21 Απρ 2024 12:17

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (22-03-2011)”

Στην πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 22-3-2011, παραβρέθηκαν 32 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 38 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.   Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Πύλης με τη συμμετοχή όλων των φορέων και δημοτών που εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους.

 

2.   Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πύλης.

 

3.   Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας εκτελεστικής επιτροπής Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας εκτελεστικής επιτροπής Δήμου Πύλης.

 

4.   Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής ποιότητας ζωής Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ποιότητας ζωής Δήμου Πύλης.

 

5.   Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας οικονομικής επιτροπής Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πύλης.

 

6.   Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών – ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και κατά πλειοψηφία ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας του.

 

7.   Αποδοχή συνέχισης διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικών υπηρεσιών) που αναφέρεται στην αριθμ. 157/2010 απόφαση του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή συνέχισης της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικών υπηρεσιών) που αναφέρεται στην αριθμ. 157/2010 απόφαση του Δήμου Πύλης.

 

8.   Ορισμός, προερχόμενου από τη μειοψηφία, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε το προερχόμενο από τη μειοψηφία τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.» με τον αναπληρωτή του.

 

9.   Παράταση του χρόνου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του χρόνου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010).

 

10.       Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και κατά πλειοψηφία την κατανομή του.

 

11.       Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

 

12.       Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

 

13.       Έγκριση εκμίσθωσης αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

 

14.       Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

 

15.       Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος  για την υποβολή σχετικής εισήγησης από την οικονομική επιτροπή.

 

16.       Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Νεράιδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΟ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη παραχώρηση του δημοτικού σχολείου Νεράιδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΟ».

 

17.       Χαρακτηρισμός οδού στο τμήμα από Δακτύλιο Τρικάλων έως και την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος για πληρέστερη ενημέρωσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

18.       Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

 

19.       Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

 

20.       Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 3ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

 

21.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων σε Τ.Δ. του Δήμου Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων σε Τ.Δ. του Δήμου Γόμφων».

 

22.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων σε Τ.Δ. του Δήμου Γόμφων».

 

23.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις χώρων δημοτικού σχολείου και νεκροταφείου Τ.Δ. Μουριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις χώρων δημοτικού σχολείου και νεκροταφείου Τ.Δ. Μουριάς».

 

24.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τμήματος κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μουριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τμήματος κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μουριάς».

 

25.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης στο κοινοτικό γραφείο Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης στο κοινοτικό γραφείο Παλαιομοναστήρου».

 

26.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο πολιτιστικό κέντρο νεότητας στην πλατεία Δ.Δ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο πολιτιστικό κέντρο νεότητας στην πλατεία Δ.Δ. Πηγής».

 

27.       Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

 

28.       Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο».

 

29.       Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

 

30.       Παραλαβή της τεχνικής μελέτης για το έργο «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική  παραλαβή της τεχνικής μελέτης για το έργο «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

 

31.       Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική  παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

 

32.       Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική  παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

 

33.       Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελευθεροχωρίου, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελευθεροχωρίου, οικ. έτους 2010.

 

34.       Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης, οικ. έτους 2010.

 

35.       Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ορεινής Διάσωσης στην Πύλη – κάλυψη κόστους συνεδρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ορεινής Διάσωσης στην Πύλη και την κάλυψη κόστους του συνεδρίου.

 

36.       Βεβαίωση ότι τα γήπεδα που αναφέρονται στις αιτήσεις των Γιαννούλα Νικολάου-Γιαννούλα Αναστασίου-Γιαννούλα Αγγελικής βρίσκονται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΣΠΙΤΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση της αιτούμενης βεβαίωσης για τη θέση των γηπέδων.

 

37.       Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία 5 θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

 

38.       Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε πίστωση για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.