19 Μάι 2024 11:02

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 11 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον:«Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης έτους 2008 – καθορισμός αμοιβής αυτού».

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος αριθμ. 315/30.12.1999 (ΦΕΚ 302) , το κλαδικό Λογιστικό σχέδιο του άρθρου 1 του Π.Δ. 315/30.12.1999 όπως συμπληρώνεται με το προηγούμενο άρθρο 2, εφαρμόζεται από τους Δήμους & τις Κοινότητες της πρωτοβάθμιας Αυτ/σης που έχουν είτε πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων με την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού είτε έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δρχ. ετησίως.

Με την παρ. 1 του άρθρου 223 του Π.Δ. 410/95 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2880/2001, «Έως το τέλος Απριλίου, εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε».

Με την παρ. 2 του άρθρου 223 του Π.Δ. 410/95 « «Μέσα σε ένα μήνα αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Δημαρχιακή Επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο πέντε ημέρες μετά την λήξη του μήνα, υποβάλλει τον Απολογισμό και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων & Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο απολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή».

Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για τον σκοπό αυτό Συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο στην ανωτέρω ειδική Συνεδρίαση καλείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 & 119 και παρίσταται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει την λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική Συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού λογιστή από την Συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το Συμβούλιο δε έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή που δεν προσήλθε από επόμενο έλεγχο στον Δήμο».

Με βάση τα ανωτέρω:

ΟΜΟΦΩΝΑ ελήφθη σχετική απόφαση δηλ. να ορίσουμε ορκωτό Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2008 τον κ. Παπαποστόλου Αθανάσιο, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14341 με αναπληρωτή του την κ. Μπίνια Παρασκευή, Α.Μ. ΣΟΕΛ 16481, μέλη της Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων «Σ.Ο.Λ.».

 

2ον:«Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας».

Από την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. ( Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) υποβλήθηκε στον Δήμο μας με αριθμό Πρωτοκόλλου 348/20.11.2008 έγγραφο με θέμα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας.

Όπως είναι γνωστό στις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει κατ΄ αρχήν η δοκιμαστική και αμέσως μετά η κανονική λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και του ΧΥΤΑ Τρικάλων.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να προβούμε στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1.Το Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γκούπα Φώτιο,

2.Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ με την επωνυμία Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. που εδρεύει στο Αρτεσιανό Καρδίτσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ταμήλο Μιχαήλ και

3.Ο Δήμος Πύλης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κουφογάζο Κων/νο – Δήμαρχο Πύλης.

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται από 01.01.2009 μέχρι 31.12.2009.

Οι λοιποί όροι της Σύμβασης είναι καταγεγραμμένοι στο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υπό λήψη απόφασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η έγκριση και η σύναψη της ανωτέρω προαναφερομένης Προγραμματικής Σύμβασης.

 

3ον: «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας»

Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας

1.Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

2.Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως ισχύει, σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί.

Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

3.Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου Πύλης ως κάτωθι:

1. Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης,

2. Ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Πύλης,

3. Ο Διοικητικής του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης,

4.Ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης

5.Ο εκάστοτε Δ/ντής Λυκείου Πύλης.

 

4ον:«Συμμετοχή Δημοτικής Συμβούλου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών της Αυτ/σης Α΄ & Β΄ Βαθμού».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων με το από 12.11.2008 έγγραφό της μας γνωστοποιείται το γεγονός της διεξαγωγής του 14ου Συνεδρίου Γυναικών της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού στις Σέρρες από 18 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου 2009.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συμμετοχή της Δημοτικής Συμβούλου κ. Παπασπύρου Ιφιγένειας.

 

5ον:«Κάλυψη εξόδων υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, μέσω του Δημοτικού Σχολείου Πύλης».

Από το Δημοτικό Σχολείο Πύλης για το σχολικό έτος 2008-2009 υλοποιούνται τα κάτωθι Προγράμματα:

Α) «Από τις πηγές στις εκβολές», Β) «Ανακύκλωση», Γ) «Το Δάσος», Δ) «Διατροφή & Υγεία», Ε) «Πλήρες και υγιεινό πρωϊνό», από τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Πύλης κ.κ. Πάνου Παναγιώτα, Λεπενιώτη Αλ., Δημουλά Μ., Αποστόλου Ελένη & Κωτούλα Χαρίκλεια.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του τεράστιου έργου που παράγεται μέσα από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, στεκόμενοι στην αξία των περιβαλλοντικών μηνυμάτων που εκπέμπονται μέσα από αυτά, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίηση σε θέματα οικολογίας & περιβάλλοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την στήριξη υλοποίησης αυτών με την οικονομική ενίσχυση από πλευράς Δήμου σε ποσό ύψους 500 Ευρώ.

Τονίζεται ότι ως Δήμος θα στέκεται πάντα αρωγός σε προσπάθειες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση στάσεων φιλικών στο περιβάλλον, που ξεκινά μέσα από μικρή ηλικία και μέσα από την βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


6ον: ” Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων”

α)«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην θέση ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του τ.δ. Κοτρωνίου»,

β)«Επισκευή δεξαμενής και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης από θέση ΔΕΣΗ εως ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ κεντρικού οικισμού τ.δ. Ροπωτού»,

γ)«Συντήρηση Κοιμητηρίου Κ. Παλαιοκαρυάς»,

δ)«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης & τσιμεντόστρωση στο τ.δ. Αγίου Προκοπίου»,

ε)«Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο τ.δ. Πύλης»,

στ«Βελτίωση κοινοτικών δρόμων στο τ.δ. Ροπωτού»,

η)«Εσωτερική Οδοποιία δ.δ. Κοτρωνίου, Ροπωτού, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, ΑγίουΠροκοπίου» και

θ)«Διάνοιξη δρόμου – κατασκευή αποχέτευσης από οικία Τέγου Ι. μέχρι Λύκειο Πύλης».

Υπεβλήθησαν νομίμως υπογεγραμμένοι και θεωρημένοι από την Υπηρεσία της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων οι προαναφερόμενοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες των έργων, οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση του κόστους και είναι τακτοποιητικοί.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκαν.

 

7ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικές Εργασίες στο παλιό πέτρινο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βησσαρίωνα» – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανάθεση εργασιών του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές Εργασίες στο παλιό πέτρινο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βησσαρίωνα», Προϋπολογισμού δαπάνης 6.953,17 Ευρώ με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α., στον ΕΔΕ κ. Καρβούνη Αθανάσιο.

 

8ον:«Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία τ.δ. Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανάθεση εργασιών του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία τ.δ. Δήμου Πύλης», Προϋπολογισμού δαπάνης 6.975,07 Ευρώ με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α., στον ΕΔΕ κ. Κρομμύδα.

 

9ον:«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο τ.δ. Αγίου Προκοπίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η τοποθέτηση τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων στο τ.δ. Αγίου Προκοπίου για την αισθητική και πρακτική αναβάθμιση τμήματος αυτού, με την παρατήρηση του Προέδρου του Τ.Σ. να τοποθετηθούν δύο (2) ακόμη Φ.Σ. στο τμήμα από την Εκκλησία του χωριού μέχρι την είσοδο.

Επειδή το κοστολόγιο μέσω της ΔΕΗ ανέρχεται σε μεγάλο ύψος είναι συμφέρον για τον Δήμο μας να προβούμε στην προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων και την τοποθέτησή τους από μας, έτσι ώστε στην συνέχεια να έλθει η Δ.Ε.Η. για την παροχή ρεύματος.

Πρέπει το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

 

10ον:«Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξαρτήματος υδραυλικού χορτοκοπτικού βραχίονα».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 24.900,00 Ευρώ, στην RAM EUROPE ΕΠΕ- 1o χλμ Ορχομενού – Κάστρου 323 00- ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ. με συνολική τιμή 24.900,00 Ευρώ συμπεριλαβανομένου του Φ.Π.Α., διότι η προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και η τιμή είναι εντός λογικών πλαισίων και χαρακτηρίζεται ικανοποιητική για το Δήμο.

Προορισμός του υπό προμήθεια βραχίονα είναι η χρήση του για εργασίες κοπής, τεμάχισης και κονιορτοποίησης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης στην άκρη του δρόμου καθώς και διάφορες άλλες εργασίες χορτοκοπής και συντήρησης του πρασίνου.

Το εξάρτημα αυτό θα τοποθετηθεί στο όχημα πολλαπλών χρήσεων AMBIENTE που διαθέτει ο Δήμος Πύλης και θα συνεργάζεται πλήρως με αυτό. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή του οχήματος πολλαπλών χρήσεων AMBIENTE ότι η προσφερόμενη εξάρτηση προσαρμόζεται και συνεργάζεται πλήρως με το όχημα αυτό.

 

11ον:«Καθορισμός ημερομηνίας για Δημόσιο Απολογισμό Πεπραγμένων για την διετία 2007-2008».

ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίστηκε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, των ετών 2007 και 2008 με ημερομηνία διεξαγωγής την 01/02/2009 και στον χώρο των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης.

 

12ον:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009».

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια πρέπει πριν την σύνταξη του Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

Αν ο Δήμος απαρτίζεται από περισσότερα τοπικά διαμερίσματα, το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε τοπικό διαμέρισμα και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.

Σαν Δήμος καλέσαμε τα Τοπικά Συμβούλια και με αποφάσεις τους μας εισηγήθηκαν τα αναγκαία κατά την γνώμη τους έργα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2009.

 

13ον:«Επί αιτήσεως κ. Κολώνα Σωκράτη του Βησσαρίωνα».

Υπεβλήθη αίτηση από τον κ. Κολώνα Σωκράτη του Βησσαρίωνα, ο οποίος λειτουργεί την ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην είσοδο του τ.δ. Πύλης, επί της Ερμού Τρικάλων Άρτας.

Μέσω αυτής αιτείται την λήψη απόφασης από πλευράς Συμβουλίου και την δυνατότητα σφράγισης του καταστήματός του όχι κατά την περίοδο των εορτών, λόγω και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει αλλά τούτο να γίνει μετά τις γιορτές.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ικανοποίηση του αιτήματος.

 

14ον:«Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πύλης».

Από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πύλης μας ζητείται η δυνατότητα χορήγησης ποσού για την διεξαγωγή εκδήλωσης με θέμα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή την ανάληψη της κάλυψης των εξόδων ενοικίασης του ξενοδοχείου ΠΥΛΗ ΑΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η δυνατότητα εκμίσθωσης του ξενοδοχείου από πλευράς Δήμου.

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

@ Ανάθεση εργασιών με τίτλο «Κατασκευή υδρομάστευσης στο τ.δ. Κοτρωνίου Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανάθεση εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή υδρομάστευσης στο τ.δ. Κοτρωνίου Δήμου Πύλης», Προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 Ευρώ με ενσωματωμένο το Φ.Π.Α., στον ΕΔΕ κ. Τάσιο Αθανάσιο.

@ Πληρωμές μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η δυνατότητα απευθείας κατάθεσης σε λογαριασμό προμηθευτών, εργολάβων έργων, μισθοδοσίας προσωπικού κ.λ.π. ηλεκτρονικά και η νομιμοποίηση συναλλαγών του Δήμου Πύλης μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

@ Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πύλης, εκπροσώπου του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης και η πλήρωση της θέσης με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης κ. Βοϊτσίδη Κων/νο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ