23 Ιούν 2024 07:13

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (15-10).”

tn_dhmot sym 09Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό εδώ…

 

1ον</sup>: «Επί εξωδίκου ειδοποίησης μετά διαμαρτυρίας δημοτών κατά Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η εισήγηση του Προεδρείου.

«Καταδικάζει απερίφραστα όσα αναληθή περιγράφονται στην εξώδικη πρόσκληση μετά διαμαρτυρίας. Τέτοιου είδους περιγραφές από όπου κι αν προέρχονται δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας, είναι ενέργειες που αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγήν. Γραφόμενα που υποβαθμίζουν το επίπεδο όλης της τοπικής κοινωνίας. Εμφανίζεται η εικόνα του άσπρου – μαύρου.

Η Δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί Σύμβουλοι έχουμε εκλεγεί από τον λαό της τοπικής κοινωνίας και δώσαμε όρκο να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον και την δημοτική περιουσία.

Γι΄ αυτό από όπου κι αν προέρχονται τις καταδικάζουμε απερίφραστα».

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τσιούτσια Μιχαήλ, Πανάγου Λεωνίδα και Τσόλα Κων/νου οι οποίοι εξέθεσαν και πρότειναν την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

2ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

«Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 13276/09.10.2009 έγγραφό της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο ««ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ  Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 84/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 53.119,00 Ευρώ, με ποσό συμφωνητικού κατόπιν δημοπρασίας ύψους 51.525,44 Ευρώ, με ανάδοχο την ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρία.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

3ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

«Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 13253/09.10.2009 έγγραφό της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ» νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε  στα πλαίσια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με βάση την αριθμ. 39/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 34.000,00 Ευρώ, με ποσό συμφωνητικού κατόπιν δημοπρασίας ύψους 32.541,74 Ευρώ, με ανάδοχο τον ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ- ΕΔΕ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

4ον: «Έγκριση 1ου & 2ου Α.Π.Ε.  & Π.Κ.Ν.Τ.Μ. έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

«Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει

1ον: με το αριθμ. Πρωτ. 8192/24.06.2009 έγγραφό της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ» νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε  στα πλαίσια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με βάση την αριθμ. 170/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 143.849,21 Ευρώ, με ποσό συμφωνητικού κατόπιν δημοπρασίας ύψους 131.913,02 Ευρώ, με ανάδοχο την Κοινοπραξία ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘ. – ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου.

2ον: με το αριθμ. Πρωτ. 13252/09.10.2009 έγγραφό της, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ιδίου έργου, νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

5ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 68.000,00  Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων με ποσό ύψους 21.000,00 Ευρώ και το λοιπό 47.000,00 Ευρώ από ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

6ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00  Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποσό 20.000,00 Ευρώ και από ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης το υπόλοιπο ποσό.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

7ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.218,24 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης το υπόλοιπο ποσό.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τσόλα Κ. & Τσιούτσια Μιχαήλ.

 

8ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.218,65 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης το υπόλοιπο ποσό.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

9ον: «Χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή του έργου «Επέκταση αστικού δικτύου Πύλης».

Με το αριθμ. Πρωτ. 59/1385/15.09.2009 έγγραφό του ΟΤΕ Α.Ε. και δή του Τεχνικού Τμήματος Τρικάλων, μας γνωστοποιείται η ενίσχυση και η επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Πύλης. Για να συμβεί αυτό ο ΟΤΕ θα προβεί στην κατασκευή έργου που αφορά στην διάνοιξη τάφρων μήκους 1800 μ. περίπου και τοποθέτηση νέων καλωδίων.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν, όπως αυτό εμφαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια, από το ύψος περίπου έναντι του Αγίου Αθανασίου με κατάληξη στην επέκταση του σχεδίου πόλεως.

Μας ζητείται η χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή του έργου «Επέκταση αστικού δικτύου Πύλης.

Επ΄ αυτού πρέπει να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

10ον: «Ορισμός εκπροσώπου στην Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης (Σ.Ε.Π.) του  Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ».

Υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Τρικάλων Α.Ε.  το αριθμ. Πρωτ. 147/14.09.2009 έγγραφό της.

Μέσω αυτού ζητείται με απόφαση του Σώματος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, του Άξονα 2 «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης και Ανάπτυξης στην περιοχή»,  ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης (Σ.Ε.Π.).

Έργο της επταμελούς ΣΕΠ είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης της παρέμβασης των δράσεων εξασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνικοοιοκονομικών φορέων.

Προτείνεται από πλευράς Δήμου Πύλης ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Δ. Κουφογάζος.

Παρακαλώ το Σώμα να  αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

11ον: «Επί σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Πύλης & Τ.Ε.Ι. Λάρισας/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών».

Το ΤΕΙ Λάρισας /επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών έχει αποφασίσει να υποβάλλει πρόταση έργου με τίτλο: «Θεματικά Προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της Θεσσαλίας καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού που διαβιώνουν στην Θεσσαλία», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 -2013.

Πρέπει να αποφασίσουμε για την ενεργό στήριξη του Δήμου μας σ΄ αυτή την δράση.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

12ον: «Χωροθέτηση εγκατάστασης και λειτουργίας νέας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου».

Με το αριθμ. 1546/20.06.2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτ/σης Τρικάλων μας γνωστοποιείται η κατανομή των 21 νέων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στους Δήμους του Νομού.

Στον Δήμο μας αντιστοιχεί μία θέση.

Πρέπει ως Δήμος να προχωρήσουμε στην χωροθέτηση της θέσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου περιπτέρου.

Προτείνεται ο οικισμός ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

13ον: «Aποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων».

Έχουν κατανεμηθεί στον Δήμο μας από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων οι κάτωθι πιστώσεις:

1ον: ποσό ύψους 6.000 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 (ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ) με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ, για το έργο με τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση- ανάπλαση ρέματος ΜΑΝΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΙ του Δήμου Πύλης»,

2ον: ποσό ύψους 2.500 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 (Μικρά  έργα – κάλυψη εκτέκτων αναγκών με απόφαση Νομάρχη) με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 300,00 Ευρώ, για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου επέκταση σχεδίου πόλεως Δήμου Πύλης» και

3ον: ποσό ύψους 21.000 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009  με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου  για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Νομαρχία Τρικάλων για την υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

14ον: «Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων».

Με το αριθμ. 12392/25.09.2009 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Τρικάλων μας γνωστοποιείται η κατανομή ποσού ύψους 20.000 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  έτους 2009 των σχολείων του Δήμου μας.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας καθορίστηκε  ο σχετικός Πίνακας κατανομής.

Επ΄ αυτού πρέπει να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

15ον: «Χρηματοδότηση Ιδρύματος Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΣΤΕΓΗ».

Στον Δήμο μας λειτουργεί με απόλυτα πετυχημένο τρόπο παρουσιάζοντας μεγάλο κοινωνικό έργο το Ίδρυμα Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΣΤΕΓΗ».

Επειδή ο σκοπός της ύπαρξής του είναι ιερός,

επειδή ο τοπικός πληθυσμός έχει αγκαλιάσει αυτή την δραστηριότητα που τιμά και τον Δήμο μας,

επειδή τα οικονομικά μεγέθη για την βιωσιμότητα του Ιδρύματος είναι μικρά προτείνεται από πλευράς Προεδρείου η ενίσχυση του σε ετήσια βάση με το ποσό των 1.000,00 Ευρώ.

Ποσό που μπορεί να δώσει ο Δήμος μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε με την προϋπόθεση να ελεγχθεί η νομιμότητα λήψης τοιαύτης απόφασης.

 

16ον: «Κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γιορταστεί η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Απαιτείται η λήψη απόφασης για την διάθεση ανάλογης πίστωσης για την προμήθεια στεφάνων, γλυκισμάτων, αναψυκτικών, μεταφοράς μουσικής μπάντας κ.λ.π.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ