24 Ιούλ 2024 09:04

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (28-02-2011)”

Στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-2-2011, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 32 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 31 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποχώρησαν 11 δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης λόγω της απουσίας του Δημάρχου.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού 10 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 6 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Πύλης με τη συμμετοχή όλων των φορέων και δημοτών που εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους χωρίς όμως η απόφαση να συγκεντρώνει την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν στο Δήμο Πύλης σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν στο Δήμο Πύλης σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πύλης με την επωνυμία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.».

3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.» – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.»., τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

4. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

5. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και εξέλεξε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

6. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Πύλης σε Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Πύλης σε Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

7. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εξέλεξε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

8. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πύλης σε Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πύλης σε Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

9. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξέλεξε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

10. Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

11. Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης.

12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών  27, 28 Φεβρουαρίου (Αθήνα) για συμμετοχή τους στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Η νέα εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης» και 7,8-9 Απριλίου (Θεσσαλονίκη – Δήμο Πυλαίας) για συμμετοχή τους στο 7ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο του διαδημοτικού δικτύου υγείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετακίνηση αιρετών 27, 28 Φεβρουαρίου (Αθήνα) για συμμετοχή τους στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Η νέα εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης» και 7,8-9 Απριλίου (Θεσσαλονίκη – Δήμο Πυλαίας) για συμμετοχή τους στο 7ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο του διαδημοτικού δικτύου υγείας και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

13. Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας – ορισμός εκπροσώπου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησε τη συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας – ενέκρινε το νέο τροποποιημένο καταστατικό και όρισε τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του.

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον εκπρόσωπο του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας.

15. Φιλοξενία μαθητικής ομάδας του Βαλετείου Γυμνασίου Ίου στα πλαίσια πολιτιστικών δραστηριοτήτων της.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη φιλοξενία της μαθητικής ομάδας του Βαλετείου Γυμνασίου Ίου στα πλαίσια πολιτιστικών δραστηριοτήτων της και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

16. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

17. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2010.

18. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ Πύλης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής  του ΕΠΑΛ Πύλης, οικ. έτους 2010.

19. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

20. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Φήκης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

21. Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγ. Βησσαρίωνα, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγ. Βησσαρίωνα, οικ. έτους 2010.

22. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γόμφων, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γόμφων, οικ. έτους 2010.

23. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δροσερού, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δροσερού, οικ. έτους 2010.

24. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1/θ Δημ. Σχολείου Κάτω Παλαιοκαρυάς, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής 1/θ Δημ. Σχολείου Κάτω Παλαιοκαρυάς, οικ. έτους 2010.

25. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λυγαριάς, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λυγαριάς, οικ. έτους 2010.

26. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μουριάς, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μουριάς, οικ. έτους 2010.

27. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παλαιομοναστήρου, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παλαιομοναστήρου, οικ. έτους 2010.

28. Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πηγής, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πηγής, οικ. έτους 2010.

29. Έγκριση απολογισμού της 2ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πύλης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της 2ης Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλογήρων, οικ. έτους 2010.

30. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1/θ Δημ. Σχολείου Ροπωτού,  οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής 1/θ Δημ. Σχολείου Ροπωτού, οικ. έτους 2010.

31. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φιλύρας, οικ. έτους 2010.

 Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φιλύρας, οικ. έτους 2010.