19 Μάι 2024 23:47

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (16-09).”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω ομόφωνες αποφάσεις με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ον:«Επί αιτήματος για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης σε Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΣΤΑΘΜΟΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ)».

ΟΜΟΦΩΝΑ το Σώμα αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, την διεκδίκηση αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης σε Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΣΤΑΘΜΟΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ).

Ως λόγοι που δικαιολογούν αυτή την σημαντική ενέργεια και δράση προβάλλονται οι κάτωθι:

– Η κομβικότητα του Δήμου Πύλης, δεδομένου ότι εξυπηρετεί και καλύπτει μεγάλο όγκο τόσο ορεινής περιοχής όσο και πεδινής.

Μεγάλη έκταση δασών καλύπτει μορφολογικά τον Δήμο μας και τους όμορους Δήμους (Αιθήκων – Πινδέων – Πιαλέων – Γόμφων – Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας & Μυροφύλλου).

– Οι σημαντικές ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και υλικοτεχνικές υποδομές που παρατηρούνται στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης Πόμπιας, κρίνονται ανεπαρκή για την περιοχή που καλείται να καλύψει.

– Επιτακτική ωστόσο κρίνεται και η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης σε Υπηρεσία προκειμένου να διαθέτει, πέραν του απαραίτητου προσωπικού και οχημάτων, και γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών, ούτως ώστε οι πολυπληθείς κάτοικοι της περιοχής να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στα Τρίκαλα για την έκδοση π.χ. πιστοποιητικών πυρασφάλειας.
– Επειδή, όπως επισημαίνεται, έντονο είναι το πρόβλημα των εποχιακών πυροσβεστών, καθώς έχουν συγκεκριμένο ωράριο, χωρίς νυχτερινές βάρδιες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο σχεδιασμός και το έργο του Σταθμού.


2ον:«Έγκριση διεξαγωγής Ημερίδας με τίτλο «ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Μετά από συνεργασία με τον Δρ. Αθανάσιο Γκανά, καθηγητή στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Καποδιστρίου Αθηνών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι προτιθέμεθα να διοργανώσουμε μαζί με άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, επίκαιρη Ημερίδα με τίτλο «ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Η ιστορία καταγράφει ότι οι άνθρωποι σε πολλά μέρη του πλανήτη μας κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, οι οποίες έχουν προκαλέσει χιλιάδες θύματα και ανυπολόγιστες υλικές και περιβαλλοντικές καταστροφές.

Είμαστε βέβαιοι ότι η χρησιμότητα της Ημερίδας θα είναι ανυπολόγιστη και τα συμπεράσματά της μεγάλα.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 03 Οκτωβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 στο Ξενοδοχείο ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ.

Έχουν κληθεί και θα παρευρίσκονται οι κατωτέρω:

1. Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωλόγος,

2. Αναπληρωτής καθηγητής Αθ. Λουκάς, Παν. Θεσσαλίας,

3. Δρ Βάσω Κοτρώνη, Μετεωρολόγος Εθνικού Αστεροσκοπείου,

4. Καθηγητής Ιωάννης Μητσόπουλος, Α.Π.Θ.,

5. Καθηγητής Ζηλιασκόπουλος με ειδικότητα σε Τομέα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών,

6. Καθηγητής Καρακώστας Βασίλειος – Σεισμολόγος και

7. Δρ. Αθανάσιος Γκανάς (Συντονιστής), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Επιπλέον προσκλήθηκαν και οι:

κ. Χρήστος Ζερεφός, Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

κ. Κώστας Μακρόπουλος, Δ/ντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον:«Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Πύλης Νομού Τρικάλων», μόνο ως προς την επωνυμία».

Mε την αριθμ. 210/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης «περί σύστασης ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Ε.Ε. ΠΥΛΗΣ», μετά την δημοσίευση της σύστασης στο Φ.Ε.Κ. ( Αριθμ. Φύλλου 530/30.04.2002, Τεύχος Β΄), με την αριθμ. 9/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε τροποποίηση της συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου ως το σκέλος της διοίκησης του Ν.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 & 240 του Ν. 3463/2006, η οποία εγκρίθηκε από την Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Τρικάλων με την αριθμ. Πρωτ. 882/28.02.2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σήμερα μετά την αριθμ. 81646/Δ4/10.08.2006 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων τα Δημόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) έχουν μετατραπεί σε Επαγγελματικά Λύκεια ( Ε.Π.Λ.), πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να προβούμε στην τροποποίηση του τίτλου του ιδίου Νομικού Προσώπου ως κάτωθι:

Αντί «Σχολική Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Πύλης» σε «Σχολική Επιτροπή Ε.Π.Λ. Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 11214/26.08.2008 έγγραφό της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΤΔ ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Πύλης, νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 57/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 12.203,06 Ευρώ με ανάδοχο τον ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

5ον:«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 11097/21.08.2008 έγγραφό της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» του Δήμου Πύλης, νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 44/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 11.823,84 Ευρώ με ανάδοχο τον κ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΟ – ΓΕΩΛΟΓΟ – ΕΔΕ – ΜΕΕΠ 18436.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας μείωση κατά 42,84 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον:«Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Δασοτεχνική Διευθέτηση χαραδρώσεων Βρύση Μεγάλη και Βιτσινιά, Κλάδου Εικοσάρικου, συμβάλλοντος Δραμιζιώτη, χειμάρρου Πορταϊκού».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων υπεβλήθη στον Δήμο μας και θέτω υπόψη του Σώματος, νομίμως θεωρημένο και υπογεγραμμένο το Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Δασοτεχνική Διευθέτηση χαραδρώσεων Βρύση Μεγάλη και Βιτσινιά, Κλάδου Εικοσάρικου, συμβάλλοντος Δραμιζιώτη, χειμάρρου Πορταϊκού».

Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία κατόπιν δημοπρασίας, με βάση την αριθμ. 14/2003 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, χρηματοδοτούμενη από ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006, υπό αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.

Έναντι αρχικής εγκρίσεως 373.500,01 Ευρώ, Προϋπολογισμού δαπάνης 418.000,00 Ευρώ δαπανήθηκαν 370.169,72 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7ον:«Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Δασοτεχνική Διευθέτηση χαραδρώσεων Βρύση Μεγάλη και Βιτσινιά, Κλάδου Εικοσάρικου, συμβάλλοντος Δραμιζιώτη, χειμάρρου Πορταϊκού».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων υπεβλήθη στον Δήμο μας και θέτω υπόψη του Σώματος, νομίμως θεωρημένο και υπογεγραμμένο το Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Δασοτεχνική Διευθέτηση χαραδρώσεων Βρύση Μεγάλη και Βιτσινιά, Κλάδου Εικοσάρικου, συμβάλλοντος Δραμιζιώτη, χειμάρρου Πορταϊκού».

Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία κατόπιν δημοπρασίας, με βάση την αριθμ. 71/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, χρηματοδοτούμενη από ΣΑΤΑ 2006, υπό αναδόχου ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε.

Έναντι αρχικής εγκρίσεως 19.555,01 Ευρώ, Προϋπολογισμού δαπάνης 21.250,00 Ευρώ δαπανήθηκαν 19.102,41 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ»- Ανάθεση εκτέλεσης έργου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, Προϋπολογισμού δαπάνης 6.854,40 Ευρώ με σκοπό την συνέχιση των εργασιών της ερευνητικής γεώτρησης στο τ.δ. Πύλης καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης αυτών.

 

9ον:«Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – Ανάθεση εκτέλεσης έργου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ οι χορηγούμενες πιστώσεις από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων, η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτό ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων και τέλος στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης αυτών.

 

10ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΕΣΗ ΕΩΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ»- Ανάθεση εκτέλεσης έργου».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση της αριθμ. 173/2008 μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΕΣΗ ΕΩΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 11.359,51 Ευρώ, η οποία υπάρχει στον φάκελό σας.

Μέχρι σήμερα τα έργα αυτά ανέθετε με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή. Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με εγκύκλιο του δίδει πλέον αποκλειστικά αυτή την αρμοδιότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση υλοποίησής του από τον κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ – Ε.Δ.Ε.

Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από ΣΑΤΑ 2008.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

11ον:«Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Προγράμματος ΘΗΣΕΑ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

 

12ον:«Αποδοχή & κατανομή ΣΑΤΑ 2008 – Γ΄ ΔΟΣΗ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η κατανομή της τρίτης δόσης της ΣΑΤΑ του έτους 2008.

 

13ον:«Μεταφορά λειτουργίας εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς λόγω εκτέλεσης έργου».

Με την αριθμ. 81/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πύλης εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής διαγωνισμού αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΠΥΛΗΣ ( Β΄ΦΑΣΗ)».

Ανατέθηκε και υπογράφηκε σχετική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου στην Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. / ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αντί ποσού ύψους 98.470,59 € χωρίς Φ.Π.Α..

Επειδή ο εργολάβος εγκαθίσταται και ξεκινά τις εργασίες είναι αναγκαίο να μεταφερθεί το τμήμα της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς από το ύψος του καταστήματος ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΣΙΑΚΟΥ μέχρι και ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ σε άλλο σημείο της Αγοράς.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ο τρόπος μεταφοράς.

 

14ον:«Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Δ.Ε.Θ. έτους 2008 & σε Συνέδριο στη Βέροια 26 -27 Σεπτεμβρίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

15ον:«Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής εμβαδού κατοικιών δημοτικών διαμερισμάτων».

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο με βάση τις καταστάσεις της ΔΕΗ Τρικάλων και την σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, ότι δεν καταγράφεται η πραγματική μέτρηση του εμβαδού των κατοικιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αδικίες.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η συγκρότηση Επιτροπής με έργο την επανακαταμέτρηση του εμβαδού των κατοικιών των δημοτών μας ως κάτωθι:

1. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαλατσούκας Στυλιανός,

2. Ο Πρόεδρος κάθε τοπικού διαμερίσματος και

3. Η μηχανικός του Δήμου κ. Παρασκευά Στυλιανή.

 

16ον:«Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών από παράβολα αλλοδαπών».

Κατά την διαδικασία έκδοσης των αδειών παραμονής αλλοδαπών από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου μας, λανθασμένα εισπράχθησαν έσοδα ύψους 225.00 Ευρώ και 270.00 Ευρώ αντίστοιχα από τους XHAJA DURIM και BENGU VASIL ( Αριθμ. Απόδειξης είσπραξης: 537/13.06.2008 και 536/13.06.2008) για την αγορά παραβόλων.

Τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν έσοδα του Δήμου και πρέπει να αποδοθούν εξολοκλήρου στην Δ.Ο.Υ. Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

17ον:«Επί πρακτικού Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού – δ.δ. Δήμου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ.

 

18ον:«Επί αιτήσεων δημοτών μας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ.

 

19ον:«Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Πύλης και Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ι.Ν. τ.δ. Αγίου Προκοπίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η επιχορήγηση του Α.Ο. ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ με ποσό 2.500 Ευρώ και με ποσό 1.000 Ευρώ η Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν. τ.δ. Αγίου Προκοπίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ