23 Φεβ 2024 03:30

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-08-2010)”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 30 Αυγούστου 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1. «Ένταξη Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο Μέτρο 322 «Ανακαίνιση & Ανάπτυξη χωριών» – Ανάθεση εκπόνησης σχεδίου αναβάθμισης των τ.δ. Δήμου Πύλης».

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 και στον άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», δίνεται η δυνατότητα ένταξης έργων που αφορούν στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων και του περιβάλλοντος χώρου δημοσίων καθώς και ιδιωτικών κτισμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη τέτοιων έργων στον άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού, που περιλαμβάνει τα κτίρια και στοχεύει στην αποκατάσταση των όψεών τους.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαίο η εκπόνηση σχεδίου αναβάθμισης των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου μας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ένταξης τέτοιων έργων και στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας και προτείνω την ανάθεση εκπόνησης του Σχεδίου Αναβάθμισης των Τ.Δ./οικισμών του Δήμου μας στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, στην οποία είμαστε μέτοχοι και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και το αναγκαίο προσωπικό, αντί του ποσού των 3.500,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2. «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. 7348/108162/12.07.2010 έγγραφο της  μας εστάλει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας , του κάτωθι έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 69/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.200,00 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την Τεχνική Εταιρία Γάλλος Α. – Πράππας Ε. & Σια Ε.Ε..

Ο παρών 2ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και έντεχνη λειτουργία του έργου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την τελική επιμέτρηση. Παρουσιάζει επιπλέον δαπάνη 201,66 Ευρώ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.

Προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. 9072/131769/26.08.2010 έγγραφο της  μας εστάλει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας , του κάτωθι έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 55/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.203,46 Ευρώ Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΗΛΙΑ- ΕΔΕ.

Ο παρών 2ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και έντεχνη λειτουργία του έργου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την τελική επιμέτρηση. Παρουσιάζει επί έλλατον  δαπάνη 523,38 Ευρώ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.

Προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. «Έγκριση ή μη παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. 6967/101803/21.07.2010  έγγραφο της  μας εστάλει η αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ).

Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 170/2009 υπό αναδόχου εργασιών Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Μέσω της αίτησης του ζητά την παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι 13.11.2010 χωρίς την υπαιτιότητα του εργολάβου αλλά λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επεκράτησαν κατά την διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Η υπηρεσία της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων εισηγείται την χορήγηση παράτασης μέχρι 30.09.2010 θεωρώντας ότι αυτή η χρονική περίοδος είναι επαρκής για την περαίωση των εργασιών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η χορήγηση παράτασης μέχρι 30.09.2010.

 

5. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος οικονομικού έτους 2010».

Επειδή μετά την ψήφιση του πρ/σμού του Δήμου ο.ε. 2010 προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση για την αναμόρφωσή του, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) και παράλληλα σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και τις νέες ανάγκες που προέκυψαν, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση για την τροπ/ση του τεχνικού πρ/τος και την αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου ο.ε. 2010.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6.  «Επί αιτήματος ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τ.δ. Πύλης».

Από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων μας υποβλήθηκε το αριθ. Πρωτ. 1160/16.08.2010 έγγραφό του.

Μέσω αυτού μας ζητείται η μονοδρόμηση της οδού που συνδέει την 25η Μαρτίου με την Α. Βαμβέτσου (Γωνία με πρακτορείο ΚΤΕΛ) με κατεύθυνση προς την Α. Βαμβέτσου καθώς και να επιτρέπεται η στάθμευση μόνο από την μία πλευρά της ως άνω οδού. Όλα αυτά με σκοπό την απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων χωρίς την δημιουργία προβλημάτων και την ακώλυτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Επισυνάπτεται σχετικό σκαρίφημα, είναι μία επέμβαση μικρής κλίμακας, θεωρούμε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα και παρακαλώ την έγκριση του Σώματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ αφού επιτόπου ελεγχθούν τα πραγματικά δεδομένα.

 

7. «Ορισμός τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο Πύλης».

Με έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής & υγειονομικής Επιθεώρησης Τρικάλων μας ζητείται, σε εφαρμογή των κείμενων Νόμων ( άρθρο 4 Π.Δ. 17/96 και άρθρο 4 Ν. 1568/85), ο ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας, ενδεικτικά είναι: Η παροχή υποδείξεων και συμβουλών, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοποιείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να λαμβάνει  γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

Προτείνεται ο ορισμός της κ. Παρασκευά Στυλιανής – μηχανικού, υπαλλήλου του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. «Κατανομή πιστώσεων για Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Δήμου Πύλης».

Με το αριθμ. 95317/12.07.2010 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μας γνωστοποιείται η κατανομή ποσού ύψους 33.590,67 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών   των σχολείων του Δήμου μας.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας καθορίστηκε  ο σχετικός Πίνακας κατανομής.

Επ΄ αυτού πρέπει να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9. «Προμήθεια – αγορά βιβλίων πολιτιστικού-πνευματικού περιεχομένου».

Είναι ανάγκη για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας να προβούμε στην προμήθεια-αγορά βιβλίων. Βιβλίων με  περιεχόμενο που προάγει το πνεύμα των δημοτών μας και ανυψώνει το πολιτιστικό επίπεδο μας.

Προτείνεται η αγορά 24 τεμαχίων βιβλίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10. «Επί αιτήσεως κ. Πάφη Γεωργίας».

Μετά τον καθορισμό όρων ενοικίασης και χρήσης δημοτικού χώρου μετά πρόχειρων ξύλινων κατασκευών στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 63/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, την σχετική διακήρυξη και την διενέργεια της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, την 15.05.2010, μισθώθηκε δημοτικός χώρος ως εκθετήριο πώλησης – διαφήμισης γεωργικών και γαλακτοκομικών προϊόντων ευρύτερης περιοχής στην μοναδική ενδιαφερομένη κ. Πάφη Γεωργία έναντι τιμήματος 151,00 Ευρώ μηνιαίως.

Δυστυχώς με αίτησή της η κ. Πάφη αδυνατεί, λόγω προβλημάτων, να συνεχίσει την συγκεκριμένη δραστηριότητα και ζητά την λύση της σύμβασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

@ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η κατανομή δόσης ΣΑΤΑ 2010.

@ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

                                       

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ