19 Ιούν 2024 00:26

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (19-05-2010)”

Στην  τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Μαΐου 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30, ελήφθησαν οι κατωτέρω ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις:

 

1. «Επί πρότασης εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου στον Δήμο Πύλης».

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105 του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» υλοποιήθηκε το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής πρόσβασης της ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων. Για την υλοποίηση του έργου η e-Trikala Α.Ε. είχε την εποπτεία του έργου και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οριστικοποίηση των σημείων τοποθέτησης των κόμβων με επιτόπιες αυτοψίες και ελέγχους που πραγματοποίησαν τα στελέχη της.

Σε συνέχεια των παραπάνω η e-Trikala Α.Ε. κατάθεσε στον Δήμο Πύλης μελέτη υπογεγραμμένη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Οδυσσέα Ράπτη και τον υπεύθυνο διαχείρισης Ψηφιακών Συστημάτων κ. Βάλλα Γιώργο με σκοπό να δοθεί ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και στους πολίτες μας.

Μετά από ενδηλεχή έλεγχο στον Δήμο μας αποφασίστηκε σε επιλεγμένα σημεία να τοποθετηθούν τέσσερες κόμβοι, σε όσο το δυνατόν ψηλότερα σημεία, για να λειτουργήσει πιλοτικά το σύστημα. Ως χώροι επιλέγησαν η ΔΕΚΑΔΗΠ, η Πυροσβεστική, η Εκκλησία και το Λύκειο Πύλης.

Τα ασύρματα δίκτυα τύπου Wifi έχουν το πλεονέκτημα ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τους κόμβους ( κεραίες διασποράς, επικοινωνίας, κόμβων κ.λ.π.) δεν δημιουργούν καμία απολύτως παρενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το συνολικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ανέρχεται στο ύψος των 5.930,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ.4569/67208/05.05.2010 έγγραφο της  με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 238/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.218,65 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

Ο παρών 2ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% και συγκεκριμένα αύξηση κατά 205,205,36 Ευρώ.

Προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 4911/72367/13.05.2010 έγγραφο της  με τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 55/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.203,46 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ.

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων για την εργασία της περίφραξης που κρίθηκε απαραίτητη για την άρτια κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προυπολογισμού είναι δηλ. σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό.

Προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής

του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 184/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 17.906,13 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ με μέση έκπτωση 30,46% με πόρους του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

Δεδομένου ότι το έργο εκτελέστηκε και λειτουργεί κανονικά, δεδομένου ότι ο χρόνος περαίωσης ήταν έξι μήνες και παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως ( 15 μήνες) προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 4880/71455/12.05.2010 έγγραφο της  με τίτλο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 276/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.215,23 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΣΙΑΚΗ.

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων  που κρίθηκε απαραίτητη για την άρτια κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προυπολογισμού είναι δηλ. σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό.

Προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6. Έγκριση επί γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. 4805/70050/14.05.2010  έγγραφό της μας εστάλει το αριθμ. Πρωτ. Π.Σ.Δ.Ε./Π.Θ. 5/5/2/29.04.2010 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με θέμα την έγκριση τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Κατά την υλοποίηση του έργου προέκυψαν προβλήματα στην κατασκευή του και κρίθηκαν αναγκαίες οι κάτωθι αλλαγές:

Α) Το έργο εκτελείται εντός κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ. 8α και 8 εντός σχεδίου πόλεως της Πύλης και κατά την σύνταξη των αρχιτεκτονικών σχεδίων δεν λήφθηκε υπόψη η πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως για την εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών αλλά η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής. Η τροποποίηση γίνεται για εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης.

Β) Κατά το στάδιο εκσκαφής των θεμελίων για την κατασκευή της δεξαμενής και του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλακοσκεπής οχετός, οπότε απαιτείται η αλλαγή χωροθέτησης της δεξαμενής και του αντλιοστασίου, όπως φαίνεται στο προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης (Γενικό πλάνο), αλλάζοντας μεν το σχήμα της δεξαμενής διατηρώντας όμως τον ίδιο όγκο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων έργων ομόφωνα εισηγείται την έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 190/2007 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προυπολογισμού δαπάνης 143.849,83 Ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενα από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Πρέπει ως Σώμα να εγκρίνουμε την παραπάνω τροποποίηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η  κάτωθι τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ»  με αριθμό 90/2010,  Προϋπολογισμού δαπάνης 12.200 Ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή των  παραπάνω μελετών ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. «Επί έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΜΑ – ΠΥΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η από πλευράς Δήμου Πύλης κάλυψη υποχρεώσεων προς ιδιοκτήτες για την διάνοιξη δρόμου ΠΥΛΗΣ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, με σκοπό την ομαλή πρόσβαση στον χώρο του ΣΜΑ Πύλης.

Και τούτο ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου χωρίς περαιτέρω δαπάνες επιβάρυνσης και ένταξης αυτού σε ΕΣΠΑ.

 

9. « Επί εγγράφου Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.».

Από την Επιστημονική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΤΑ εστάλει το από 20/04.2010 έγγραφό του, μέσω του οποίου ζητείται η καταβολή ετήσιας συνδρομής, σε ποσό ύψους 500,00 Ευρώ, δεδομένου ότι είμαστε μέλη του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10. «Επί εγγράφου συντονιστικής επιτροπής της Πρωτοβουλίας «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ».

Από την Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΖΑ» μας εστάλει έγγραφο μέσω του οποίου ζητείται η συνδρομή του Δήμου μας για την ευόδωση του σκοπού τους που είναι η βοήθεια του Παλαιστινιακού Λαού, με τρόπο κοινά αποδεκτό και νομικά έγκυρο.

Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που περνάει ο Λαός της Παλαιστίνης αν και τώρα ίδιες δυσκολίες περνάει κι ο Ελληνικός Λαός.

Προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου μας με το ποσό των 300 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

11. «Έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιστορικής ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας στις 12 και 13 Ιουνίου θα γιορτάσει την 67η Επέτειο της Ιστορικής ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ. Φέτος θα προσπαθήσουμε να είναι πιο λιτές οι εκδηλώσεις, λόγω και της οικονομικής συγκυρίας. Η πρόσκληση είναι έτοιμη και θα σας δοθεί.

Πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασης για την έγκριση των εκδηλώσεων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

12. «Επί υλοποίησης Προγράμματος ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ για τα παιδιά του Δήμου Πύλης έτους 2010».

Στα πλαίσια άσκησης πολιτικής  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ,ο Δήμος μας – όπως κάθε χρόνο – προτίθεται να εντάξει σε Κατασκηνωτικό  Πρόγραμμα Διακοπών παιδιά δημοτών μας, από ηλικίας 7 έως 16 ετών, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα Δωρεάν κατασκήνωσης, στοχεύοντας στην υποστήριξη και την κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας, η οποία είναι το μέλλον του τόπου μας.

Ήλθαμε σε επαφή με παρόμοιες Επιχειρήσεις και έχουμε στα χέρια μας την καλλίτερη οικονομική και ουσιαστική προσφορά της Αθλητικής Κατασκήνωσης «ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.», η οποία βρίσκεται σε μία πευκόφυτη έκταση 120 στρεμμάτων στις Νέες Φώκιες Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι, 75 χλμ. Από την Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. δώδεκα ημέρες φιλοξενίας (11 διανυκτερεύσεις),

2. την μεταφορά των παιδιών από την Πύλη στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης και την επιστροφή,

3. πλήρη διατροφή ( πρωϊνό- μεσημεριανό – απογευματινό – βραδυνό)

4. 24ωρη Ιατρική Φροντίδα,

5. ασφάλιση σε ασφαλιστική Εταιρία.

Για την επιλογή των παιδιών θα ληφθούν υπόψη παράγοντες κοινωνικής προστασίας, όπως το οικογενειακό εισόδημα κ.λ.π.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

13. «Συμμετοχή στην Γενική Έκθεση Τρικάλων από 03 μέχρι 08 Ιουνίου».

Από τις 3 Ιουνίου μέχρι στις 8 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στο 7ο χλμ Τρικάλων Καλαμπάκας με την επωνυμία Xen@gos ΕΧΡΟ 2010. Όλος ο εμπορικός κόσμος θα βρίσκεται εκεί.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην έκθεση με την λειτουργία περιπτέρου 21 τ.μ. και σε τιμή ύψους περίπου 700,00 Ευρώ.

Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλαπλά οφέλη και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

14. «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Κοτρωνίου & Ροπωτού».

Μετά από εισήγηση των Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων Κοτρωνίου και Ροπωτού, με δεδομένο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα για επίλυση, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους, προτείνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των με τα κάτωθι χρηματικά ποσά:

1.    Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κοτρωνίου: 1.500,00 Ευρώ και

2.    Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ροπωτού: 800,00 Ευρώ.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

15. «Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης στην θέση ΧΙΟΝΙ ΒΡΥΣΗ – ΑΜΠΕΛΙΚΗ Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ο Κανονισμός ύδρευσης στην θέση ΧΙΟΝΙ ΑΜΠΕΛΙΚΗ Δήμου Πύλης, με τέτοιο τρόπο ώστε η διαχείριση του αγαθού που λέγεται νερό να είναι ορθή, προς όφελος των χρηστών και του Δήμου.

 

16.  «Επί αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

Από το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Βησσαρίωνα υπεβλήθησαν οι κάτωθι εισηγήσεις επί των οποίων πρέπει ως Σώμα να αποφασίσουμε:

1ον: Επί αιτήσεως κ. Τσώλα Σαββούλας.

Μέσω αυτής αιτείται την κατασκευή εξωτερικής τουαλέτας στο Δημοτικό Κατάστημα που εκμεταλλεύεται καθώς και λυόμενη αίθουσα στον εξωτερικό χώρο.

Προτείνει το κόστος της εργασίας κατασκευής να βαρύνει την ίδια όμως ο Δήμος να καλύψει τα υλικά κατασκευής, πάντα με την επίβλεψη του μηχανικού του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής.

Το Τ.Σ. συμφωνεί και προτείνει αναπροσαρμογή ενοικίου.

Παρακαλώ ως Σώμα να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ υπό την αίρεση ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα καταγράψει το σύνολο των εργασιών, το κόστος των εργασιών και τις νόμιμες αδειοδοτήσεις.

 

17. «Επί αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

Από το Τοπικό Συμβούλιο Ροπωτού υπεβλήθησαν οι κάτωθι εισηγήσεις επί των οποίων πρέπει ως Σώμα να αποφασίσουμε:

1ον: Επί αιτήσεως κ. Αργυρίου Β. Τσιούλου.

Μέσω αυτής αιτείται την ανταλλαγή οικοπέδου του 1.000 τ.μ. περίπου, με ωφέλεια για τον Δήμο, σε έκταση δημοτική με σκοπό την μετεγκατάστασή του, λόγω της μεγάλης ζημίας που υπέστη λόγω των κατολισθητικών φαινομένων.

Το Τοπικό Συμβούλιο εισηγείται θετικά και παρακαλώ την έγκριση του Σώματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την σύσταση Επιτροπής διερεύνησης της οφελιμότητας και της δυνατότητας ανταλλαγής, με την σύνταξη τοπογραφικών κ.λ.π.

2ον:Επέκταση του κεντρικού οικισμού στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πύλης.

Μέσω αυτού εισηγούνται την επέκταση του κεντρικού οικισμού από την θέση ΜΑΝΤΕΝΙΑ -ΡΟΓΓΙΑ μέχρι την θέση ΠΛΑΚΑ και από την θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ μέχρι ΑΙ – ΛΙΑ, λόγω των κατολισθητικών φαινομένων και με σκοπό την συνέχιση ύπαρξης ζωής στο Ροπωτό.

Παρακαλώ την έγκριση του Σώματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

18. « Επί αιτήσεως κατοίκων οικισμού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΠΩΤΟΥ».

Υπεβλήθη αίτηση των κατοίκων του οικισμού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του τ.δ. Ροπωτού την οποία σας διαβάζω.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

19. «Επί αιτήσεως κ. Τριανταφύλλη Παναγιώτη».

Από τον κ. Παναγιώτη Τριανταφύλλη του Γεωργίου υποβλήθηκε αίτηση μέσω της οποίας αιτείται την χορήγηση δημοτικού χώρου στην θέση ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ του τ.δ. Παλαιοκαρυάς με σκοπό την τοποθέτηση με δικά του έξοδα ξύλινου περιπτέρου και την πώληση αγροτικών προιόντων (μέλι παραγωγής του).

Από το Τοπικό Συμβούλιο Παλαιοκαρυάς δεν υπάρχει αντίρρηση και πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

                                           

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ