24 Φεβ 2024 09:16

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (6η Τακτική Συνεδρίαση 2011)”

Στην έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 16-4-2011, παραβρέθηκαν 31 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 38 θέματα εκ των οποίων τα 32 της ημερήσιας διάταξης και τα 6 εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τους συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης.

2. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τον συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του Δήμου Πύλης.

3. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

4. Είσπραξη τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κ.λ.π. του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την είσπραξη του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κ.λ.π. του Δήμου Πύλης.

5. Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης.

6. Επιβολή τέλους διαφήμισης του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή τέλους διαφήμισης του Δήμου Πύλης.

7. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πύλης.

8. Καθορισμός τελών από έσοδα νεκροταφείων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τα τέλη από έσοδα νεκροταφείων του Δήμου Πύλης.

9. Καθορισμός δικαιώματος αμμοληψίας του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε το δικαίωμα αμμοληψίας του Δήμου Πύλης.

10. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε το δικαίωμα βοσκής του Δήμου Πύλης.

11. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Μουριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε το δικαίωμα χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς και ενέκρινε την εκμίσθωσή του.

12. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Γόμφων.

13. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Πύλης και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Πύλης και την κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.

14. Χαρακτηρισμός οδού στο τμήμα από Δακτύλιο Τρικάλων έως και την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του χαρακτηρισμού του οδικού τμήματος από Δακτύλιο Τρικάλων έως και την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομοναστήρου ως δευτερεύοντος εθνικού δικτύου.

15. Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία  Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 3ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία  Τ.Δ. Πύλης».

16. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

17. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

18. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

19. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

20. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών.

21. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

22. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

23. Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Δέσης με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Δέσης με διαγωνισμό.

24. Περιορισμοί βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Ροπωτού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τους περιορισμούς βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Ροπωτού.

25. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Στουρναραίικων, οικ. έτους 2010.

26. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κοτρωνίου, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κοτρωνίου, οικ. έτους 2010.

27. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελάτης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελάτης, οικ. έτους 2010.

28. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Γαρδικίου, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Γαρδικίου, οικ. έτους 2010.

29. Ορισμός εκπροσώπου κοινωνικού φορέα (εμπορικών συλλόγων) στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα (εμπορικού συλλόγου) στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

30. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Πάσχα του 2011.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Πάσχα 2011.

31. Κάλυψη δαπάνης δεξίωσης στρατιωτικών αρχών κατά τη διεξαγωγή των αγώνων ανωμάλου δρόμου ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη δαπάνης δεξίωσης στρατιωτικών αρχών κατά τη διεξαγωγή των αγώνων ανωμάλου δρόμου ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας 2011.

32. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ.Ν.Α. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο για τη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ.Ν.Α. Τρικάλων.

Εκτός ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης.

2. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

3. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

4. Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή του ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

5. Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βαθυρρεύματος με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βαθυρρεύματος με διαγωνισμό.

6. Διάθεση περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου με διαγωνισμό.