22 Φεβ 2024 03:14

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (19-04-2010)

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Απριλίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΝΤΜΕ Έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλησαν ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων του κάτωθι έργου:

Με το αριθμ. Πρωτ. 3668/53231/12.04.2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 170/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 135.762,03 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση 47,72%.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου  και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η  κάτωθι τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.200,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή των  παραπάνω μελετών ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. « Επί κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ».

Με το αριθμ. 52075/06.04.2010 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μας γνωστοποιείται η χορήγηση ποσού ύψους 86.747,25 Ευρώ ως η 1η δόση ΣΑΤΑ έτους 2010.

Πρέπει να προβούμε στην έγκριση κατανομής του ως άνω ποσού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. «Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων Δήμου Πύλης».

Με το αριθμ. 51597/31.03.2010 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μας γνωστοποιείται η κατανομή ποσού ύψους 28.034,27 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών   των σχολείων του Δήμου μας.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας καθορίστηκε  ο σχετικός Πίνακας κατανομής.

Επ' αυτού πρέπει να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5. «Έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κανέλα του Αργυρίου στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Σύμφωνα με την 24η Διορθωτική Πράξη της Πράξης Εφαρμογής, ο Δήμος Πύλης αποζημιώνει την ιδιοκτησία της κ. Βασιλικής Κανέλα του Αργυρίου ( συζ. Παναγιώτη Μπαλλά) με κτηματολογικό αριθμό 104018 που βρίσκεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ 23 αριθμ. 02, για 17,09 τ.μ. δηλαδή:

17,09 τ.μ. Χ 30 Ευρώ ανά τ.μ. = 512,70 Ευρώ.

Πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6. «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικ. Έτους 2010».

Από την Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων υπεβλήθησαν νόμιμα δικαιολογητικά για την αποζημίωση Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 «Κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων», για την αριθμ. 1/2009 Πράξη Τακτοποίησης & Αναλογισμού αποζημιώσεως στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δήμου Πύλης που κυρώθηκε με την αριθμ. 3108/2009 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων.

Το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στο ύψος των 171,08 Ευρώ.

Πρέπει να εγκρίνουμε την παραπάνω δαπάνη και να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για την συγκρότηση Επιτροπής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων».

Από την Δ.Ο.Υ. Τρικάλων μας εστάλη το αριθμ. 720/09.04.2010 έγγραφό της.

Μέσω αυτού μας ζητείται ο ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 ( Α΄ 43) με σκοπό να προχωρήσει η διαδικασία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Προτείνεται ως τακτικό μέλος ο κ. Μπαλάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον κ. Σουφλιά Ιωάννη-Δημοτικό Σύμβουλο Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. «Επί αιτήσεως κ. Πατσιαούρα Νικολέττας».

Υποβλήθηκε αίτηση από την κ. Πατσιαούρα Νικολέττα η οποία επικαλούμενη προβλήματα οικονομικά και προσωπικά ζητά την μη εκμίσθωση δημοτικού χώρου με την πρόχειρη ξύλινη κατασκευή για την πώληση προϊόντων παραγωγής της ( ειδών Λαϊκής Τέχνης – αγιογραφίες κ.λ.π.).

Πρέπει σαν Σώμα να αποδεχθούμε αυτή την παραίτηση εκμίσθωσης και στην συνέχεια να προβούμε στην λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της ξύλινης κατασκευής.

Προτείνεται η διαδικασία εκμίσθωσης με τον  ίδιο τρόπο.

Επί των παραπάνω πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ