02 Μαρ 2024 08:51

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (29-08-2011)”

Στην ενδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 29-8-2011, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 47 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 46 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση της αριθμ. 20/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 20/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011.

2.    Έγκριση της αριθμ. 21/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 21/2011 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών.

3.    Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (αριθμ. 23/2011 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (αριθμ. 23/2011 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

4.    Έγκριση της αριθμ. 20/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 20/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.

5.    Έγκριση της αριθμ. 21/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 21/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.

6.    Έγκριση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Σταθμού Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 22/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Σταθμού Δήμου Πύλης.

7.    Έγκριση της αριθμ. 23/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 23/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.

8.    Έγκριση της αριθμ. 24/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 24/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

<p align=”justify”>9.    Έγκριση της αριθμ. 25/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 25/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.

10.  Έγκριση της αριθμ. 26/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 26/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.

11.  Έγκριση της αριθμ. 27/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 27/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.

12.  Έγκριση της αριθμ. 28/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αιθήκων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 28/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αιθήκων.

13.  Έγκριση της αριθμ. 29/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 29/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.

14.  Έγκριση της αριθμ. 30/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 30/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.

15.  Έγκριση της αριθμ. 31/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 31/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Γόμφων.

16.  Έγκριση της αριθμ. 32/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 32/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γόμφων.

17.  Έγκριση της αριθμ. 33/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Φήκης Δήμου Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 33/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Φήκης Δήμου Πιαλείων.

18.   Έγκριση της αριθμ. 34/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 34/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιαλείων.

19.  Έγκριση της αριθμ. 35/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πινδέων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 35/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πινδέων.

20.  Έγκριση της αριθμ. 36/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πινδέων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 36/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πινδέων.

21.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.Δ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.Δ.

22.  Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

23.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για μεταφορά μαθητών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για μεταφορά μαθητών.

24.  Αποδοχή – κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή -κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

25.  Αίτηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση επιτύμβιων στηλών, αναθηματικών ανάγλυφων και αρχαιολογικού υλικού του Ν. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την αίτηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση επιτύμβιων στηλών, αναθηματικών ανάγλυφων και αρχαιολογικού υλικού του Ν. Τρικάλων.

26.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος.

27.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην Τ.Κ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην Τ.Κ. Πηγής».

28.  Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού με διαγωνισμό.

29.  Σχετικά με τη ζώνη προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Πηνειού που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος σχετικά με τη ζώνη προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Πηνειού που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλης.

30.  Έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα «Καθορισμός όρων και ωρών για την χορήγηση αδειών μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα «Καθορισμός όρων και ωρών για την χορήγηση αδειών μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα.

31.  Οριστική παραλαβή της μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης, από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης, από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

32.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

33.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης».

34.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

35.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π.  εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

36.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

37.  Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.

38.  Ορισμός αιρετών γυναικών, εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε αιρετές γυναίκες, εκπροσώπους του Δήμου, για συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών.

39.  Αίτηση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου «ΤΟ ΓΚΙΩΝΘΙ» για επιχορήγηση του συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου «ΤΟ ΓΚΙΩΝΘΙ» για επιχορήγηση του συλλόγου.

40.  Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

41.  Αίτηση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοτρωνίου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοτρωνίου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

42.  Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Τρικάλων για χρηματοδότηση του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Τρικάλων για χρηματοδότηση του Συλλόγου.

43.  Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Ελευθεροχωρίου για επιχορήγηση του συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Ελευθεροχωρίου για επιχορήγηση του συλλόγου.

44.  Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Πιαλείας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Πιαλείας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

45.  Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Νέας Πεύκης «ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Νέας Πεύκης «ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

46.  Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Φήκης για επιχορήγηση του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Φήκης για επιχορήγηση του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ