21 Απρ 2024 14:45

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-11-2011, Τακτική Συνεδρίαση)”

Στη δέκατη έβδομη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30-11-2011, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 39 θέματα εκ των οποίων 7 εκτός  ημερήσιας διάταξης και τα 32 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση της αριθμ. 2/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης» σχετικά με τη σύνταξη προϋπολογισμού για την χρήση από 10/10/2011 έως 12ο/2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης» σχετικά με τη σύνταξη προϋπολογισμού για την χρήση από 10/10/2011 έως 12ο/2012.

 

2.Αναβολή εργασιών του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων» μετά από αίτηση του αναδόχου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναβολή εργασιών του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων» μετά από αίτηση του αναδόχου.

 

3.Αποδοχή πίστωσης για αποζημίωση πρώην υπαλλήλου Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή πίστωσης για αποζημίωση πρώην υπαλλήλου Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας – τροποποίηση προϋπολογισμού.

4.Διοργάνωση Ιατρικού Συνεδρίου με θέμα «Σακχαρώδης διαβήτης και επιπλοκές» – ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την διοργάνωση Ιατρικού Συνεδρίου με θέμα «Σακχαρώδης διαβήτης και επιπλοκές» και κατά πλειοψηφία την ψήφιση της πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης.

 

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για προμήθεια σφαγειοκοπτικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για προμήθεια σφαγειοκοπτικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων Πύλης.

 

6.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών σφαγείων Πύλης με διαγωνισμό.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση των δημοτικών σφαγείων Πύλης με διαγωνισμό.

 

7.Πρόσκληση Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο των πρώην Δήμων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την πρόσκληση Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο των πρώην Δήμων.

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

1.Καθορισμός αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε την αξία των ακινήτων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

 

2.Αποδοχή 2ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή και κατανομή της 2ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

 

3.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Δ΄ κατανομή 2011).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ' κατανομή 2011).

 

4.Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού Δήμου Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού Δήμου Αιθήκων».

 

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Συντήρηση οδού από Αγ. Γεώργιος προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης του Δ. Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Συντήρηση οδού από Αγ. Γεώργιος προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης του Δ. Αιθήκων».

 

6.Οριστική παραλαβή της μελέτης διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

 

7.Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

 

8.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

 

9.Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

 

10.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

 

11.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές – Εσωτερική οδοποιία Β΄ Φάση» της πρώην Κοινότητας Νεράιδας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές – Εσωτερική οδοποιία Β΄ Φάση» της πρώην Κοινότητας Νεράιδας.

 

12.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

 

13.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και αποχέτευση στα Δ.Δ. Λυγαριάς και Δροσερού» του πρώην Δ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και αποχέτευση στα Δ.Δ. Λυγαριάς και Δροσερού» του πρώην Δ. Γόμφων».

 

14.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Γόμφων και Πηγής» του πρώην Δ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Γόμφων και Πηγής» του πρώην Δ. Γόμφων.

 

15.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημ. Σχολείου  Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα» του Δ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημ. Σχολείου  Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα» του Δ. Πύλης.

 

16.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

 

17.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

 

18.Αίτηση αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

19.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

 

20.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

 

21.Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε Συντονιστική Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

 

22.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετακίνηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων στην Αθήνα.

 

23.Αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

24.Αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

25.Αίτηση Χελιδώνη Στέφανου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Χελιδώνη Στέφανου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

26.Αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

27.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

 

28.Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

 

29.Αίτηση Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης για παραχώρηση αίθουσας και αμφιθεάτρου στο πρώην Γυμνάσιο Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατ' αρχήν την παραχώρηση χώρου και  τη διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να προβεί στη συνέχεια στον καθορισμό των όρων παραχώρησης της χρήσης του στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης.

 

30.Αίτηση του ΤΟΕΒ Φήκης για παραχώρηση γραφείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια αυτοψίας του χώρου προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στη λήψη απόφασης για παραχώρηση γραφείου στο ΤΟΕΒ Φήκης.

 

31.Αίτηση Ομάδας Εθελοντισμού Πολιτών Φήκης «Γ. Σακελάριος» για παραχώρηση χώρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια αυτοψίας του χώρου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα συστέγασης της Ομάδας Εθελοντισμού Πολιτών Φήκης «Γ. Σακελάριος» με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης.

 

32.Αίτηση Α.Ο. Πηγής για επιδότηση του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Α.Ο. Πηγής για επιδότηση του Συλλόγου.

 

Πύλη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος