25 Μάι 2024 21:03

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (2-2012)

Στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 22-2-2012, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν συνολικά 54 θέματα της ημερήσιας διάταξης εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 53 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Α΄ κατανομή 2012).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Α΄ κατανομή 2012).

(Αριθμ. απόφασης 3/2012)

Ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

(Αριθμ. απόφασης 4/2012)

2.Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

(Αριθμ. απόφασης 5/2012)

 

3.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους Δημοτικούς Συμβούλους για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

(Αριθμ. απόφασης 6/2012)

 

4.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον δημοτικό σύμβουλο για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

(Αριθμ. απόφασης 7/2012)

 

5.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης.

(Αριθμ. απόφασης 8/2012)

 

6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

(Αριθμ. απόφασης 9/2012)

 

7.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

(Αριθμ. απόφασης 10/2012)

 

8.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων.

(Αριθμ. απόφασης 11/2012)

 

9.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας για την ανάδειξη νέων μελών στα όργανα Διοίκησης της Τράπεζας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας για την ανάδειξη νέων μελών στα όργανα Διοίκησης της Τράπεζας.

(Αριθμ. απόφασης 12/2012)

 

10.Τροποποίηση της συστατικής απόφασης της ΔΕΥΑ Δήμου Πύλης όσον αφορά την έδρα της επιχείρησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της συστατικής απόφασης της ΔΕΥΑ Δήμου Πύλης όσον αφορά την έδρα της επιχείρησης.

(Αριθμ. απόφασης 13/2012)

 

11.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 14/2012)

 

12.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013 για ένταξη του έργου (πράξης) «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.  Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013 για ένταξη του έργου (πράξης) «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 15/2012)

 

13.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013 για ένταξη του έργου (πράξης) «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013 για ένταξη του έργου (πράξης) «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

(Αριθμ. απόφασης 16/2012)

 

14.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ» της πρώην Κοινότητας Μυροφύλλου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ» της πρώην Κοινότητας Μυροφύλλου.

(Αριθμ. απόφασης 17/2012)

 

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

(Αριθμ. απόφασης 18/2012)

 

16.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 19/2012)

 

17.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» πρώην Δήμου Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» πρώην Δήμου Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 20/2012)

 

18.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλακόστρωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» πρώην Δήμου Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλακόστρωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» πρώην Δήμου Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 21/2012)

 

19.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γλίστρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γλίστρας».

(Αριθμ. απόφασης 22/2012)

 

20.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Στουρναραίικων».

(Αριθμ. απόφασης 23/2012)

 

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δέσης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δέσης».

(Αριθμ. απόφασης 24/2012)

 

22.  Αίτηση αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 25/2012)

 

23.Αίτηση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης» για χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης» για χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 26/2012)

 

24.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Ντάλλα Ιωάννη από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Ντάλλα Ιωάννη από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 27/2012)

 

25.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Δίπλα Ηλία, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Δίπλα Ηλία, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.

(Αριθμ. απόφασης 28/2012)

 

26.Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+Βιοποικιλότητα με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/000533).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+Βιοποικιλότητα με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/000533).

(Αριθμ. απόφασης 29/2012)

 

27.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Καραθάνου Αθανασίου, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Καραθάνου Αθανασίου, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

(Αριθμ. απόφασης 30/2012)

 

28.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Νιαβή Νίκης, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Νιαβή Νίκης, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 31/2012)

 

29.Γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί των προτάσεων της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.

(Αριθμ. απόφασης 32/2012)

 

30.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2012.

(Αριθμ. απόφασης 33/2012)

 

31.Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στον καθορισμό ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 34/2012)

 

32.Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην Τ.Κ. Πιαλείας (αίτηση Μπορνόβα Στεργίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην Τ.Κ. Πιαλείας (αίτηση Μπορνόβα Στεργίου).

(Αριθμ. απόφασης 35/2012)

 

33.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αποθηκών στην Τοπική Κοινότητα  Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 36/2012)

 

34.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

(Αριθμ. απόφασης 37/2012)

 

35.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φιλύρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φιλύρας.

(Αριθμ. απόφασης 38/2012)

 

36.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 39/2012)

 

37.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 40/2012)

 

38.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα  Ελευθεροχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 41/2012)

 

39.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 42/2012)

 

40.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς και ενέκρινε την εκμίσθωσή της.

(Αριθμ. απόφασης 43/2012)

 

41.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

(Αριθμ. απόφασης 44/2012)

 

42.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

(Αριθμ. απόφασης 45/2012)

 

43.Έγκριση της αριθμ. 42/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. περί τροποποίησης του προϋπολογισμού, έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 42/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. περί τροποποίησης του προϋπολογισμού, έτους 2011.

(Αριθμ. απόφασης 46/2012)

 

44.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 47/2012)

 

45.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών – προσδιορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών και προσδιόρισε τις θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 48/2012)

 

46.Καθορισμός δικαιώματος βοσκής του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε το δικαίωμα βοσκής του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 49/2012)

 

47.Προσδιορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο προσδιόρισε την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

(Αριθμ. απόφασης 50/2012)

 

48.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετακίνηση αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔ.

(Αριθμ. απόφασης 51/2012)

 

49.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετακίνηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων στην Αθήνα.

(Αριθμ. απόφασης 52/2012)

 

50.Έγκριση κάλυψης δαπάνης φιλοξενίας αξιωματούχων και σπουδαστών ΣΜΥ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας αξιωματούχων και σπουδαστών ΣΜΥ.

(Αριθμ. απόφασης 53/2012)

 

51.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 54/2012)

 

52.Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 55/2012)

 

53.Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 56/2012)

 

Πύλη, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος