμως υπογεγραμμένου από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 03/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.220,00 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την τεχνική Εταιρία ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε..

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

8. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.) του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας υποβλήθηκε ο 1οι Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», νομίμως υπογεγραμμένου από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 05/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους Ευρώ 10.221,30 για εργασίες και 1.942,05 Ευρώ για ΦΠΑ, δηλαδή συνολικού ποσού 12.163,35 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την τεχνική Εταιρία ΓΑΛΛΟΣ Α. – ΠΡΑΠΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε..

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

9. «Περί τοποθέτησης ξύλινων κατασκευών – κιόσκια σε κοινόχρηστο χώρο του δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε, η τοποθέτηση έξι ξύλινων κατασκευών – κιόσκια σε κοινόχρηστο χώρο στο δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης, καλαίσθητα και λειτουργικά, έτσι ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της παράνομης πώλησης προϊόντων στον χώρο της Τοξωτής Γέφυρας και της αναρχίας.

<p align=”justify”> 

10. «Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης».

Από το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθμ. Πρωτ. 17047/2009 έγγραφό του μας γνωστοποιείται η επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 40.000,00 Ευρώ με σκοπό την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή αυτών και στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου με την εγγραφή αυτού στο σκέλος των εσόδων.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

11. «Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Με την αριθμ. 53/2009 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατ΄ αρχήν η σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σε ύψος 200.000,00 Ευρώ, έτσι ώστε να προχωρήσει ουσιαστικά η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επιχείρησης και η συμμετοχή του Δήμου.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με το αριθμ. Πρωτ. 54486.09.04.2009 έγγραφό του συμφωνεί με την χορήγηση του δανείου αυτού με τους εξής όρους:

Διάρκεια εξόφλησης δανείου 10 χρόνια με έναρξη την 01/01 του επόμενου μήνα της συνομολόγησης.

Επιτόκιο χορήγησης 5,90%.

Ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση: 27.045,00 Ευρώ.

Οι λεπτομερείς όροι περιγράφονται στο δανειστικό συμβόλαιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τριχιά Δημητρίου & Πανάγου Λεωνίδα.

 

12. «Επί του αριθμ. Πρωτ. 2374/2009 εγγράφου του Δασαρχείου Τρικάλων με θέμα «Περιορισμοί Βοσκής».

Από το Δασαρχείο Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. 2374/2009 έγγραφό του μας γνωστοποιείται ότι: Μετά την σύνταξη της διαχειριστικής έκθεσης του Δημοσίου δάσους Παλαιοκαρυάς από την υπηρεσία του Δασαρχείου είναι ανάγκη να υπάρξει περιορισμός βοσκής για δέκα χρόνια στις συστάδες εκείνες όπου θα υπάρξει υλοτομία.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

13. «Επί πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Πετροχωρίου».

Από το Τοπικό Συμβούλιο Πετροχωρίου υποβλήθηκε η απόφαση του με θέμα: «Σύνδεση αγωγού με το υδραγωγείο στην θέση ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ».

Ζητούν την σύνδεση του αγωγού που έρχεται από τον ΜΠΑΛΑΡΟ με το υδραγωγείο της ΜΟΥΤΣΙΑΡΑΣ, όπως θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ποσότητα νερού που θα υποδείξει το Τοπικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

14. «Επί πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

Από το Τοπικό Συμβούλιο Ροπωτού υπεβλήθησαν οι κάτωθι εισηγήσεις επί των οποίων πρέπει ως Σώμα να αποφασίσουμε:

1ον: Παραχώρηση παλιού πέτρινου Δημοτικού Σχολείου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

2ον:Συνέχιση διαπλάτυνσης κεντρικού δρόμου Πύλη- Ροπωτό

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

3ον: Απομάκρυνση τροχόσπιτου του κ. Κων/νου Τσιούτσια από δημοτικό χώρο στην θέση ΦΡΟΥΞΥΛΙΕΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

4ον: Αγορά ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας Ι. Μπλετσογιάννη για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε- κατ΄ αρχήν.

 

15. «Επί πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

Από το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Βησσαρίωνα υποβλήθηκε η απόφαση του με θέμα: «Διαχωρισμός βόσκησης μικρών & μεγάλων ζώων».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε.

Οι κ.κ. Τριχιάς Δημήτριος – Πανάγος Λεωνίδας – Σκύφτας Μάνθος & Τσόλας Κων/νος – Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ αντιτείνοντας ότι δεν γνωρίζουν τι επικαλείται η σχετική Νομοθεσία πάνω στο ζήτημα.

 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ον: « Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»- Οριστική ένταξη αυτού στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ », Προϋπολογισμού δαπάνης 93.501,64 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στο ποσό των 53.501,64 Ευρώ και το λοιπό από πόρους ΣΑΤΑ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης και την οριστική ένταξη αυτού στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

ΘΕΜΑ 2ον: «Οριστική ένταξη στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 34.000,00 Ευρώ.

Πρέπει να προβούμε στην οριστική ένταξη αυτού στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

ΘΕΜΑ 3ον: «Παράταση προθεσμίας Σύμβασης για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.»

Υπεβλήθη αίτηση του κ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – Γεωλόγου μέσω της οποίας αιτείται την παραπάνω χορήγηση για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με δική του ευθύνη καθυστέρησης αλλά από ευθύνη μη ολοκλήρωσης του ελέγχου της μελέτης από την ΕΥΠΕ ( Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος).

Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας της ΤΥΔΚ και προτείνεται η χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

ΘΕΜΑ 4ον: «Χορήγηση γνωμοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ στο δ.δ. Πύλης, εκμετάλλευσης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΚΟΦΙΝΑ».

Υπεβλήθη αίτηση των κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΚΟΦΙΝΑ με τα νόμιμα δικαιολογητικά δηλ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Χάρτη ευρύτερης περιοχής και τοπογραφικό διάγραμμα με σκοπό την γνωμοδότηση του Σώματος για την ίδρυση και λειτουργία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

ΘΕΜΑ 5ον: «Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Διεθνή Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Νοτιοανατολικής Ευρώπης» που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 18-19-20-21 Ιουνίου 2009».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ