24 Φεβ 2024 14:35

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (20-08).”

Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης στις 20 Αυγούστου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Αποδοχή πιστώσεων από α) Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας  & Δημοσίων έργων β)Υπουργείο Εσωτερικών, γ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και δ) Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009».

Έχουν κατανεμηθεί στον Δήμο μας οι κάτωθι πιστώσεις:

1ον:Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων ποσό ύψους 150.000,00 Ευρώ,

2ον:Από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσό ύψους 50.000,00 Ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία,

3ον:Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ποσό ύψους 20.000,00 Ευρώ για την αποκατάσταση λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων και αγροτικών οδικών δικτύων,

4ον:Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων ποσό ύψους 6.200 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – Αντιμετώπιση ζημιών μικρής έκτασης σε εγγειοβελτιωτικές υποδομές αγροκτημάτων Ν. Τρικάλων) με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ,

5ον:Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων ποσό ύψους 3.000 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – Αντιμετώπιση ζημιών μικρής έκτασης σε εγγειοβελτιωτικές υποδομές αγροκτημάτων Ν. Τρικάλων) με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 300,00 Ευρώ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Νομαρχία Τρικάλων για την υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΑΡΤΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΑΡΤΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 230.000 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το ΥΠΕΧΩΔΕ ( ΕΤΕΡΠΣ) στο ποσό των 150.000 Ευρώ το δε λοιπό από δημοτικούς πόρους.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ANΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ANΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ   ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.145,96   Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από ΣΑΤΑ.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 12.199,90   Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από ΣΑΤΑ.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5ον: «Έγκριση τεύχους τελικής μελέτης προσαρμογής Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πύλης ( ΔΕΚΑΔΗΠ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.».

Με την αριθμ. 92/2009 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Πύλης ανατέθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΑΚΑΠ  Α.Ε.», η οποία εγκρίθηκε από την Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. 10123/2009 έγγραφό της.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  με τον διακριτικό τίτλο  «ΚΕΝΑΚΑΠ   Α.Ε.»  προέβη στην εκπόνηση αυτής της μελέτης. Μπροστά μας έχουμε την τελική μορφή της  μελέτης και πρέπει να προβούμε στην έγκρισή της.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον: «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΠ – Αποδοχή παραίτησης Προέδρου».

Με την αριθμ. 15/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πύλης για την Δημοτική περίοδο 2007-2010.

Επειδή ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σουφλιάς, υπέβαλλε την παραίτησή του λόγω της επικείμενης ανάληψης νέων καθηκόντων, πρέπει να προβούμε στην πλήρωση της δημιουργούμενης κενής θέσης του Προέδρου.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ορίζεται ο κ. Μπαλατσούκας Στυλιανός – Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος παραμένει ο ίδιος που είναι σήμερα δηλ. ο κ. Κοθράς Αθανάσιος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7ον: «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Β΄  ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης – δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

Με την αριθμ. 17/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Πύλης – δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα για την Δημοτική περίοδο 2007-2010.

Δυστυχώς ο θάνατος του Αθανασίου Πατέρα – μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου άφησε μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.

Προτείνεται η κάλυψη της δημιουργηθείσας κενής θέσης από τον κ. Τσέλιγκα Αντώνη- δημότη, μόνιμο κάτοικο Αγίου Βησσαρίωνα και μέλος του Κ.Α.Π.Η.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8ον: «Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης έξι (6) ξύλινων οικίσκων στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Με την αριθμ. 81/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης ομόφωνα αποφασίστηκε η τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών στον χώρο της τοξωτής γέφυρας Πύλης.

Με εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής προτείνονται οι όροι δημοπράτησης αυτών και λόγω της σπουδαιότητας του θέματος παραπέμπεται η λήψη της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9ον: «Χορήγηση ή μη άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου».

Υπάρχει η αίτηση της κ. Πολυγένη Ελένης του Ιωάννη, η οποία ζητά την ανανέωση της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( Στάσιμη Καντίνα) σε ιδιοκτησία της στο 6ο χλμ Πύλης – Ελάτης.

Υπάρχει η εισήγηση της υπηρεσίας χορήγησης αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα εκ του Νόμου.

 

10ον: «Επί αιτήσεως Καρακικέ Κων/νου».

Με αίτησή του ο κ. Καρακικές Κων/νος ζητά την διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΝΕΑ ΠΥΛΗ.

Πρέπει να αποφασίσουμε την έγκριση διακοπής και την δυνατότητα στην συνέχεια της Δ.Ε. να καταρτίσει νέους όρους δημοπρασίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

11ον: «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Με την αριθμ. 15/2009 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης με τίτλο «Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού έτους 2009», εγκρίθηκαν και ζητήθηκε μέσα από την κεντρική διοίκηση η δυνατότητα κάλυψης και ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2009 του Δήμου Πύλης, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Επειδή δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά μας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου προς όφελος των δημοτών μας, ζητούμε  – εκ νέου –  την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού την έγκριση και των υπολοίπων αιτούμενων θέσεων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

12ον: «Έγκριση συμμετοχής  Δημάρχου σε θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ