02 Οκτ 2023 20:07

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (22-1-09).”

tn_symboulio dimΣτην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιανουαρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41Ευρώ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 229/99, η παραλαβή κάθε έργου, του οποίου η δαπάνη δεν ξεπερνά τα 5.869,41 Ευρώ, διενεργείται από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή όλων των έργων που θα εκτελέσει ο Δήμος και που η δαπάνη τους δεν θα υπερβαίνει το ύψος των 5.869,41 Ευρώ.

Η πρόταση του προεδρείου είναι η κάτωθι:

1.Σουφλιάς Ιωάννης ,

2.Λαμπρογεώργος Ηλίας με αναπληρωτές τους Μπαλατσούκα Στυλιανό και Παπασπύρου Ιφιγένεια , Δημοτικούς Συμβούλους».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

2. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 Ευρώ ».

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ/τος 609/85 «Περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων» και τις όμοιες του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 171/87, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να ορίσει ένα μέλος του με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετέχει μαζί με τεχνικούς μηχανικούς της ΤΥΔΚ, ως μέλος στις Επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης μεγαλύτερης των 5.869,41 Ευρώ, μετά την τροποποίηση και αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/87 με τις όμοιες του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 229/99.

Η πρόταση του προεδρείου είναι η κάτωθι:

1.Τσιόβουλος Γεώργιος με αναπληρωτή του τον κ. Πατέρα Κων/νο, Δημοτικούς Συμβούλους».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.


3. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης» που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 185/23.03.1993 Φ.Ε.Κ. και ειδικώτερα του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/08.03.1993 Κανονιστικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η παραλαβή υλικών των Ο.Τ.Α. , των Ιδρυμάτων τους και των λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. γίνονται από Επιτροπές παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρείς (3) υπαλλήλους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους και εφ΄ όσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.

Η πρόταση του προεδρείου είναι η κάτωθι:

1.Αδαμόπουλος Νικόλαος, Kλάδου ΔΕ 38

2.Κανέλας Αθανάσιος, Κλάδου ΔΕ 38

3.Γώγος Γεώργιος, Κλάδου ΔΕ 38

με αναπληρωτές τους:

1.Γούλα Ευαγγελία,

2.Τσιαχρήστος Παναγιώτης και

3.Κορκοντζέλου Σαββούλα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

4. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών εκτός Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης» που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 185/23.03.1993 Φ.Ε.Κ. και ειδικώτερα του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/08.03.1993 Κανονιστικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η παραλαβή υλικών των Ο.Τ.Α. , των Ιδρυμάτων τους και των λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. γίνονται από Επιτροπές παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρείς (3) υπαλλήλους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους.

Όμως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. στις διατάξεις του Κανονισμού δεν συμπεριλαμβάνονται ο μηχανολογικός, ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός ή άλλης μορφής εξοπλισμός και τα υλικά, που ενσωματώνονται στα έργα των Ο.Τ.Α., των ιδρυμάτων τους και των λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του. Οι προμήθειες της παραγράφου αυτής καθώς και οι προμήθειες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 θα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95, του Δ.Κ.Κ. και του Π.Δ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης», όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, να συγκροτήσει την Επιτροπή παραλαβής των παραπάνω προμηθειών, η οποία θα απαρτίζεται από δύο (2) Δημοτικούς Υπαλλήλους και ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δε υπάλληλοι προτείνονται από τον Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος προτείνει τους Δημοτικούς Υπαλλήλους: Γούλα Ευαγγελία, Κλάδου TE 17 και Τσιαχρήστο Παναγιώτη, Κλάδου ΠΕ 1, Δημοτικούς Υπαλλήλους με αναπληρωτές:

1.Αδαμόπουλο Νικόλαο και

2.Γώγο Γεώργιο.

Το Προεδρείο προτείνει ως Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Λαμπρογεώργο Ηλία με αναπληρωτή του τον κ. Σουφλιά Ιωάννη.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

5. «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης».

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης» που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 185/23.03.1993 Φ.Ε.Κ. και ειδικώτερα του άρθρου 46 της αριθμ. 11389/08.03.1993 Κανονιστικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, η διενέργεια διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών των Ο.Τ.Α., των Ιδρυμάτων τους και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, γίνονται από Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούνται ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρείς (3) Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους.

Η πρόταση του προεδρείου είναι η κάτωθι:

 1. Αδαμόπουλος Νικόλαος, Κλάδου ΔΕ 38,
 2. Κανέλας Αθανάσιος, Κλάδου ΔΕ 38,
 3. Γώγος Γεώργιος, Κλάδου ΔΕ 38

με αναπληρωτές τους:

 1. Γούλα Ευαγγελία,
 2. Τσαχρήστο Παναγιώτη και
 3. Πάλλα Ευαγγελία, επίσης Δημοτικούς Υπαλλήλους.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

6. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ» Προϋπολογισμού δαπάνης 745.000 Ευρώ, με σκοπό την χρηματοδότηση αυτού από το Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η τεχνική περιγραφή των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

7. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η αριθμ. 5/2009 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ» Προϋπολογισμού δαπάνης 12.163,35 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η τεχνική περιγραφή των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης καθώς και στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στον ΓΑΛΛΟΣ Δ. – ΠΡΑΠΠΑΣ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έγκριση της μελέτης και ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου.

 

8. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η αριθμ. 3/2009 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού δαπάνης 12.220,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η τεχνική περιγραφή των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης καθώς και στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στον ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έγκριση της μελέτης και ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου.

 

9. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η αριθμ. 6/2009 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» Προϋπολογισμού δαπάνης 12.220,71 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από Δημοτικούς πόρους.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η τεχνική περιγραφή των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης καθώς και στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στον ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έγκριση της μελέτης και ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου.

 

10. «Aνάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Πύλης».

Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας συντάχθηκε η τεχνική έκθεση με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Πύλης» Προϋπολογισμού δαπάνης 5.826,24 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από Δημοτικούς πόρους.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η τεχνική περιγραφή των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης καθώς και στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στον κ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΟ- Γεωλόγο- ΕΔΕ – ΜΕΕΠ 18436.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται.

 

11. «Γνωμοδότηση επί διόρθωσης Ασυμφωνίας του Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 76 & 86».

Από την Νομαρχιακή αυτ/ση Τρικάλων και συγκεκριμένα από την Δ/νση πολεοδομίας & Περιβάλλοντος μας εστάλει το αριθμ. Πρωτ. 4273/20.10.2008 έγγραφο της με θέμα «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑ Ο.Τ. ( οικοδομικά τετράγωνα) 76 & 86.

Συνημμένα υποβλήθηκαν η αιτιολογική έκθεση και σχεδιάγραμμα διόρθωσης ασυμφωνίας νομίμως ηλεγμένα και θεωρημένα από την Πολεοδομία Τρικάλωνκαι ζητείται από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου η σχετική γνωμοδότηση ώστε στην συνέχεια να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων.

Με την διόρθωση της ασυμφωνίας, οικόπεδα άρτια δεν καθίστανται μη άρτια, ούτε ρυμοτομούνται κτίρια που δεν ρυμοτομούνται από την Πολεοδομική μελέτη.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται.

 

12. «Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων κατανεμήθηκε στον Δήμο μας πίστωση ύψους 2.500 Ευρώ, από ΚΑΠ 2008 για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 300,00 Ευρώ,

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή της παραπάνω πίστωσης, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτό ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου και τέλος στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης αυτών.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

13. «Επιχορήγηση α) ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και β) Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων Πύλης».

Κατόπιν αιτήσεως α) της ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, β) Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων Πύλης και γ) 3ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα την δυνατότητα επιχορήγησης για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουμε σχετική απόφαση.

Προτείνεται η επιχορήγηση με ποσό ύψους 1.000 Ευρώ της ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, της Σχολικής Επιτροπής 1ου & 2ου Γυμνασίου Πύλης με ποσό ύψους 500 Ευρώ εκάστη και επίσης του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσό ύψους 1320 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

14. «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2009».

Από την Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Τρικάλων με αριθμό πρωτ. 746/2009 υπεβλήθη στον Δήμο μας έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2009, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στον Δήμο μας να λειτουργεί εύρυθμα προς όφελος των δημοτών μας.

Πρέπει οι αιτούμενες προσλήψεις να εναρμονίζονται με τις πραγματικές ανάγκες ενίσχυσης του Δήμου μας με προσωπικό εφοδιασμένο με πρόσθετες σύγχρονες γνώσεις για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Διοίκηση και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει έγκαιρα να σταλούν στην οικεία Περιφέρεια και μέσω αυτής στην Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και μεταξύ άλλων να συνοδεύονται από:

Α) Αντίγραφο του Ο.Ε.Υ., στον οποίο να έχει προβλεφθεί ο αριθμός των θέσεων του αιτούμενου προσωπικού (παρ.12 άρθρο 18 Ν. 2503/97), β) τους Πίνακες 2 & 3 που εστάλησαν από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα περιγράφεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τακτικού ή εκτάκτου (εποχιακού) κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω τον προγραμματισμό προσλήψεων έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2009 ήτοι:

 1. Τέσσερες (4) εργάτες πρασίνου, ΥΕ 16)
 2. Ένα (1) πολιτικό μηχανικό, ΠΕ 3)
 3. Δύο (2) οδηγούς Υπηρεσίας Πρασίνου ΔΕ29
 4. Δύο (2) χειριστές JCB ΔΕ 28 και
 5. Δύο (2) Δασοπόνους.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

15. «Προγραμματισμός προσλήψεων εργατών με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών».

Από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 190/Α΄/09.09.1999), του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες τον χρόνο.

Ο Δήμος μας, ένας Δήμος μεγάλης έκτασης, με τουριστική επάρκεια κατά την περίοδο του θέρους αυξημένη, με επιτακτική την ανάγκη καθαριότητας των ευπαθών χώρων του Δήμου, χώρων πρασίνου και αναψυχής, ένας Δήμος με μεγάλη έκταση δασών που απαιτεί την καλοκαιρινή περίοδο προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει σ΄ αυτές τις προτεραιότητες, σε συνδυασμό και με τις άδειες του μόνιμου προσωπικού.

Επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προστασία των δασών που περιβάλλουν τον Δήμο μας, για την αποφυγή πυρκαϊών, για την διαμόρφωση χώρων πρόσβασης οχημάτων, προστατευτικών ζωνών, για τον καθαρισμό των περιαστικών δασών, τόσο στο δημοτικό διαμέρισμα Πύλης όσο και στα λοιπά δημοτικά διαμερίσματα.

Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να προβεί στην λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυτών των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι και δύο (2) μηνών για το έτος 2009.

Προτείνεται η πρόσληψη των παρακάτω:

1. Ένδεκα (11) εργατών πρασίνου- καθαριότητας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών δασοπυροπροστασίας και εργασιών καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, δεδομένου ότι αφενός μεν υπάρχουν οι αυξημένες απαιτήσεις της προστασίας των δασικών ζωνών του Δήμου μας, οι οποίες ανέρχονται σε πολλά στρέμματα αφετέρου δε υπάρχει αυξημένη τουριστικής ανάπτυξη με ότι αυτό συνεπάγεται και

2. Ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου, με σκοπό την διαρκή κίνηση των οχημάτων του Δήμου μας (πρόληψη πυρκαϊών – καθαρισμός και πλύση δασικών και μη δρόμων κ.λ.π.) καθ΄ όλη την διάρκεια του θέρους.

Αναφερόμαστε σε ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το τακτικό προσωπικό του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

<div align=”justify”>

16. «Καθορισμός χώρου Εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς – Μεταφορά στάθμευσης ΤΑΞΙ κατά την ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς».

Από την Δημαρχιακή Επιτροπή υποβλήθηκε στο Σώμα η αριθμ. 3/2009 απόφαση – εισήγηση με θέμα «Καθορισμός χώρου Εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς – Μεταφορά στάθμευσης ΤΑΞΙ κατά την ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς».

Μέσω αυτής προτείνεται:

1ον: η συνέχιση της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στον πεζόδρομο της οδού Ερμού, από την αρχή αυτής, στο ύψος του καταστήματος Θανασιά μέχρι το ύψος του καταστήματος ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, με αξιοποίηση και των παράπλευρων δρόμων – αν παραστεί ανάγκη- , με συνεργασία του Αντιδημάρχου Πύλης με τους παραγωγούς και πωλητές που δραστηριοποιούνται στην Λαϊκή Αγορά.

2ον: Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Λαϊκής εισηγείται την μεταφορά για μία και μοναδική ημέρα δηλ. την Παρασκευή και για τις ώρες μόνον που λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, των επαγγελματιών ΤΑΞΙ, από την θέση που είναι σήμερα στον δρόμο όπισθεν του Ι.Κ.Α.. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους επαγγελματίες.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

17. «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης σε νεοκατασκευασθέντα πεζόδρομο επί της οδού Ερμού».

Από την Δημαρχιακή Επιτροπή υποβλήθηκε στο Σώμα η αριθμ. 4/2009 απόφαση – εισήγηση με θέμα «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης σε νεοκατασκευασθέντα πεζόδρομο επί της οδού Ερμού».

Μέσω αυτής προτείνεται:

Επί των χρησιμοποιούντων δημοτικού χώρου εντός του νέου διαμορφωμένου πεζοδρόμου επί της οδού Ερμού, από το ύψος του καταστήματος ΚΟΝΑΚΙ μέχρι του καταστήματος ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΣΙΑΚΟΥ στο ύψος των 10,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ίσο δηλαδή με το κομμάτι του πεζοδρόμου από το ύψος καταστήματος ΘΑΝΑΣΙΑ μέχρι το κατάστημα ΣΟΥΦΛΙΑ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

18. «Παράταση μίσθωσης α) Δημοτικού χώρου έναντι Δασονομείου Πύλης και β) Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ερμού».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. 5/2009 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

19. «Έγκριση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Πύλης».

Υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο Προϋπολογισμός του έτους 2009.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε με τα μέλη της μείζονος Αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν το προτεινόμενο σχέδιο.

 

20. «Επί αιτήσεως κ. Λαμπρογεώργου Θωμά».

Υποβλήθηκε η από 07.12.2009 αίτηση του δημότή μας κ. Λαμπρογεώργου Θωμά.

Μέσω αυτής αιτείται την αποζημίωση του για φθορές που υπέστη το αυτοκίνητό του, ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από το Ειρηνοδικείο Πύλης.

Επικαλείται ευθύνες του Δήμου διότι ο κάδος απορριμμάτων που ήταν εκεί μετακινήθηκε από τον αέρα και κατέπεσε πάνω στο όχημά του.

Πέραν όμως της αιτήσεως του δεν έχει καταθέσει κανένα άλλο παραστατικό στοιχείο, ούτε έκθεση Αστυνομίας για το συμβάν, ούτε φωτογραφίες, ούτε τιμολόγια.

Δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί αλλά χωρίς στοιχεία, χωρίς δικαστικές αποδείξεις δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.

ΟΜΟΦΩΝΑ απορρίπτεται.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

1. Έγκριση Απολογισμού ΔΕΚΑΔΗΠ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε με τα μέλη της μείζονος Αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν το προτεινόμενο σχέδιο.

2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

& Τροφίμων, σε Υπουργείο Παιδείας, Οικονομικών και ΥΠΕΣΔΔΔΑ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ