28 Φεβ 2024 08:25

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (03-02-2010)

Στην  τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης  την «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2010» ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 159 του Ν.  3463/2006, για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Δήμου, συντάσσεται ο Προϋπολογισμός εκάστου Οικονομικού έτους.

Η δημαρχιακή επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του  προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου και το υποβάλλει,  αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο δημοτικό συμβούλιο, για συζήτηση και απόφαση,  το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Το συμβούλιο έως το τέλος Νοεμβρίου του ίδιου έτους ψηφίζει τον προϋπολογισμό, σε ειδική για  αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και τον υποβάλλει ισοσκελισμένο στον Γενικό Γραμματέα της  Περιφέρειας.

Η προθεσμία ψήφισης του προϋπολογισμού του έτους που ακολουθεί αυτό της διενέργειας  δημοτικών και κοινοτικών εκλογών μπορεί να παρεκταθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους  το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και  άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο  άρθρο 165.

Με την αριθμ. 08/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πύλης συντάχθηκε και υπεβλήθη στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010, με αιτιολογημένη την κάθε εγγραφή του, στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων.

Ταυτόχρονα υπάρχει στην διάθεση και γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου το εγκριθέν Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Οικονομικού έτους 2010.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2010 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

ΕΣΟΔΑ

                                   Τακτικά                             3.537.346,15 Ευρώ

                                  Έκτακτα                             2.352.237,56 Ευρώ

 Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων

 από παρελθόντα οικονομικά έτη                               981.129,00 Ευρώ

 Εισπράξεις του Δημοσίου και τρίτων

 και επιστροφές χρημάτων                                        327.750,00 Ευρώ  

Χρηματικό υπόλοιπο                                                                 45.012,25 Ευρώ

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο:                       7.243.474,96   Ευρώ

 

ΕΞΟΔΑ

 

Λειτουργικές ανάγκες χρήσης                             3.113.3333,00  Ευρώ

Επενδύσεις                                                       3.326.760,58   Ευρώ

Πληρωμές Π.Ο.Ε. – λοιπές αποδόσεις                     713.285,02   Ευρώ

Αποθεματικό                                                          90.096,36  Ευρώ

 

                               Σ Υ Ν Ο Λ Ο:                     6.441.299,80  Ευρώ

 

Μέσα από αυτά φαίνεται η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του 2010, με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ επί θύραις, πάντα με σεβασμό στον πολίτη.

Κατόπιν τούτων πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Μειοψηφούντων των κ.κ. Τσιούτσια Μιχαήλ & Πανάγου Λεωνίδα.

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ