27 Φεβ 2024 12:06

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (19-03-2010)”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Μαρτίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1. «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλησαν ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών καθώς και το Πρακτικό Νο 2 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 2283/33619/04.03.2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΥΛΗ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 182/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 98.592,09 για εργασίες και 18.732,50 Ευρώ για ΦΠΑ συνολικού δηλ. ποσού 117.324,59 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση 48,99%.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου  και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2. «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου με τίτλο «ΠEZOΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλησαν ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας καθώς και το Πρακτικό Νο 2 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 2277/33605/08.03.2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ με τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 172/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους  117.180,00 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με μέση έκπτωση 7%.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου  και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. «Επί Δήλωσης βλάβης του αναδόχου «ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε.» του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 2237/32801/05.03.2010 έγγραφό της η Δήλωση Βλάβης του αναδόχου «ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε.» του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» από ανωτέρα βία, λόγω δηλ. των έντονων βροχοπτώσεων και με την εμφάνιση των κατολισθητικών φαινομένων. Έγινε επιτόπια αυτοψία από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων και διαπιστώθηκε βλάβη στην επενδεδυμένη τάφρο στην θέση ΤΣΟΛΑ, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Πρέπει ως Σώμα να συγκροτήσουμε Επιτροπή αποτελούμενη από:

1ον: Την μηχανικό του Δήμου μας, κ. Παρασκευά Στυλιανή,

2ον: Ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και

3ον: Ένα υπάλληλο της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων που θα οριστεί από την ΤΥΔΚ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. «Επί ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ».

Από την Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. Ε 1273/03.03.2010 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ» και ένταξης αυτού στο ΕΣΠΑ θα πρέπει ο Δήμος μας να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη του κτηματολογίου των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων καθώς και την κήρυξη των απαλλοτριώσεων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η  κάτωθι τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»  Προϋπολογισμού δαπάνης 12.209,08 Ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή των  παραπάνω μελετών ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6. «Επί αιτήσεως κ. Κολοκυθά Αγορίτσας του Δημητρίου για οριστικοποίηση ποσού οφειλής – εισφορά σε χρήμα επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της».

Από την δημότισσά μας κ. Κολοκυθά Αγορίτσα του Δημητρίου υποβλήθηκε αίτηση μέσω της οποίας αιτείται την χορήγηση εντύπου όπου θα περιλαμβάνεται η οφειλή αυτής για την εισφορά σε γή και σε χρήμα για τα οικόπεδα ιδιοκτησίας της με στοιχεία Ο.Τ. Γ 37 αριθμ. 2 και Ο.Τ. Γ 38 αριθμ. 2 στην Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης του σχεδίου πόλεως Πύλης.

Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας γνωρίζετε ότι το ποσό οφειλής ανέρχεται στο ύψος των 5.137,50 Ευρώ.

Όμως ο Δήμος Πύλης οφείλει χρηματική αποζημίωση στην κ. Κολοκυθά Αγορίτσα ποσού ύψους 368,40 Ευρώ ( 12,28 τ. μ. Χ 30,00 Ευρώ/ανά τ.μ. = 368,40 Ευρώ).

Οπότε το τελικό ποσό προς είσπραξη και τακτοποίηση της ανέρχεται στο ύψος των 4.769,10 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7. «Επί ανάκλησης αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος στο δ.δ. Ροπωτού».

Εξαιτίας του κατολισθητικού φαινομένου που εμφανίστηκε και δυστυχώς συνεχίζεται στο τ.δ. Ροπωτού, μετά την απόφαση εκκένωσης των οικιών από τον Δήμαρχο, πρέπει ως Σώμα να πάρουμε απόφαση για την ανάκληση των αδειών Υγειονομικού ενδιαφέροντος, των καταστημάτων δηλαδή που λειτουργούν στο τ.δ. Ροπωτού, ήτοι:

1.    του κ. Τσιούλου Αργυρίου – ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,

2.    της κ. Τσόλα Ευδοξίας – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ και

3.    της κ. Παππά Αγορίτσας – ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. «Επί υπομνήματος Υπεραστικού & Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων».

Από τις διοικήσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων και του Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων μας εστάλει το υπόμνημα που υπέβαλλαν προς τους Βουλευτάς και όλους τους Φορείς του Νομού.

Αντικείμενο του υπομνήματος είναι ο προβληματισμός των διοικήσεων για το φημολογούμενο πάγωμα του Προγράμματος ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ, μέσα από το οποίο χρηματοδοτούνται πολλά δρομολόγια, προς όφελος του επιβατικού κοινού, τόσο στην έδρα του Νομού όσο και στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά.

Από την μεριά μας, ως Δήμος Πύλης, θεωρούμε ότι η ένταξή μας στο Πρόγραμμα ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ μόνο οφέλη απέφερε στους δημότές μας και είναι ανάγκη να συνεχιστεί.

Συμφωνούμε απόλυτα με τις σκέψεις των Δ.Σ. – Αστικού & Υπεραστικού ΚΤΕΛ, ενώνουμε μαζί τους φωνή διαμαρτυρίας και πίεσης για να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα, σαν Δήμος, σαν κοινωνία, σαν Εταιρία.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9. «Επί αιτήσεως κ. Γούλα Αθηνάς».

Από την κ. Αθηνά Γούλα του Ελευθερίου υποβλήθηκε αίτηση με θέμα την χορήγηση βεβαίωσης και σύμφωνης γνώμης του Δήμου με σκοπό την διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας βουστασίου σε ιδιόκτητο γήπεδο στην κτηματική περιφέρεια ΧΙΟΝΙ ΒΡΥΣΗ του τ.δ. Πύλης.

Υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τον κ. Ντέρη Απόστολο – Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10. «Χορήγηση αδειών υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου».

Mε την αριθμ. 185/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν ως θέσεις στάσιμου εμπορίου για το έτος 2010 στον ανώτατο αριθμό δύο (2)- όπισθεν του Δημαρχείου Πύλης, επί της υπάρχουσας περιφερειακής οδού.

Οι παραπάνω χώροι διαθέτουν επαρκή χώρο στάθμευσης. Οι σχετικές άδειες θα χορηγηθούν με την προϋπόθεση της συναίνεσης των λοιπών αρμοδίων Φορέων.

 Το τίμημα της συγκεκριμένης χρήσης αυτών των διατιθέμενων χώρων ανέρχεται στο ύψος των 300 Ευρώ.

Υπεβλήθησαν δύο αιτήσεις των:

1. Τρύπα Αριστούλα του Βασιλείου και

2. Κολέτσιος Βησσαρίων του Παναγιώτη.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

11. «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης».

Με αίτησή της η Σχολική Επιτροπή του Γενικού Λυκείου Πύλης αιτείται το ποσό των 1.500,00 Ευρώ για την κάλυψη αναγκών της Μαθητικής Κοινότητας.

Προτείνεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

12.  «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου».

Ο Δήμαρχος Πύλης μαζί με τον Αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς παράγοντες πρέπει να μεταβεί στη Αθήνα επί διήμερον με σκοπό την διεκδίκηση θεμάτων του Δήμου και κυρίως του κατολισθητικού φαινομένου του τ.δ. Ροπωτού.

Συγκεκριμένα θα μεταβεί:

1ον: Yπουργείο Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2ον: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η υποβολή αιτήματος στο ΙΓΜΕ για την κοστολόγηση έρευνας και μελέτης για το φλέγον κατολισθητικό φαινόμενο Ροπωτού.