24 Ιούν 2024 03:53

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (16-07).”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 16 Ιουλίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον: «Μη αποδοχή αρμοδιότητας ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης του οδικού δικτύου  Δήμου Πύλης, από ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς αντίστοιχη εκχώρηση εσόδων».

Μετά την κατάργηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και ενώ η ΔΕΣΕ που ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού των περιφερειακών δρόμων, τη λειτουργία των φαναριών και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, δεν έχει πλέον αυτές τις αρμοδιότητες.

Όλα αυτά τα έξοδα καλούνται πλέον να πληρώσουν οι Δήμοι.

Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο μπορούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) να καλύψουν μια τέτοια δαπάνη όταν έχουν συγκεκριμένα έσοδα και έχουν επιφορτιστεί με νέες αυξημένες υποχρεώσεις.

Οι Δήμοι έχουν αναλάβει τη φύλαξη των σχολείων, τους σχολικούς φύλακες, τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, για τα οποία υπήρξε μια επιπλέον χορήγηση από το κράτος αλλά θα πρέπει να γίνει και σαφής διαχωρισμός τι αναλαμβάνει ο κάθε δήμος να πληρώσει.

Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκάζονται οι Δήμοι να δημιουργούν τυχόν νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και να επιβαρύνουν στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον ακόμα περισσότερο τους πολίτες.

Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συμπλεύσουμε με αυτή την άποψη, να διαμαρτυρηθούμε και μέσω της ΚΕΔΚΕ να επιλύσουμε το παραπάνω πρόβλημα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2ον: « Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2009 – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων κατανεμήθηκε στον Δήμο μας  πίστωση ύψους 6.000 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ (2000 ΝΑ ΚΑΠ 056) για την εκτέλεση του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΧΩΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ ( Β΄ ΦΑΣΗ)».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ           ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)», Προϋπολογισμού δαπάνης 259.697,74 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 61.126,27 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Νομαρχία και τον Δήμο Πύλης.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η  περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5ον: «Έγκριση  2ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ & ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

«Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 8891/08.07.2009 έγγραφό της, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ & ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 12/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 113.500 Ευρώ, με ποσό συμφωνητικού κατόπιν δημοπρασίας ύψους 66.987,62 Ευρώ, με ανάδοχο την ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρία.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας βρίσκεται σε μείωση.

Παρακαλώ το Σώμα να  αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον: «Χορήγηση ή μη παράτασης περαίωσης έργων σε εξέλιξη».

Α) Υπεβλήθη αίτηση – από 09.06.2009 –  του αναδόχου του έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» ( αριθμ. Μελέτης 119/2008 – Προϋπολογισμός έργου 70.537,25 Ευρώ)  των ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Μέσω αυτής αιτούνται την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου που λήγει την 12η Ιουνίου 2009 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009, επικαλούμενοι τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και δεν επιτρέπουν την πρόοδο των εργασιών.

Η ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. 7389/01.07.2009 έγγραφό της εισηγείται την θετική της θέση για την παροχή παράτασης.

                   Πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

 

Β)Υπεβλήθη αίτηση – από 11.06.2009 –  του αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ» ( αριθμ. Μελέτης 190/2007- Προϋπολογισμός έργου 131.913,02 Ευρώ )  της Κοινοπραξίας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΔΕ.

Μέσω αυτής αιτούνται την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου που λήγει την 28η Ιουλίου 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, επικαλούμενοι πρώτον προβλήματα που προέκυψαν κατά την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης και δεύτερον τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και δεν επιτρέπουν την πρόοδο των εργασιών.

Η ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. 7541/16.06.2009 έγγραφό της εισηγείται την θετική της θέση για την παροχή παράτασης.

                   Πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7ον: «Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση δικτύου διανομής Δ.Ε.Η. σε δ.δ. Πετροχωρίου».

Από την ΔΕΗ Τρικάλων μας υποβλήθηκε:

1ον: το με αριθμό πρωτοκόλλου 51004/19 Ιουνίου 2009 έγγραφό της.

Μέσω αυτού μας γνωστοποιείται ότι για την μετατόπιση δύο στύλων της Δ.Ε.Η. στο δ.δ. Πετροχωρίου, απαιτείται συμμετοχή του Δήμου μας στην δαπάνη σε ποσό ύψους 826,27 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 156,99 Ευρώ.

2ον: το με αριθμό πρωτοκόλλου 51187/09 Ιουλίου 2009 έγγραφό της.

Μέσω αυτού μας γνωστοποιείται ότι για την τοποθέτηση δύο Φωτιστικών Σωμάτων πυρακτώσεως, ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Η. στο δ.δ. Πύλης, στον χώρο της τοξωτής Γέφυρας, απαιτείται συμμετοχή του Δήμου μας στην δαπάνη σε ποσό ύψους 1.788,80 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 339,87 Ευρώ.

Πρέπει να αποφασίσουμε  για  την διάθεση των  παραπάνω πιστώσεων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8ον: «Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. για εγκατάσταση και λειτουργία Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σιδήρου στο δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Υπεβλήθη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης αίτηση των ΤΣΟΛΑ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. .

Μέσω αυτής αιτούνται την γνωμοδότηση όσον αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία Επεξεργασίας Σιδήρου στο 17ο χλμ. Τρικάλων – Πύλης, στο δ.δ. Πύλης.

Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στον ευρύτερο χώρο του οικοπέδου με εμβαδόν 10.078,91 τ.μ. σε υπάρχον κτίριο, το οποίο έχει ανεγερθεί σαν βιοτεχνική αποθήκη σύμφωνα με την αριθμ. 103/04.05.2001 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περ/ντος της Ν. Α. Τρικάλων.

Το εμβαδόν της αποθήκης είναι 240,00 τ.μ.

Δεν παρατηρείται εκπομπή ρύπων σε στερεά – υγρά – αέρια μορφή και τα επίπεδα θορύβου κυμαίνεται στα επιτρεπτά όρια του Νόμου.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον κ. ΣΤΑΦΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟ – Μηχανικό.  

Πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9ν: «Επί αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου Πύλης με θέμα «ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΤΕΛ».

Υποβλήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύλης αίτημα με θέμα την δημιουργία νέας θέσης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων. Υπάρχουν 29 υπογραφές επαγγελματιών οι οποίοι ζητούν την εγκατάσταση του ΚΤΕΛ στο κατάστημα του κ. Τσίντζου Παναγιώτη.

Η θέση του Δήμου είναι ότι σε πρώτη προτεραιότητα βάζει το θέμα της ασφάλειας των πεζών, των δημοτών μας και των επισκεπτών μας.

Το θέμα του εκδοτηρίου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων αφορά και μόνο την ιδιωτική επιχείρηση του ΚΤΕΛ, τον Δήμο όμως αφορά η ρύθμιση και η κυκλοφορία.

 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1ον: Συγκρότηση Επιτροπής για αγορά οικοπέδου στον κεντρικό οικισμό του τ.δ. Ροπωτού για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων:

Με την αριθμ. 86/2009 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης αποφασίστηκε και εγκρίθηκε – μετά και από εισήγηση του Τ.Σ. Ροπωτού –  κατ΄ αρχήν    η αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Μπλετσογιάννη, στο κέντρο του τοπικού διαμερίσματος Ροπωτού, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος στάθμευσης των οχημάτων.

Με δεδομένο ότι στο κέντρο της πλατείας του χωριού μας, υπάρχει τεράστια έλλειψη χώρου, επειδή δεν υπάρχει δημοτικός χώρος για χρήση, με δεδομένο και το γεγονός της κατασκευής νέου Δημοτικού Σχολείου, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο το οξύ πρόβλημα της στάθμευσης  των οχημάτων.

Η αγορά ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου  και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό συμβούλιο και από ένα μηχανικό, που ορίζεται από το Δήμαρχο.

Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής.

(άρθρο 186 παρ.5 Ν.3463/06)

Προτείνονται οι κάτωθι:

1.   Τσιόβουλος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος

2.   Ρομπιές Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος,

3.   Η μηχανικός του Δήμου Πύλης κ. Παρασκευά Στυλιανή.

4.   Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Γούλα Ευαγγελία – Δημοτικός Υπάλληλος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2ον: Έγκριση μελέτης για την προμήθεια σαρώθρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αριθμ. 166/2009 μελέτη για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου, Προϋπολογισμού δαπάνης 44.995,00 Ευρώ.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 

3ον: Έγκριση εκδηλώσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ το Πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ.

 

4ον: Επί εισήγησης τ.δ. Ροπωτού σχετικά με την αριθμ. 6708/ 15.06.2009 Απόφασης της Περιφέρειας  Θεσσαλίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού.

 

5ον:  Επί απόφασης Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ